Uw zoekacties: Extract getogen vuyt seeckere codicille gemaeckt bij Heer He...

Index Beurzenstichtingen (220.37) ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

beacon
 
 
Schepenakte
38 Extract getogen vuyt seeckere codicille gemaeckt bij Heer Henrick van der Weijde inden jare 1610 den xviii dach van mei ende overmits ick inden voorgenoempden testament hebbe mijn huijs huijsraeth ende andere soo dat inden voors. testament staet verhaelt, gelegateert hebbe ad pia legata ende tot een burse ende tot een aelmisse omme daerdoor eenige mochten geholpen wordden inne het studeren , soo is mijnen wil, dat die voors. mijne executeurs oft henne geconstitueerde rentmeester sal beuren, ontfangen, die renthen van de bursen, sal suo salario, soo lange Beelken, Jan Olyslaegers erve sal leven ende die alle jaere daer vuyt haere competentie te weten 25 gl. voors. staet gheven; de voors. burse begeere ick dat gemaeckt sal wordden op 80 gulden jaerlijcx, ten sij dat die executeuren tselve te veel soude duncken te sijn oft men alle nijet en bevont genoch middelen daertoe, soo geve ick hen macht die te mogen minderen nae gelegentheijt des sterfhuijs ende het is mijn wille dat die naecoemelingen van mijn susteren Willemken ende Lijsken de welcke die burse sullen gebruijcken datse sullen out wesen seven jaeren ten minsten – item ick wederroepe alsulcke conditie ende restrictie, waermede ick den bursier van onser naecoemelingen hadde gerestringeert tot restitutie, stellende het selve inden gelieven ende tot discretie van de collateuren, welcke collateuren ick maecke den pastoir van Asten pro tempore wesende ende Willemken mijne sustere ende nae doot Willemkens voors. die outste van den bloede tsij mans ofte vroupersoone vande naecomelingen mijnder ouders welcke …. woonachtich sijn tot Asten oft daeromtrent int quartier van Peelant welcke oock sullen sorgen als eenighe renten werdden gelost die selve wederomme aen te leggen – Copije – alnoch een ander exetract getogen vuyt seeckere codicille gemaeckt bij Heer Henrick van der Weijde inden jaere 1616 den xviii dach in meij – ende want ick hebbe geconcipieert inde voorgaende een aelmisse genoempt een burse,
Vervolg:
soo assigneer ick daertoe inden eersten die achtien gulden s’jaers ende vijfthien stuijvers, die welcke Cornelis Janssen den Steenhouwer mij gevest heeft int huijs dat ick hem vercocht hebbe; item alnoch een rente van sess gulden vijff stuijvers jaerlijcx, die welcke mij gevest heeft Willem Loijmans tot Soemeren vuyt onderpanden gelegen tot Lierop ende voorts eest saecke dat ick selffs nijet en sal doen dat mijn executeurs sullen aenveerden die vier hondert gulden die mij was aencoemen tot voldoeninge van den huijse ende het gelt commende van mijn vercoxhte boecken ende vercochten huijsraeth sullen renthen maecken dat die burse sullen bes…. 75 gulden jaerlijcx – onder stont d’accorde van dese copije voor soo veel dese clausule sijn aengaende, te testeeren Geraerdt Kempen notaris openbaer bijden Raede van Brabant geadmitteert – oirconde etc. – was onderteeckent G.Kempen notaris – dat dese twee extracten oft copijen met d’extracten oft copijen aucthentycq bijden notaris Geraerdt Kempen geauthentiseert sijn accoderende attesteert den onderges. notaris t’Oirconde P. van Haestrecht
Persoon in schepenakte:
Henrick van der Weijde
Cornelis Janssen den Steenhouwer
Jan Olyslaegers
Willem Loijmans
Geraerdt Kempen
P. van Haestrecht
Datering:
18.5.1610
Pagina:
148-151
Soort akte:
Extract
Plaats:
's-Hertogenbosch / Asten / Peelland / Someren
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga