Uw zoekacties: De Echo, 1933-10-14; 2

titel ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar.
De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Echo, 1933-10-14; 2
Naam krant:
De Echo
Pagina:
2
Datum:
1933-10-14
Jaargang:
1933
EEN LUGUBERE VONDST. In de St. Bernardusstraat te Maas tricht, naby de Helpoort, maakt men grondwerken ten behoeve van de fun- damenten der teiephoon-centrale. Er worden daar tientallen skeletten op- gegraven. Aan de Helpoort had om- streeks 1500 steeds het treflen plaats van Luiksche en Maastrichtsche troe- pen. Men heeft geen overblijfselen ge- vonden van wai^ns, zoodat men met deze vondsten niet te doen heeft met een gemeenschappelljk soldatengraf. Vermoedelijk — de ligging der lljken kris kras door elkaar wijst er op, even- als de wetenschap dat daar vroeger een pesthuis lag, — heeft men hier te doen met de slachtoffers eener hon- derden jaren geleden geheerscht heb- bende pestepidemie. De overblijfselen worden in 'n nieuw graf gelegd. VOOR HET GROOTE GEZIN Door den R.K. Bond voor Groote Ge- zinnen, afdeeling Amsterdam, is aan de desbetreffende autoriteiten het ver- zoek gericht, om bij alle besluiten van fiscalen aard zoodanige bepalingen op te nemen, dat het groote gezin niet zwaarder wordt getroffen dan nu reeds het geval is. In vele gezinnen dreigt bij de vermindering van inkomsten en duurder zijn van dei noodzakelijkste levensbehoeften een catastrophe te ontstaan. Het vaststellen van tarieven naar draagkracht en verschaffen van kindertoeslag kunnen eenigermate te- gemoet komen aan de zware zorgen van de kinderrijke gezinnen. DE WAARDE VAN EEN STEM. Protest bij een „dubbele" raadsverkiezing:. Te Lierop (N.-B.) had de stemming plaats voor de samenstelling van den zoogenaamden „dubbelen raad", die gekozen moest worden in verband met het voorstel tot samenvoeging dier ge- meente met de gemeente Someren, (commissie bedoeld bij artikel 158 der Gemeentewet). Er waren twee lijsten, een van voor- en een van tegenstanders der samen voeging. Beide lijsten verwierven pre- cies hetzelfde aantal stemmen, name- lijk 233. Bij loting moest de zevende zetel worden toegewezen. Deze viel ten deel aan de lijst der tegenstanders, zoodat deze de meerderheid verwierf in den „dubbe
Gevonden alinea's: 1