Uw zoekacties: Stuurgroep Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens
x1078-01 Stuurgroep Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens ( Haags Gemeentearchief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1078-01 Stuurgroep Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens ( Haags Gemeentearchief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
0. Inleiding
sluiten
1078-01 Stuurgroep Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens
0. Inleiding
Organisatie: Haags Gemeentearchief
In de nota 'Huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens' van de staatssecretaris van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 14 juli 1975 werd een aantal uitgangspunten en beleidsvoornemens met betrekking tot de huisvesting van deze beide groepen bekend gemaakt. In een circulaire van 23 december 1975 deelde hij mede, dat een aantal gemeenten, waaronder ook de gemeente 's Gravenhage, een aanwijzing zou ontvangen om een bijzonder onderzoek te laten verrichten naar de huisvesting van bovengenoemde groepen en dat onderzoek overeenkomstig nader te bespreken richtlijnen uit te voeren. De kosten van het onderzoek konden bij het Rijk in rekening worden gebracht als het ministerie instemde met de opzet van het onderzoek, er in de gemeente een stuurgroep werd ingesteld, en alleenstaanden van 18 jaar en ouder, alsmede tweepersoonshuishoudens desgevraagd als woningzoekend werden geregistreerd. Ten aanzien van het in te stellen onderzoek zou, om tot onderling vergelijkbare resultaten te komen, door het ministerie een onderzoeksmodel worden opgesteld. Voor de inschrijving als woningzoekende zouden eveneens door het ministerie richtlijnen worden gegeven, welke bij de inschrijving dienden te worden aangehouden.
Omtrent de taakstelling van de stuurgroep gold dat zij in de eerste plaats gebonden was aan een beperking in de tijd. Het streven moest er op gericht zijn dat het huisvestingsproces ten behoeve van de beide bedoelde groepen zo spoedig mogelijk op gang werd gebracht. De staatssecretaris verwachtte, dat na een periode van drie jaar zodanige omstandigheden waren geschapen, dat de huisvesting van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens een normaal onderdeel van het plaatselijk volkshuisvestingsbeleid vormde.
Het was essentieel dat in een zo kort mogelijke tijd werd nagegaan waar ten aanzien van de huisvesting van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens de grootste problemen lagen en welke mogelijkheden er voor handen waren om de ernstigste nood te lenigen. De staatssecretaris achtte het van belang dat de stuurgroep het gemeentebestuur adviseerde over het op lange termijn te voeren beleid. In verband hiermede werden de volgende werkzaamheden genoemd: - het van het begin af begeleiden van het bijzonder onderzoek naar de staat van de volkshuisvesting in de gemeente; - het verstrekken van adviezen aan het gemeentebestuur omtrent de opstelling van een meerjarenprogramma voor de bouw en verbouw van panden voor alleenstaanden, dat mede gebaseerd is op de verkregen onderzoeksresultaten; - het adviseren over de invulling van de vragenlijsten ten behoeve van de adviescommissies inzake de verdeling van rijkssteun voor de woningbouw; - het op gang brengen van informatiestromen tussen (toekomstige) bewoners, ontwerpers, opdrachtgevers en exploitanten, waarbij er in nauw overleg met belanghebbenden naar gestreefd moet worden woonwensen te formuleren; - het adviseren over de gewenste beheersvormen voor de tot stand te brengen woonruimte; - het adviseren over de gewenste spreiding en/of concentratie van de voor verschillende groepen tot stand te brengen woonruimte; - het aanwijzen en onderzoeken van eventuele knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van de woonruimteverdeling, gemeentelijke verordeningen of de bestemming van gronden, die het verbeteren van de huisvestingssituatie van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens bemoeilijken, en het doen van aanbevelingen, die ertoe moeten leiden dat deze knelpunten worden weggenomen.
Het was overigens niet de bedoeling dat de stuurgroep beleidsvoorbereidende taken van diensten, afdelingen of andere adviesorganen over zou nemen. Het doel van de stuurgroep moest zijn, díe maatregelen te adviseren, die het huisvestingsbeleid ten aanzien van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens normaliseerden, ofwel deze zou doen opnemen in het algemene volkshuisvestingsbeleid.
Op 10 februari 1976 werd de stuurgroep voor alleenstaanden en tweepersoons-huishoudens bij besluit van Burgemeester en Wethouders ingesteld. Het aantal leden bedroeg 14, de voorzitter was de wethouder van Volkshuisvesting en Wijkcontacten. Het secretariaat lag bij de secretarieafdeling Woning- en Huisvestingszaken. Het was de bedoeling dat de stuurgroep na drie jaar haar taak volbracht zou hebben en opgeheven kon worden. De rijkssteun aan de stuurgroep bleef evenwel tot eind 1984 gehandhaafd. Daar de stuurgroep haar taken in hoofdzaak vervuld had en vanaf het jaar 1985 de financiële rijkssteun verviel, besloten Burgemeester en Wethouders op 13 november 1984 om de stuurgroep met ingang van 1 januari 1985 op te heffen.
1. Inventaris
Kenmerken
Datering:
1975-1985
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Stuurgroep Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens
Auteur:
R.A.M. Vernooij
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Omvang:
0.625 m¹
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS