Uw zoekacties: Gelderse Rekenkamer
0012 Gelderse Rekenkamer ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. De geschiedenis van de Rekenkamer
4. De geschiedenis van het archief van 1543 tot 1915
5. De ordening en beschrijving van het archief
6. Afkortingen
Inventaris
Eerste afdeeling. Algemeen
B. Resolutiën, registratuur en andere stukken van algemeenen aard
N.B. De in deze afdeeling beschreven registers, ingekomen en uitgegane stukken dragen een algemeen karakter; dergelijke stukken, die op bepaalde administraties betrekking hebben, zal men in de tweede afdeeling van den inventaris vinden.
VI. Beheer van dit archief vóór 1795
Inventarissen en registers, in hoofdzaak betrekking hebbende op de hertogelijke archieven en daarom bij die archieven geplaatst, doch hier pro memorie vermeld, omdat zij behooren tot het archief van de Rekenkamer in engeren zin
0012 Gelderse Rekenkamer
Inventaris
Eerste afdeeling. Algemeen
B. Resolutiën, registratuur en andere stukken van algemeenen aard
N.B. De in deze afdeeling beschreven registers, ingekomen en uitgegane stukken dragen een algemeen karakter; dergelijke stukken, die op bepaalde administraties betrekking hebben, zal men in de tweede afdeeling van den inventaris vinden.
VI. Beheer van dit archief vóór 1795
Inventarissen en registers, in hoofdzaak betrekking hebbende op de hertogelijke archieven en daarom bij die archieven geplaatst, doch hier pro memorie vermeld, omdat zij behooren tot het archief van de Rekenkamer in engeren zin
Tabstroken:
"Inventarys ende verclaronge van den rekeninghen en rentboucken, myt den lehenboucken, in der registrecameren tot Airnhem." Twee inventarissen van de in 1543 te Arnhem gevonden rekeningen en registers (waarvan één de leenkamer betreft), alsmede een in of na 1559 daarbij gebonden inventaris van Veluwsche archivalia in de Rekenkamer 1 band
NB Hoewel de laatstgenoemde inventaris eenige stukken van na 1543 vermeldt, is toch het geheel bij het hertogelijk archief geplaatst, omdat het voor dat archief van overwegend belang is (GldA, 0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen, inv.nr. 5088).
"Gelre. Titelen ende brieven, in der cameren van der Rekeninge tot Bruessele berustende". Inventaris van de in 1632 uit Roermond overgebrachte Geldersche charters, die vóór 1540 te Grave hebben berust, vervaardigd in of na 1540 (afschrift c. 1550) 1 deel
NB Dit afschrift heeft in de Rekenkamer berust vóórdat de charters daarheen waren overgebracht. De charters dragen de nummers in Romeinsche cijfers van dezen inventaris. Een uittreksel uit den oorspronkelijken inventaris onder no. 21.
Afschriften van den hiervóór bedoelden inventaris, (c. 1600). 2 delen
NB Een van deze afschriften heeft aan de Rekenkamer te Roermond toebehoord en is door VAN HASSELT als bijlage G bij zijn rapport van 1784 (no. 292) overgelegd geweest.
"Contenta in den registre, genoempt den olsten registere, van diversen zeer alden brieven ende titelen; ende een inventarys van brieven ende scryften, verwart ziinde in capsis ligneis, per A, B, C, D ende E geteickent". Inhoudsopgaaf van het oudste register en inventaris van de charters en andere stukken, in 1543 op het hof te Arnhem gevonden, geverifieerd door RENOY en BELL 7 Januari 1548 2 delen in 1 band
NB De in den inventaris beschreven stukken dragen meerendeels nummers, die er in de libri copiarum aan zijn gegeven. In den inventaris zijn zij niet genummerd.
Minuten van de inhoudsopgaaf en den inventaris hiervóór bedoeld, (1547). 2 delen
NB De minuut van den inventaris was door VAN HASSELT als bijlage B gebonden bij zijn rapport van 1784 (no. 292). Voor het samenstellen van zijn bij dat rapport gevoegden charterinventaris heeft hij van deze (geschonden) minuut gebruik gemaakt.
Inhoudsopgaaf van de in de charter-en registerkamer te Arnhem berustende z.g. XIV libri, geverifieerd door RENOY en BELL, 7 Januari 1548. 1 deel
"Secundus" en "tertius liber copiarum". Registers van oorkonden, aangetroffen in het in 1543 op het hof te Arnhem gevonden archief, alsmede van enkele akten van lateren datum, samengesteld, (c. 1550). 2 delen
NB Het "primus liber" is nog door Mr. G. VAN HASSELT gebruikt, gelijk uit diens nagelaten afschriften blijkt (zie o.a. "Stukken van groot belang voor het Quartier van Veluwe" (Rijksarchief Arnhem), deel G, fol. 203.), doch aan Is. AN. NIJHOFF niet meer bekend geweest. Het "secundus liber" is van de hand van BELL. Het "tertius liber" bevat op fol. 171 eenige in lateren tijd ingeschreven akten, niet tot de hertogelijke archieven behoorende. De in het 1ste en het 2de deel afgeschreven oorkonden zijn 1-512 genummerd geweest; in het 3de deel zijn zij tot fol. 142 verso genummerd 465-527. Deze nummers vindt men terug op de stukken. De afschriften zijn vermoedelijk gemaakt nadat de inventaris van deze stukken, bedoeld op blz. 53, voltooid was, dus na Januari 1548. Voorin ieder deel een inhoudsopgaaf.
Inventaris van eenige rekeningen en een kohier, de Geldersche domeinen betreffende, door den klerk van de Rekenkamer in Brabant aan JOHAN BELL ter hand gesteld in 1544 (minuut en afschrift) 2 stukken in omslag
NB De in dezen inventaris vermelde archivalia dateeren uit den tijd van de Bourgondische en de Oostenrijksche overheersching, "Inventaris van eenigen brieven, die tot Nymeghen plagen te leggen", t.w. van eenige brieven uit de 14de en de 15de eeuw, die betrekking hebben op Oost-en Westfriesland en tot het archief der graven van Holland moeten hebben behoord (c. 1550). 1 stuk in omslag. Het opschrift in dorso is van VAN DIEVE. Onder de hertogelijke charters zijn deze brieven niet bewaard.
Fragment van een inventaris "van de brieven ind schriften, liggende in parva cista" en behoorende tot het archief van hertog KAREL, opgemaakt in 1554 1 katern
NB Van de in dezen inventaris beschreven stukken zijn er enkele onder de hertogelijke charters bewaard.
Organisatie: Gelders Archief

Kenmerken

Datering:
1543-1795
Auteur:
A.H. Martens van Sevenhoven
Categorie: