Uw zoekacties: Houthandel Oppedijk te IJlst

97 Houthandel Oppedijk te IJlst ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inventaris
1.3. Genealogie Oppedijk van IJlst
97 Houthandel Oppedijk te IJlst
1. Inventaris
1.3.
Genealogie Oppedijk van IJlst
Walle Jacobsz.
Bij zijn huwelijk in januari 1663 afkomstig van Akkrum. Volwassen gedoopt in de Gereformeerde kerk te IJlst op 31 januari 1664 en overleden na 1688. Hij vestigde zich bij zijn huwelijk meteen als mr. grofsmid bij de zijl te IJlst. Hij huwde IJlst 21 januari 1663: Antje Melisdr., gedoopt IJlst 3 juni 1639 als dochter van Melis Willemsz. Antje wordt dan ten doop gehouden door haar grootmoeder, genaamd Trijntje Aesgesdr.
Uit dit huwelijk:
Melis Wallesz. Oppedijk
Ged. IJlst 2 november 1663 en overleden aldaar in 1749 of 1750. Sinds 1707 voert hij de familienaam Oppedijk; waarschijnlijk achtte hij dit nodig in verband met het in dat jaar zitting nemen in de vroedschap. Melis kocht in 1688 als mr. grofsmid de smederij c.a. bij de zijl, van zijn vader. Hij komt voor als diaken, vroedsman en burgemeester van IJlst en huwde eerst te IJlst 12 januari 1690 met Fedtje Gatsesdr. van Wolsum en hertrouwde te IJlst 10 december 1698 met: Eelkje Wallesdr., van IJlst.
Uit dit huwelijk:
Walle Melisz. Oppedijk
Ged. IJlst 30 november 1704; mr. grofsmid en koopman te IJlst. Overleden aldaar na augustus 1759, doch vóór mei 1760. Huwde IJlst 29 oktober 1730 Ytje Gerbensdr. Brandt, ged. IJlst 20 december 1711 en overleden september 1778, dochter van de houthandelaar en burgemeester Gerben Jansz. Brandt, die te IJlst trouwde 3 november 1709 met Wytske Pietersdr. Carolus/Krolus.
Uit dit huwelijk:
1. Melis Wallesz. Oppedijk
Geb. IJlst 1731/1732, trouwde met Aaltje Gooytsensdr. en overleed te Leeuwarden 5 februari 1806. Hij was mr. grofsmid en koopman en vroedsman te IJlst en na 1800 koopman te Leeuwarden (winkel in ijzerwaren). Volgens zijn overlijdensadvertentie had hij een dochter die getrouwd was met een zekere Van der Velde.
2. Gerben Wallesz. Oppedijk
Geb. IJlst en getrouwd met Rigtje Jansdr.
3. Jan (zie de volgende regel)
Jan Wallesz. Oppedijk
Ged. IJlst 7 november 1734 en overleden aldaar in 1796. Van 1764 tot aan zijn dood stadsmajoor. Verder gedurende een aantal jaren gezworen klerk ter secretarie en gerechtsbode. Verder wordt hij in 1788 en in de overlijdensakte van zijn zoon Walle in 1811 koopman genoemd (in hout?). Hij huwde IJlst 8 maart 1761: Tjeerdje Sybrensdr. Jorritsma ged. IJlst 2 januari 1735, dochter van de burgemeester Sybren T. Jorritsma die te IJlst huwde op 11 augustus 1715 met Baukje Woutersdr.
Uit dit huwelijk:
Walle Jansz. Oppedijk
Geb. IJlst 6 januari 1770 en overleden aldaar 22 december 1811. Maire en koopman te IJlst. Volgens de belastingkohieren werd hij tussen 1800 en 1805 eigenaar van een houtzaagmolen bij IJlst. Zijn overlijdensadvertentie in de Leeuwarder Courant luidt als volgt: "Op 22 december 1811 overleed W.J. Oppedijk in leven Maire van IJlst na een pleuringsziekte van 8 dagen, nalatende weduwe Akke S. de Jager en 4 kinderen. P.S. de affaires zullen door de weduwe worden gecontinueerd". Walle was te IJlst getrouwd 28 juni 1795 met Akke Symensdr. de Jager van Jutrijp.
De vier kinderen die Walle in 1811 bij zijn dood naliet, waren:
Jan Wallesz. Oppedijk
Geboren IJlst 16 december 1796, houthandelaar, en op 27 augustus 1820 te IJlst gehuwd met Jetske L. van Dijk. (Hieruit de familie Oppedijk).
Tjeerdje Wallesdr. Oppedijk
Geboren IJlst 27 juli 1800 en overleden te Langweer 17 januari 1826. Huwde in 1825 met de gemeente-secretaris van Doniawerstal T.S. van der Ley, waarbij een zoon.
Symen Wallesz. Oppedijk
Geb. IJlst 25 januari 1808
Melis Wallesz. Oppedijk
Geb. IJlst 12 oktober 1805 (Hieruit de familie Oppedijk van Veen).
Jan, Symen en Melis waren de drie kinderen die indertijd als directeurs van de houthandel voor het kantoor speelden!
Genealogie Oppedijk
In de proclamatieboeken van IJlst geen koopakte van de smederij, door Walle Jacobsz., gevonden van februari 1667 af.
K1 d.d. 4 december 1687 (goedgekeurd 6 februari 1688)
Melis Wallesz., mr. smid te IJlst koopt smederij bij de zijl, van zijn vader Walle Jacobsz., eveneens burger en mr. smid te IJlst, voor 70 gulden.
K1 d.d. 3 februari 1696 (goedgekeurd 2 maart 1696)
Melis Wallesz. c.u. te IJlst, kopen een timmerhuis.
Reëelkohier IJlst 1711
Melis Wallesz., eigenaar en gebruiker van een huis met huurwaarde (?) van 20 gulden. Nr.
K2 d.d. 12 januari 1714
Verkoop door Melis Wallesz. Oppedijk als diaken.
K2 d.d. 13 januari 1718 (goedgekeurd 11 april)
Melis Oppedijk, vroedsman, koopt een huis.
K2 d.d. maart 1728
Melis Wallesz. Oppedijk, oud-burgemeester, en Eelkje Wallesdr. verkopen huis c.a. aan de westkant van IJlst.
Civiele Sententies, bijlagen 518 nr. 1 d.d. 27 oktober 1729
Melis Wallesz. Oppedijk, oud-burgemeester, 65 jaar.
Idem 710 nr. 6 d.d. 20 december 1742
Idem burgemeester van IJlst, oud 79 jaar.
Quotisatiekohier van 1749:
blz. 4 Melis Oppedijk, winkelier, kan bestaan en niet meer. 4 personen boven 12 jaar. Bedrag: 32-9-0.
blz. 19 Jacob Melisz. Oppedijk, een kleine winkelier, waarmede zijn kost wint, 3 personen boven en 2 onder 12 jaar. Bedrag: 26-16-0.
blz. 20 Gerben Brandt, een zeer gering houtkoper en zuinig van bestaan, 2 personen boven 12 jaar. Bedrag: 17 gld.
blz. 34 Walle Melisz. Oppedijk, mr. grofsmid, wint de kost, 4 personen boven en 1 onder 12 jaar. Bedrag: 30-12-0.
K4 d.d. 13 januari 1750 (goedgekeurd 9 maart)
Eelkje Wallesdr. wed. M.W. Oppedijk, verkoopt haar huis te IJlst.
K4 d.d. 11 januari 1752 (goedgekeurd 21 februari)
Eelkje Wallesdr., wed. oud-burgemeester Oppedijk te IJlst, verkoopt aan koopman J. Spering, haar huis c.a. te IJlst (zelf woont ze hier naast) strekkende van het water etc. Bij verbouw moet men een bepaalde afstand van "haer schriefkamer afblyeven".
K4 d.d. december 1752 (goedgekeurd 5 februari 1753)
Walle Melisz., mr. grofsmid, en Ytje Gerbensdr. kopen een huis met schiphuis en bleek c.a. op de hoek van de Popmaburen over de zijl. Nu is de eigenaar nog de gebruiker. Walle woont zelf ten oosten van dit pand. De vaart ten zuiden. Verkoperse is Eelkje Wallesdr., voor 550 guldens.
R5 blz. 158 d.d. 5 november 1755
Walle M. Oppedijk, mr. smid, en zijn vrouw lenen 300 gulden. Idem blz. 131v d.d. 28 juni 1754: nog eens 200 gulden.
R5 blz. 181v d.d. 16 augustus 1759
Walle Melisz. Oppedijk, mr. smid en koopman, en zijn vrouw lenen 868 guldens, vanwege de koop en leverantie van ijzerwaren en "cool". Onderpand c.a. hun huis, smederij en de ijzerwaren.
R5 blz. 191v d.d. 21 april 1761
Ytje Gerbensdr. Brandt, wed. Walle Melisz. Oppedijk leent 500 guldens. Onderpand al haar goederen, o.a. haar huis met smederij en de gereedschappen.
Civiele Sententies, bijlagen 936 nr. 8 d.d. 3 april 1770
Melis Oppedijk, mr. smid te IJlst, oud 36 jaar in 1768.
R6 blz. 308v d.d. 6 maart 1778
Melis Oppedijk, vroedsman, leende 600 guldens.
Civiele Sententies, bijlagen 1044 nr. 10 d.d. 15 juli 1790
Jan Wallesz. Oppedijk, wachtmeester te IJlst, oud 53 jaar in 1788.
Idem 1048 nr. 3a
R6 blz. 278v d.d. 4 en 9 mei 1795
Melis Wallesz. Oppedijk te IJlst verklaart zich borg te stellen voor zijn schoonzoon, de collecteur van belastingen te Sneek, Joachim van der Velde.
R6 blz. 309 d.d. 19 oktober 1795
Melis Wallesz. Oppedijk, mr. grofsmid, te IJlst leent.
H3 d.d. 5 december 1788
Stadsmajoor en koopman Jan Wallesz. Oppedijk, voogd over Th. Wierda.

Kenmerken

Datering:
1757-1969
Periode:
1757-1969
Auteur:
D.P. de Vries en S.T. Molenaar
Beschrijving:
Inventaris van het archief van Oppedijk B.V. houthandel, voorheen Wed. W. Oppedijk 1694, 1743-1969. Met aantekeningen over de familie Oppedijk en het bedrijf