Uw zoekacties: Familie Jordens
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Vooraf
2. De familie Jordens
3. Het Notariskantoor van D.J.R. Jordens en G.E. Jordens
4. Het Jordenshofje
5. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
1099 Familie Jordens
Inleiding
5. Verantwoording van de inventarisatie
Het onderscheid in de inventaris tussen het familiearchief, het archief van het notariskantoor en dat van het Jordenshofje is een strikt logische.
Deze drie afzonderlijke elementen zijn op afzonderlijke tijdstippen toegevoegd aan de groep particuliere archieven in de bewaarplaats van het gemeentearchief te Deventer.
Het familiearchief berustte tot voor enkele jaren ten huize van mr. C.G. Jordens te Epe. Contact met de gemeentearchivaris van Deventer leidde in 1974 tot een overeenkomst. Sindsdien is het beheer van het archief aan de gemeentearchivaris overgedragen. Deze heeft de verplichting op zich genomen een inventaris te vervaardigen. Alle stukken uit het familiearchief, ouder dan zestig jaar, zullen raadpleegbaar zijn.
Jongere stukken kunnen alleen ingezien worden met toestemming van de eigenaar van het archief. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 25 jaar met stilzwijgende verlenging van telkens tien jaar behoudens opzegging door de eigenaar *  .
In tegenstelling tot het voorgaande is het archief van het notariskantoor eigendom van de gemeente Deventer. Aanvankelijk berustte het op het Stedelijk Museum de Waag, van waar het in 1966 is overgebracht naar het gemeentearchief.
Het archief van het Jordenshofje is in 1958 door de toenmalige beherende bestuurder in bewaring gegeven aan de gemeentearchivaris. Bij dit archief bevonden zich enkele bescheiden behorende tot het familiearchief.
Tenslotte berustte op het gemeentearchief de collectie "Cost-Jordens". Deze verzameling stukken werd vermoedelijk spoedig na het overlijden van mr. W.H. Cost Jordens in 1876 aan de gemeente Deventer geschonken.
Hier behoefde de inventarisator geen eenheid te bewaren. Een belangrijk deel van deze collectie bestond uit oorspronkelijke stadsarchivalia, die ten huize van Cost Jordens aanwezig waren. De reden voor de aanwezigheid was heel eenvoudig. In het midden van de vorige eeuw heeft Cost Jordens zeer veel in het stadsarchief gewerkt. Dat de omstreeks 1830 samengestelde "inventaris" van het stadsarchief in 1870 in druk werd uitgegeven, is aan hem te danken. Bij die gelegenheid verzorgde hij niet alleen de verschijning van dat werk, maar publiceerde hij tevens een zeer uitgebreide beschrijving van alle stukken handelend over het Deventer Muntwezen *  . Zowel in politiek als in geschiedkundig opzicht ging Cost Jordens' grote belangstelling naar financiële zaken uit. Zo vervaardigde hij ook aantekeningen uit de ononderbroken reeks Deventer stadsrekeningen vanaf 1337. De door zijn boedelbeheerders overgedragen stadsarchivalia betroffen voornamelijk nog niet geïnventariseerde financiële bescheiden. Daarnaast kwam er een stuk familiearchief mee van vóór omstreeks 1815 en voor een belangrijk deel afkomstig van mr. W.H. Cost. Die bescheiden nu zijn ingevoegd waar ze behoorden in de respectievelijke onderafdelingen van het familiearchief. Stukken die in de 2 hoofdafdelingen van het familiearchief gemeente-eigendom zijn, onderscheiden zich in de oorspronkelijke inventaris door een asterisk in de marge. In het archief van het notariskantoor onderscheiden zich juist de stukken die familie-eigendom zijn door dit kentekentje. In de huidige inventaris is dit aangegeven door middel van een opmerking in het veld N.B.
Een apart vraagstuk vormde het vaststellen van de grens tussen familiearchief en archief van het notariskantoor. In het familiearchief bevonden zich dossiers, die duidelijk gevormd waren door D.J.R. en G.E. Jordens als notaris, procureur of zaakwaarnemer. Maar omdat ze betrekking hadden op familierelaties, waren ze kennelijk van de notariële bescheiden afgezonderd. Niet altijd was de grens duidelijk vast te stellen en heeft de inventarisator bij gebrek aan duidelijke kenmerken beslist op praktische overwegingen. Een soortgelijk probleem deed zich voor binnen het familiearchief. Zowel D.J.R. Jordens als zijn zoon G.E. Jordens hebben voor nabije familieleden b.v. in het geval van boedelscheidingen of beheer bij langdurige afwezigheid bij voortduring handelingen verricht. Telkens moest de inventarisator zich afvragen wat de herkomst van deze archiefbescheiden was nl. of van de gemachtigde of van het familielid op wie de zaak betrekking had. Dubbele bewaring komt door deze situatie ook wel eens voor. Getracht is in ieder geval de herkomst als eerste criterium door te voeren, voorzover dat bij familiearchieven mogelijk is.
In deze inventaris zijn enkele beschrijvingen voorzien van een blanco nummer. Het betreft hier stukken die in de inventaris passen doch elders b.v. het Museum de Waag of het gemeentearchief Zwolle berusten. Het laatste doet zich voor t.a.v. stukken afkomstig van mr. G.D. Jordens (1814-1889) die als jurist te Zwolle werkzaam was. Niet in deze inventaris opgenomen zijn de handschriften van 18de en 19de eeuwse familieleden, die reeds voldoende beschreven zijn in de catalogi van andere instellingen *  .
Tenslotte is het nuttig de vraag te beantwoorden op welke wijze dit familiearhief zo goed is bewaard. Zeker zal daartoe bijgedragen hebben de historische belangstelling bij veel leden van de familie Jordens in de 19de eeuw. Meer nog van belang is geweest dat met name bij notaris G.E. Jordens zich de behoefte openbaarde zoveel mogelijk over de familie bijeen te houden. Zo werden de bescheiden afkomstig van W.H. Cost Jordens en diens zuster J.A. Jordens uiteindelijk door de executeurs testamentair aan hem overgedragen *  . Hij had als vertegenwoordiger van zijn zusters en broers de afhandeling in handen van het oorspronkelijke Metelerkamp bezit, zodat aan hem de bewaring van al die dossiers te danken is. Aan de verzorging van het archief van het Jordenshofje heeft hij veel gedaan. De belangrijkste stukken werden voor iedere nieuwe bestuurder gekopieerd! *  .
Trouwens de meeste leden van de Jordensfamilie in de 19de eeuw, ook al waren ze geen notaris schrokken niet terug voor een nauwgezette privé-administratie. Wanneer men rekent dat de weduwe van J.H.G. Jordens, wier echtgenoot tot zijn overlijden in 1864 in de tropen had gewerkt, voldaan heeft aan de plicht om de ambtelijke stukken die onder haar echtgenoot berusten naar het Ministerie van Koloniën op te zenden *  , en men ziet wat er nog aan privé-archief van J.H.G. Jordens beschreven kon worden in deze inventaris, dan heeft men één van de sprekendste en waardevolste voorbeelden van dit gedrag voor ogen.
Het bijeengarende en conserverende werk van G.E. Jordens is door zijn kinderen in Deventer voortgezet. Het is tenslotte in deze eeuw door C.G. Jordens overgenomen. In die periode zijn alsnog stukken aan het familiearchief toegevoegd, die anders door vererving afgedwaald zouden zijn *  . Het resultaat van zoveel volhardendheid is tenslotte - naar de auteur van deze inventaris hoopt - met de navolgende systematische beschrijving uiteindelijk beloond.
In het begin is gesteld: de archieven Jordens zijn een "papieren monument". De Deventer gemeenschap kan dankbaar zijn voor zoveel zorg aan de instandhouding daarvan gedurende vele jaren besteed; een zorg die thans terecht door het gemeentebestuur van deze stad is overgenomen.
Noten
11. Deze inventaris nr. 131.
Fragment genealogie Jordens stamboom
(zie: gedrukte inventaris nr. 15, p. 12-13)
Fragment genealogie Metelerkamp c.a.
(zie: gedrukte inventaris nr. 15, p. 14)
Plattegrond van huis en tuin van G.E.Jordens opgenomen in kaartencollectie. ID 1409, inv. nr. 273. Microfiche 8644.
drs. B. Woelderink
gemeentearchivaris Gemeentelijke Archiefdienst Deventer 1977
6. Fragmenten genealogie
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1534-1961
Omvang:
6,5 m
Citeertitel lang:
NL-DvSA, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, ID 1099, Familie Jordens, inv.nr. ....
Voorwaarden voor raadpleging:
60 jr
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Stadsarchief Deventer zijn van toepassing.
Taal:
Nederlands
Opmerkingen:
Jordens wordt ook geschreven als Iordens.

Zie ook: ID 0885 en ID 0914 en ID 1409

Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1099, Familie Jordens, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 1099, inv.nr. ….
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS