Uw zoekacties: Evangelisch-Lutherse Kerk Arnhem, Kerkenraad
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
01. Openbaarheid en citeren
02. De Evangelisch-Lutherse Kerk te Arnhem
03. Kerkeraad
04. Stichting Gedachtenis
05. Weezenfonds
sluiten
2184 Evangelisch-Lutherse Kerk Arnhem, Kerkenraad
Inleiding
05. Weezenfonds
Organisatie: Gelders Archief
Het Weezenfonds van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Arnhem werd in 1885 gesticht. Het had ten doel: "ouderloos geworden Luthersche kinderen uit den beschaafden burgerstand eene zooveel mogelijk voldoende opvoeding te verschaffen". *  Het bestuur bestond uit negen leden, zeven mannelijke en twee vrouwelijke. Daarvan werden vier leden gekozen uit de kerkeraad en vier, van wie twee vrouwelijke uit de leden der gemeente; de predikant was ambtshalve lid van het bestuur. De inkomsten van het fonds werden verkregen uit de bezittingen der weeskinderen, die zij bij opname mochten hebben of gedurende hun verzorging door erfenis of verdiensten krijgen zouden; voorts uit legaten, schenkingen en uit de opbrengst van een jaarlijks op Eerste Paasdag in de kerk te houden collecte. Wanneer de inkomsten het toelieten, werden ook bijdragen verstrekt ten behoeve van een zogenaamde "halve weezen die hunnen vader verloren hebben, maar hunne moeder nog bezitten". *  Door het bestuur werd een secretaris en een penningmeester gekozen; beide betrekkingen konden in één persoon verenigd zijn. Jaarljiks, in de maand februari, deed de penningmeester rekening en verantwoording van zijn gehouden beheer aan het bestuur. Na approbatie werden de stukken door het bestuur ondertekend en ter goedkeuring aan de grote kerkeraad voorgelegd. Het Weezenfonds is bij besluit van de kerkeraad op 21 februari 1969 opgeheven.
06. Hulpbank
07. Nederlandsch-Luthersch Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, Afdeling Arnhem
08. Onderafdelingen van het Genootschap
N.B. De verenigingen die in de loop der tijd werden opgericht, beschouwde men als onderafdelingen van de afdeling Arnhem van het genootschap. De bestuursleden van deze onderafdelingen moesten lid zijn van het genootschap, wat voor de leden geen vereiste was. De onderafdelingen stelden een reglement samen dat de goedkeuring behoefde van het afdelingsbestuur. Sedert 1893 beschikte de afdeling over een gebouw waar de onderafdelingen konden samenkomen namelijk: "Ons Zendingshuis", gelegen aan de Tuinstraat; in 1930 werd het perceel Parkstraat 50 aangekocht. Zie inv.nr. 746.
De beide diaconessen bewoonden een gedeelte van "Ons Zendingshuis", evenals een echtpaar, waarvan de man dienst deed als conciërge.
09. Geraadpleegde literatuur
10. Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1643-1971
Auteur:
J.J. Glasz-van der Bij
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS