Uw zoekacties: Gemeentebestuur Vianen
x414 Gemeentebestuur Vianen ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

414 Gemeentebestuur Vianen ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Vooraf
2. Territorium
3. De landsheer en zijn ambtenaren
4. Het stadsbestuur tot 1795
5. De Franse tijd
6. Bestuursreglementen van 1818 en 1825
7. Gemeentewet
8. Rechtspraak
9. Het archief
10. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
414 Gemeentebestuur Vianen
Inleiding
10. Verantwoording van de inventarisatie
Het huidige inventarisatieproject van het oude archief van de gemeente Vianen viel feitelijk uiteen in twee deelprojecten, waarbij twee inventarisatoren ieder een deel voor hun rekening namen. Dit vindt zijn weerslag in de inventaris. Verschillen in woordgebruik, stijl van beschrijven en af en toe in inzicht zijn in een dergelijke opzet onvermijdelijk, en er is ook geen poging ondernomen om deze weg te moffelen. Wel is zoveel mogelijk eenheid van vorm gebracht in de lay-out.
Uit praktische overwegingen is de cesuur gelegd bij het jaar 1810, het jaar waarin de op Franse leest geschoeide gemeentelijke organisatie, de mairie, werd ingevoerd. Deze verandering is ook van betekenis geweest voor archiefvorming; vanaf deze tijd is er duidelijk sprake van een serieel geordend archief. Het eindjaar 1930 is gekozen vanwege de in 1931 ingevoerde zaaksgewijze ordening.
Vermoedelijk in de eerste helft van de 19de eeuw is een poging ondernomen de bestaande onderwerpsgewijze ordening van het (resterende) archief te vervangen door een zuiver chronologische ordening. In ieder geval bestond op (of vanaf?) het moment dat J.H. Hingman het archief (summier) inventariseerde *  een chronologische serie 'ingekomen en minuten van stukken' over 1620-1809, waarvan in circa 1716 nog geen sprake was. De serie bevatte alle categorieën stukken, van kwitanties tot koopakten, rekeningen en boedelinventarissen. Het bleef bij een poging, met als gevolg dat ongeveer de helft van het archief chronologisch, en de andere helft onderwerpsgewijs was geordend. Bij deze 'herordening' werden 'bundels' uit elkaar gehaald, met als gevolg dat categorieën stukken als akten van indemniteit, rekesten etc., en zelfs stukken betreffende één onderwerp of zaak in beide series aangetroffen konden worden.
Na de inventarisatie door Hingman volgden door 'terugvinden', aankoop en schenking nog diverse aanvullingen op het archief, die tot nu toe niet werden beschreven.
Om deze redenen bleek uitgaan van een 'oude orde' bij de huidige inventarisatie van het archief tot 1810 nauwelijks mogelijk. Wel is gebruik gemaakt van de inventaris van circa 1716 om waar mogelijk dossiers te herstellen. In een aantal gevallen is vanwege de factor tijd gekozen voor een praktische oplossing. Dit geldt met name voor de publicaties, rekesten, attestaties en certificaten; deze zijn eenvoudig tot series samengevoegd en als zodanig beschreven.
Voor de indeling is gebruik gemaakt van een tamelijk traditioneel schema, binnen de rubrieken is waar dit verhelderend werkt een functionele indeling aangehouden.
Een probleem vormde de vermenging van het archief van het stadsbestuur met vooral het archief van het gerecht. De oorzaak hiervan zal na bovenstaande duidelijk zijn. Het archief van het gerecht werd krachtens KB van 9 oktober 1883 overgebracht naar het Rijksarchief. Een ruime hoeveelheid stukken bleef echter achter, samengevoegd met het archief van het stadsbestuur. Besloten is dat deze stukken te Vianen blijven. Zij zijn als apart hoofdstuk in deze inventaris beschreven.
Dit geldt ook voor een aantal andere bescheiden die om verschillende redenen in het stadsarchief verzeild zijn geraakt, onder andere afkomstig van de heren van Vianen en de rentmeester van de domeinen, enkele gilden en enkele stadsinstellingen en personen.
De ordening volgens een seriestelsel van het archief na 1810 leidde vanzelfsprekend tot een indeling in de hoofdrubriekenStukken van algemene aard en Stukken over afzonderlijke onderwerpen. De aanwezige losse stukken zijn in vele gevallen stukken die vanwege het veelvuldig raadplegen waren gelicht of door wanordelijk archiefbeheer waren afgezonderd uit de diverse series stukken. Hiertoe behoren ook stukken die voorheen werden betiteld als 'klepdozenarchief'. Dit was een verzameling stukken hoofdzakelijk bestaande uit de bureauarchieven van de burgemeester en de secretaris. Het 'archief' bevatte vooral afschriften van stukken die geregeld werden ingezien, concepten van uitgaande stukken voor eigen gebruik en kladaantekeningen, blanco formulieren, circulaires en voorschriften. Het grootste deel van deze stukken is vernietigd. In enkele gevallen bevatten deze stukken ook archiefbescheiden die waren gelicht uit het gemeentearchief. Deze stukken zijn afzonderlijk beschreven.
De hoofdrubriekStukken over afzonderlijke onderwerpenis onderverdeeld naar organisatie en taakuitvoering, gebaseerd op de Basisarchiefcode *  In afwijking van deze code is in de inventaris, uit oogpunt van toegankelijkheid, een aparte rubriekvolkshuisvestingopgenomen, afgesplitst van de rubriekopenbare gezondheid. De registers van de burgerlijke stand zijn niet beschouwd als een afzonderlijk archief gevormd door de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar zijn opgenomen in de rubriekbevolking, die is afgezonderd van de rubriekopenbare orde. Binnen de rubrieken is de onderverdeling chronologisch. Op verzoek van de gemeente Vianen zijn diverse stukken betreffende het onderwijs die voor vernietiging in aanmerking kwamen (leerplannen, stukken betreffende leermiddelen) toch bewaard en in de inventaris beschreven.
Het gemeentebestuur van Vianen heeft in het begin van de 20ste eeuw een huurcommissie en enkele bedrijven opgericht die slechts een kort leven waren beschoren. Het merendeel van de administratie ervan werd verzorgd door de gemeentesecretarie, en de archieven bevonden zich daarom in het depot van het stadhuis. Het betreft de archieven van de Huurcommissie, 1918-1923, het Levensmiddelenbedrijf, 1916-1920, het Woningbedrijf, 1924-1927 en het Grondbedrijf, 1922-1927. De archiefjes verkeerden meest in grote wanorde. De inhoud betrof hoofdzakelijk notulen, jaarverslagen, correspondentie en financiële stukken. Uit praktische overwegingen zijn deze commissie en gemeentebedrijven niet als zelfstandige archiefvormers beschouwd, maar zijn hun bescheiden als onderdeel van het gemeentearchief beschreven en samengevoegd met stukken die wel tot het gemeentearchief behoren: dit voornamelijk om het een en ander te completeren en doublures te voorkomen.
De archieven van enkele onderwijscommissies zijn eveneens in de inventaris opgenomen. Het betreft de archieven van de Commissie tot wering van schoolverzuim, 1901-1966, de Commissie van toezicht op het lager onderwijs, 1843-1931 en de Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, 1865-1919. De archiefjes bestaan hoofdzakelijk uit notulen, correspondentie en jaarverslagen.
Bij de inventarisatie heeft uit het archief tot 1810 geen vernietiging van stukken plaatsgevonden.
Uit het archief vanaf 1810 is in 1910 op advies van Beth, zie boven, het nodige vernietigd. Een lijst van bij deze gelegenheid vernietigde bescheiden is in deze inventaris opgenomen als bijlage. Bij de huidige inventarisatie is uit dit deel van het archief nog eens 25 m1 vernietigd. Het proces-verbaal hiervan is eveneens opgenomen als bijlage.
De omvang van het gehele archief bedraagt thans 57 m1 + 12,5 m nog te selecteren rekeningbijlagen 1854-1930 = 61,5 m1, waarvan het deel vóór 1810 8 m1 beslaat.
Op een aantal bestanden van het archief na 1810 zijn nadere toegangen vervaardigd. Zij zijn als bijlagen in de inventaris opgenomen. Het betreft de correspondentieregisters van burgemeester Mecima, de registers van verordeningen, de personeelsdossiers, de bouwaanmeldingen en bouwvergunningen, de hinderwetvergunningen en een lijst van elders berustende archieven betreffende Vianen. Tenslotte is een concordans op de inventaris van J.H. Hingman toegevoegd.
11. Aanvragen en verwijzen
12. Ontbrekende stukken
13. Bijzonderheden / Openbaarheid
14. Nadere Toegangen
Inventaris
Bijlage: Concordans
oud: nieuw
267: 271
268: 272
269: 273
270: 274
271: 275
272: 276
273: 277
274: 278
275: 279
276: 280
277: 281
278: 282
279: 283
280: 284
281: 285
282: 286
283: 288
284: 289
285: 290
286: 291
287: 292
288: 293
289: 294
290: 295
291: 296
292: 297
293: 298
294: 299
295: 300
296: 301
297: 302
298: 303
299: 304
300: 305
301: 306
302: 307
303: 308
304: 309
305: 310
306: 311
307: 312
308: 313
309: 314
310: 315
311: 316
312: 317
313: 318
314: 319
315: 320
316: 321
317: 322
318: 323
319: 324
320: 325
321: 326
322: 327
323: 328
324: 329
325: 330
326: 331
327: 332
328: 333
329: 334
330: 335
331: 336
332: 337
333: 338
334: 339
335: 340
336: 341
337: 342
338: 343
339: 344
340: 345
341: 346
342: 347
343: 348
344: 349
345: 350
346: 351
347: 352
348: 353
349: -
350: -
351: -
352: 354
353: 355
354: 356
355: 357
356: 358
357: 359
358: 360
359: 361
360: 362
361: 363
362: 364
363: 365
364: 366
365: 367
366: 368
367: 369
368: 370
369: 371
370: 372
371: 373
372: 374
373: 375
374: 376
375: 377
376: 378
377: 379
378: 380
379: 381
380: 382
381: 383
382: 384
383: 385
384: 386
385: 387
386: 388
387: 389
388: 390
389: 391
390: 392
391: 393
392: 394
393: 395
394: 396
395: 397
396: 398
397: 399
398: 400
399: 401
400: 402
401: 403
402: 404
403: 405
404: 406
405: 407
406: 408
407: 409
408: 410
409: 411
410: 412
411: 413
412: 414
413: 415
414: 416
415: 417
416: 418
417: 419
418: 420
419: 421
420: 422
421: 423
422: 424
423: 425
424: 426
425: 427
426: 428
427: 429
428: 430
429: 431
430: 432
431: 433
432: 434
433: 435
434: 436
435: 437
436: 448
437: 439
438: 440
439: 441
440: 442
441: 443
442: 444
443: 446
444: 447
445: 448
446: 449
447: 450
448: 451
449: 452
450: 453
451: 454
452: 455
453: 456
454: 457
455: 458
456: 459
457: 460
458: 461
459: 462
460: 463
461: 464
462: 465
463: 466
464: 467
465: 468
466: 469
467: 470
468: 471
469: 472
470: 473
471: 474
472: 475
473: 476
474: 477
475: 478
476: 479
477: 480
478: 481
479: 482
480: 483
481: 484
482: 485
483: 486
484: 487
485: 488
486: 489
487: 490
488: 491
489: 492
490: 493
491: 494
492: 495
493: 496
494: 497
495: 497a
496: 497b
497: 497c
1436: 1436a
1681: 1682.
1682: 1683.
1683: 1684.
1684: 1685.
1685: 1686.
Kenmerken
Datering:
1810-1930
Plaatsnaam:
Vianen
Omvang:
54 m
Toegang:
ja
Nadere toegangen:
ja
Opmerking:
De inv.nrs 1727-2162 (bouwvergunningen uit 1903-1930) zijn nog in Vianen, evenals de hinderwetvergunningen uit de periode 1854-1930.
Openbaarheid:
beperkt
Soort archief:
Archieven van gemeentelijke organen
Herkomst:
Wet
Auteur:
S.E.M. van Doornmalen
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
RHC Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 414 Gemeentebestuur Vianen 1810-1930
VERKORT:
NL-WbdRHCZOU. 414
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS