Uw zoekacties: Provinciale Kerkvergadering van Utrecht van de Nederlandse H...
x1546 Provinciale Kerkvergadering van Utrecht van de Nederlandse Hervormde Kerk ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1546 Provinciale Kerkvergadering van Utrecht van de Nederlandse Hervormde Kerk ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
GeschiedenIs
sluiten
1546 Provinciale Kerkvergadering van Utrecht van de Nederlandse Hervormde Kerk
Inleiding
GeschiedenIs
Organisatie: Het Utrechts Archief
De provinciale kerkvergadering Utrecht (PKV) was het provinciaal bestuurslichaam van de Nederlandse Hervormde kerk in de provincie in Utrecht en ontstond in 1951 bij de invoering van de nieuwe kerkorde. In 2001 hield de PKV op te bestaan en ging zij samen met het Gereformeerd provinciaal centrum op in het regionaal dienstencentrum van de samen op weg kerken. In datzelfde jaar werden ook de organen van bijstand samengevoegd tot één SOW-orgaan.
Tot die tijd functioneerde de PKV als provinciaal bestuurslichaam van de Nederlands hervormde kerk. De precieze taakomschrijving van de PKV is terug te vinden in artikel 8 van ordinantie 1 van de kerkorde van 1951: 'De provinciale kerkvergadering heeft inzonderheid tot taak leiding te geven-met name ook door middel van haar breed moderamen en van haar organen van bijstand-aan het leven en werken der kerkprovincie op haar verschillende arbeidsvelden en ter hand nemen al wat het kerkelijk leven kan bevorderen' * 
De provinciale kerkvergadering Utrecht gaf invulling aan deze taakomschrijving door het kerkelijk leven te bevorderen, opzicht te houden en kerkordelijke verplichtingen te verrichten * 
De dagelijkse leiding van de PKV was in handen van de scriba. Naast het leidinggeven aan het kerkelijk bureau was de scriba samen met het breed moderamen ook verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid. Tot slot hield hij zich bezig met het adviseren van kerkenraden, ambtsdragers en classicale vergaderingen bij kerkordelijke en pastorale aangelegenheden. Via het blad STICHT-elijk dat vier maal per jaar verscheen werden predikanten, kerkenraden, diaconieën, kerkvoogdijen, jeugdraden en andere belangstellenden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de kerkprovincie Utrecht.
Bij het uitvoeren van haar taken werd de PKV bijgestaan door de organen van bijstand en diverse commissies. De commissie voor behandeling van bezwaren en geschillen was een arbitrage commissie waartoe leden van de kerk zich konden wenden als zij meenden in hun werkelijk belang of kerkelijke verantwoordelijkheid te zijn getroffen * 
De provinciale kerkvoogdijcommissie (PKC) was belast met het toezicht op de colleges van kerkvoogden. De PKC hield zich daarbij bezig met de toetsing van beheersdaden, begrotingen en rekeningen. Bij invulling van predikantsvacatures was een bijzondere rol weggelegd voor de PKC omdat zij moest verklaren of een gemeente aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen. Het provinciaal college van toezicht was alleen nog in werking voor gemeenten die nog onder de oude kerkorde vielen.
De Provinciale Diaconale Commissie (PDC) was verantwoordelijk voor het vorm- en leidinggeven aan het diaconale leven in de kerkprovincie. Dit deed de PDC door voorlichting te geven over diaconaat, advisering en begeleiding te bieden bij diaconale projecten en toerusting te bieden in de vorm van cursussen. De kerkordelijke taken met betrekking tot de beoordeling van begrotingen, rekeningen, beleidsplannen en het goedkeuren van beheersdaden werd overgelaten aan de werkgroep beleid en financiën. Daarnaast was de PDC verantwoordelijk voor het organiseren van een jaarlijkse vakantieweek voor lichamelijk gehandicapten.
De Provinciale Hervormde Jeugdraad (PHJR) was belast met het bepalen van het te voeren beleid op het op het gebied van jeugd- en jongerenwerk. De PHJR bracht haar beleid in de praktijk door het organiseren van cursusavonden voor plaatselijke jeugdraden, leiding van zondagsscholen en kindernevendiensten.
Tot aan 1999 had de PKV geen eigen orgaan voor missionair werk. Vanuit de Raad van de zending was mevr. J. Doornebal gedetacheerd als missionair toeruster om ondersteuning te bieden aan classicale en lokale zendingscommissies. Daarnaast was zij ook actief op het gebied van missionair gemeente zijn en het apostolaat. Tevens was Doornebal betrokken bij het uitwisselingsproject met de GKJW (Greja Kristen Jawi Wetan) dat in 1994 van start ging. Het project bestond uit een langlopend uitwisselingsprogramma tussen gemeenten uit de kerkprovincie Utrecht en gemeenten op Oost-Java. Het uitwisselingsprogramma bleef tot 2007 in bestaan *  Ook de uitzending van een predikant door de GKJW maakte deel uit van het project. Ds. Sri Hadijanto werd in 1994 door GKJW uitgezonden om voor een periode van vier jaar werkzaam te zijn in de kerkprovincie Utrecht. Hij participeerde daarbij in het missionair toerustingswerk en gaf ondersteuning bij het uitwisselingsprogramma.
Het college van visitatoren provinciaal was belast met het eens in de vijf jaar visiteren van gemeenten. Zij brachten advies uit aan gemeenten en stonden ambtsdragers met raad en daad bij wanneer er sprake was van spanningen en conflicten.
Het Hervormd Maatschappelijk Aktiveringswerk in de provincie Utrecht (HMA) ontplooide activiteiten waarbij een verband werd gelegd tussen geloof en het leven van elke dag. Het HMA gaf invulling aan haar taak door het geven van cursussen en het begeleiden van plaatselijke werkgroepen.
De provinciale Hervormde vrouwendienst (HVD) hielt zich bezig voorlichting en het onderhouden van contacten met andere vrouwenorganisaties. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor het organiseren van een jaarlijkse ontmoetingsdag waarbij plaatselijke HVD-commissies elkaar konden ontmoeten.
Opzicht en tucht waren in handen van de regionale commissie voor het opzicht. Deze commissie was verantwoordelijk zowel de kerkprovincie Utrecht als Noord-Holland. De commissie vorming en toerusting hield zich bezig met de ondersteuning van het pastoraat, vorming en toerusting en beleid en organisatie.
Andere organen stonden specifiek in dienst van de bevordering van het samen op weg proces. Het college van provinciale deputaten samen op weg was verantwoordelijk voor het stimuleren van het samen op weg proces binnen de PKV en gaf advies bij de beoordeling van federatieovereenkomsten van gemeenten. Het college van advies (SOW) hield zich bezig met het adviseren en begeleiden van colleges van diaken en colleges van beheer van gefedereerde gemeenten.
Het provinciaal samenwerkingsorgaan kerk en Israël was reeds voor de samenvoeging van de PKV en het GPC een samen op weg orgaan. Dit orgaan had als opdracht om bezinning te stimuleren met betrekking tot vragen tot het volk Israël, Gods Openbaring en de weg met dit volk. Het samenwerkingsorgaan gaf vorm aan deze opdracht door publicaties te verzorgen en het organiseren van plaatselijke en regionale bijeenkomsten. * 
Archief en bewerking
Addendum
Inventaris
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1986-2004
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Provinciale Kerkvergadering van Utrecht van de Nederlandse Hervormde Kerk 1986-2004
Auteur:
A. Nijssen
Datering toegang:
2015
Datering bewerking:
2016
Openbaarheid:
Op het archief is een openbaarheidsbeperking van 50 jaar van toepassing. Eerdere inzage in niet-openbare stukken is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de inbewaargever
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
14,8 m
Rubrieken:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS