Uw zoekacties: Notaris-, schepen- en andere akten
xNotaris-, schepen- en andere akten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen, schepenen en diverse andere instellingen uit het werkgebied van het BHIC (Leen- en Tolkamer, Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen), uit de periode van de vijftiende tot en met de negentiende eeuw.


Van veel van de akten zijn scans beschikbaar. Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, bekijk dan het overzicht.


Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn hun gegevens door veel mensen makkelijk te vinden.


Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

Notaris-, schepen- en andere akten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
>
Zoektermen
529.061 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte185 Heijlken weduwe van Arien Hendrick Ariens heeft Johan van Heessel, 'notaris voor den Edele leenhoven van Brabandt', gemachtigd om 'aldaer te renuncieren ten behoeve des selffs Edele leenhoffs van alsulcke stuck ackerlants, gelegen tot Vechel opt Sijtert, groot ontrent drij lopense, als Geraert Stevens van haeren man heeft gecocht, omme naer de voorschreven renunciatie 't selve stuck ackerlants als leenruerich bij de gemelten Geraert van den Edele leenhove te leen te versoecke ende te ontfange'.
Getuigen: Jan Jan Dierckx en Lambert van der Straten, schepenen
Datering:
02-10-1660
Pagina:
563-564
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
65
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte184 Zie ook fol. 518-524, akte 159-164, 31-5-1660
'Jan Tonis Arien Leesten verclaert het bestiael tweemael betaelt te hebben.
Arien Willen Meussen verclaert oock ’t slach van syn vercken twee mael betaelt te hebben.
Aert Jan Ariens verclaert ’t slach van sijn vercken oock twee mael betaelt te hebben.
Henrick Gortts verclaert oock ’t slach van syn vercken twee mael betaelt te hebben.
Jan Welten verclaert ‘t slach van een vercken tweemael betaelt te hebben.'
Datering:
Geen datum genoemd [1660]
Pagina:
563
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
65
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte183 Zie ook fol. 248, akte 87, 10-5-1659
'Wort gevraeght off U.E. niet kennelijck en is dat ick alhier myn amptt eerlyc, trouw, vroom ende wel bedient heb, gelyck een eerlyck officier behoort ende toestaet te doen.
Offt U.E. anders kennelyck is als dat ick altyt de placcaten van haer Ho. Mo. ende bevelen altyt hebben doen publiceren ende van tyt tot tyt doen obedieren ende achtervolgen by de ingesetenen.
Off ick de predicantten, costers ende die van de relegie nie atlyt ende hebben gepatrominieert ende gedefendeert ende de pauselycke priesters altyt gesocht volgens de Staten placcaten te attrapperen.
Oft ick door mijn beschonckericheyt oft dronckenschap daer oijt ietwes hebbe gedaen ’t genige tegens Godtt ofte de eere soude wesen nochte geen gedebourseert persoon ende ben,
maer U.E. ter contrarie wel bekent is dat gedurende mijn amptt de papesten claegden dat ick niet en wilde toestaen ’t genige in andere quaerieren wel wordden toegestaen ofte gedaen.
Ende off ick in U.E. dorp niet eenige extra ordinnaresse verteringe oft onosten hebben belast,
Ende of ick niet gehaet en wordde van dat ick soo hart tegens de roomsche gesinde gaen als dat ick haer meer soude favoriseren dan die raade religie.
Ende off den stadthouder myne plaetse gadeslaende in myn absentie oyt t’ uwe kennisse heeft gedaen strydich tegens de placcaten van haer Ho. Mo. oft tot miscontentement van de regerders van desen dorpe, maer alles in den dorpe is gegaen wegens de heer hooftscholt van Peelant als syn stadtholder tot contentement van desen onsen dorpe.
Datering:
Geen datum genoemd [1660]
Pagina:
561-562
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
65
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte182 Luytken, vrouw van Anthony Libree, inwoner van Veghel, oud ongeveer 54 jaren, heeft op verzoek van Daniel Roeloffs van Kilsdonck een verklaring afgelegd. Zij verklaart 'dat sij was comende in de Vechelse straet ontrent oft by des huyse Dielis Roeloffs van Liessel, ongeveerlyck een maent geleden, al waer present synde Aelken, huysvrouwe Dielis Roeloffs van Liessel voorschreven, seggende die voorschreven Aelken tegens haer deponente: "En had Daniel Roeloffs mynen man met de romme niet in syn aensicht geworpen, soo en soude mijnen man offt seggende diere here niet gesteken hebben."'
Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs en Lambert van der Straten, schepenen
Datering:
04-09-1660
Pagina:
559-560
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
65
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS