Uw zoekacties: Waterschap De Malesluis
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Ligging
3. Reglementering
4. Bestuur en ambtenaren
5. Bronnen van inkomsten
6. Uitvoering van de taak
sluiten
1933 Waterschap De Malesluis
Inleiding
6. Uitvoering van de taak
Organisatie: Gelders Archief
De Malesluis en het schut in de Malewetering bij de Brand waren eigendommen van het waterschap, dat ook de onderhoudslast droeg. Bovendien moest het de kade langs het Malemaatje aan de Slaagse dijk onderhouden *  . De schouw ging over de Malewetering, de Duisterwetering, de Bovenwetering en de daarin uitkomende sloten. De onderhoudslast voor de watergangen rustte op de aangelanden. Dit gold niet voor het gedeelte van de Malewetering tussen de brug in de Oudeweg en de Eem, dat verhoefslaagd was over 21 hogerop gelegen erven en landen *  . Overigens besloot het bestuur in 1866 de ondiepe plaatsen in de Malewetering voor rekening van het waterschap te doen uitdiepen, omdat dit te bezwaarlijk was voor de onderhoudplichtigen *  . Dit gebeurde later nog enige malen, zo in 1905, 1910 en 1916 *  . In laatstgenoemd jaar werd de sluis ernstig beschadigd door de stormvloeden van januari en februari *  .
De waterlossing liet te wensen over. In 1917 had men wel gesproken over aansluiting bij een ander waterschap met bemaling of oprichting van een eigen stoomgemaal, maar de beslissing had men uitgesteld tot betere tijden *  . Zes jaar later wilden de ingelanden het onderhoud van de Malewetering vanaf de brug in de Oude weg tot aan de Eem voor rekening van het waterschap nemen tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage door de onderhoudplichtigen, maar dat werd niet toegestaan door Gedeputeerde Staten *  . In verband met de voorbereiding van de vaststelling van een nieuwe keur was de wetering in 1922 opgemeten door het rijksbureau voor de ontwatering *  . Hij werd in 1929 uitgediept op kosten van het waterschap *  . Een plan uit 1931 voor het plaatsen van een gemaal bij de Malesluis vond geen doorgang *  .
In 1940/1941 werd een overeenkomst gesloten met Beoosten de Eem voor lozing van water op dat waterschap. Hiertoe werd het tankkanaal tussen de Malewetering en de Nieuwlandse wetering uitgegraven. Voor de lozing betaalde De Malesluis per etmaal of deel daarvan evenveel guldens als de instromende kolom water bij de aanvang van de opening van de duiker hoog was in centimeters *  . Daarnaast was het nog steeds nodig de Malewetering te verbeteren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de waterstand in de Eem door de Duitsers 75 cm hoger gehouden dan normaal, hetgeen de waterafvoer ernstig belemmerde *  .
De afwatering bleef moeilijkheden geven ondanks de aanleg van twee stuwdammen en de verbetering van de waterlozing langs de Duisterweg in 1947. Het plan om in het kader van de ruilverkaveling Beoosten de Eem het lage gebied bij de Malesluis waterlossing te geven op de polder De Slaag en zo op gemaal Zeldert vond geen doorgang. Er was een eigen gemaal nodig, maar daarvoor diende eerst het gehele gebied van De Malesluis, Coelhorst en De Drie Sluizen gewaterpast te worden en dat bracht zulke hoge kosten met zich mee, dat de ingelanden op een gezamenlijke vergadering het plan verwierpen. Via een bijzondere regeling werd er echter toch een hoogtekaart samengesteld. Tegelijk kregen de plannen voor samenvoeging van de drie waterschappen vaste vorm en op 1 januari 1949 was het waterschap 't Hogeland een feit *  .
Het waterschap De Malesluis had geen waterkerende taak. De Grebbeliniedijk langs de Eem lag buiten de grenzen. In 1927 berichtte het Departement van oorlog, dat het niet langer de waterschade aan de dijk zou herstellen, als dat niet in het belang van het departement zou zijn. Op voorstel van het hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk sloten de waterschappen De Malesluis, Coelhorst en De Drie Sluizen in 1929 een overeenkomst daarmee om gedurende vijf jaar in het gewoon onderhoud van de dijk te voorzien. Na die periode zou beoordeeld kunnen worden welk effect de afsluiting van de Zuiderzee op de waterstand in de Eem zou hebben *  .
7. Het archief
8. Bijlagen
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1844-1948
Auteur:
M. Mijnssen-Dutilh
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS