Uw zoekacties: Stadhouderlijk archief: Het archief in Tresoar

7 Stadhouderlijk archief: Het archief in Tresoar ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inventaris
Bijlagen
1.3.2. Bijlage 3: Lijsten van hofmeesters en secretarissen 1584-1747 (1765)
Gegevens over namen en ambtsperioden van leden en personeel van de hofhouding zijn niet gemakkelijk te vinden. De overzichten die er bestaan zijn slechts momentopnamen. Gegevens moeten uit een groot aantal bronnen bijeengegaard worden en de daaruit op te bouwen functionarissenlijsten zijn meestal fragmentarisch. Alleen voor het meest gewichtige ambt binnen de hofhouding, dat van (opper)hofmeester en voor een andere belangrijke post, die van (eerste) secretaris, zijn lijsten van een redelijke kwaliteit op te maken. Die worden hieronder gegeven.
Onderhofmeesters en ondersecretarissen zijn niet opgenomen. Ook personen, van wie mocht worden aangenomen dat zij alleen in de Duitse bezittingen als hofmeester dan wel secretaris functioneerden, zijn weggelaten. Na 1729 hadden Willem IV en Maria Louise soms ieder een aparte (opper)hofmeester. Beide functionarissen zijn opgenomen.
Namen en ambtsperioden zijn in de lijsten aangevuld met enige genealogische gegevens. Ook wordt een zeer beknopt en selectief overzicht gegeven van belangrijke andere functies van betrokkenen, zowel buiten als binnen de hofhouding.
1.3.2.2. Secretarissen
7 Stadhouderlijk archief: Het archief in Tresoar
Bijlagen
1.3.2. Bijlage 3: Lijsten van hofmeesters en secretarissen 1584-1747 (1765)
1.3.2.2.
Secretarissen
Everard van Reyd, 1584-(1602)
Geboren: Deventer 1550.
Overleden: Leeuwarden 25 feb. 1602.
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: begon als secretaris en werd later raad en adviseur.
Andere functies: in dienst bij Jan VI de Oude, graaf van Nassau-Dillenburg, onder meer in diens kwaliteit van stadhouder van Gelderland, burgemeester van Arnhem, volmacht naar de Staten van Gelderland, gedeputeerde ter Staten-Generaal namens Gelderland. Bovendien was hij een vrij bekend geschiedschrijver.
Ouders: Johan van Reyd, arts, en Clara Everts.
Bronnen: NNBW V, 594-595; Bergsma, 'Willem Lodewijk', 219.
Jacob Junius, (1600) 1602-1620 (1622)
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: was hoogstwaarschijnlijk al in 1600, in ieder geval in 1602 in functie. Bleef dat zeker tot de dood van Willem Lodewijk, had op 11 maart 1622 (al enige tijd) een andere functie, niet onmogelijk reeds op 9 aug. 1621.
Andere functies: secretaris van Maurits, later van Frederik Hendrik.
Overleden: 13 juli 1645.
Huwelijk: naam echtgenote is niet bekend.
Bronnen: Bergsma, 'Willem Lodewijk', 215, 219, 238 (NDR, 31-32); Wagenaar, Willem Lodewijk, 394; Hofman, Constantijn Huygens, 236 (Bakhuizen van den Brink, Overzigt, 42-46); Worp, Briefwisseling I, XLIII, 206 en IV, 173; Staten-Generaal, 1621-1622, 432, 789 (hier bij vergissing Paulus Junius genoemd); KHA, Ernst Casimir, inv.nr. 98.
Dirck Dibbets, (1623)-(1624)
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: wordt in 1623 en 1624 vermeld als rentmeester en secretaris, in 1623 (ook) alleen als rentmeester. Hij is waarschijnlijk vooral of zelfs alleen rentmeester geweest.
Bronnen: KHA, Ernst Casimir, inv.nr. 150; SHA, inv.nr. 456 (omslag Wonseradeel): twee brieven van 9 nov. 1623 en één van 7 jan. 1624.
Sluysken, (1627)
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: wordt in 1627 vermeld als secretaris. Was misschien ook en in de eerste plaats rentmeester indien identiek met de door Bergsma genoemde Sluysken.
Bronnen: Bergsma, 'Willem Lodewijk', 215, (noot 220 op 238 voor huwelijk Sluysken); KHA, Ernst Casimir, inv.nr. 150.
Jacob van der Burgh, 1628-1632
Geboren: Leiden (1598/1600).
Overleden: Amsterdam 25 dec. 1659.
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: aan zijn dienstverband kwam een einde door de dood van Ernst Casimir.
Andere functies: agent van de Republiek te Luik, secretaris van de delegatie naar de vredesonderhandelingen te Munster. Genoot enige bekendheid als dichter.
Bronnen: NNBW IX, 114-117; Hofman, Constantijn Huygens, 184-185; Worp, Briefwisseling I, 174, 227, 238, 401.
Johan Wilhelm Sohn/Sohnius, uiterlijk 1632-1641
Overleden: (na) 1658.
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: kwam in functie onder Ernst Casimir, mogelijk als ondersecretaris; diende Hendrik Casimir I en bleef aan tot Willem Frederik hem in 1641 ontsloeg.
Andere functies: president van het Krijgsgerecht van Stad en Lande.
Huwelijken: tr. 1. Foeck Ornia, weduwe van Willem Staackmans; tr. 2. 1639 Sijthje van Aysma.
Bronnen: Heck, Regentschaft, 31, 49; Worp, Briefwisseling II, 519; Kooijmans, 'Hoe Willem Frederik', 212, 214-216; Stbk. I, 244 en II, 166; KHA, Ernst Casimir, inv.nr. 121; KHA, Willem Frederik, inv.nr. 616; SHA, inv.nr. 111 (zie nadere toegang).
Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, 1641-1664
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: de oudste bekende brief van Vegelin van Claerbergen als secretaris dateert van 21 nov. 1641. De dood van Willem Frederik beëindigde zijn secretariaat.
Andere functies: hofmeester, zie boven.
Bronnen: Malcolm, 'Six unknown letters', 101, 113 (noot 37); SHA, inv.nr. 94: brief van 21 nov. 1641.
Philip van Heiring, (1664) 1665-(1704)
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: in juli 1663 vermeld als secretaris van Willem Frederik, maar zijn handschrift lijkt al begin 1662 in het archief te herkennen. Was tot de dood van Willem Frederik hoogstwaarschijnlijk ondersecretaris. Komt sinds 1665 in de rekeningen van de hofmeester van Albertine Agnes als secretaris voor, maar functioneerde mogelijk reeds in 1664. Later diende hij Hendrik Casimir II en Henriette Amalia, als wier secretaris hij in 1704 voor het laatst vermeld wordt.
Andere functies: extra-ordinaris gedeputeerde ter Staten-Generaal namens Friesland, overambtmann van het graafschap Diez.
Bronnen: KHA, Henriette Amalia, inv.nr. 143; Dr.A., toegang 0024, inv.nr. 32; SHA, inv.nrs. 35, 36, 117 (brief 18 feb. 1662), 170, 361, 668; EVC, inv.nrs. 484, 516, 524.
Christiaan de Hertoghe, (1708)-1725
Gedoopt: Den Haag 16 okt. 1652.
Overleden: Den Haag 1725 (impost op het begraven betaald 16 juli).
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: wordt later aangeduid als raad en eerste secretaris; door Gedeputeerde Staten van Friesland in 1708 en 1709 voor een zomer aan Johan Willem Friso uitgeleend als secretaris te velde; nam 7 februari 1710 ontslag als klerk van dat college.
Andere functies: ecretaris van Menaldumadeel, klerk van Gedeputeerde Staten van Friesland.
Ouders: Abraham de Hertoghe en Maria Margareta Rumph.
Huwelijk: ongehuwd.
Bronnen: De Heeren van den Raede, 321; De Jong, Schuur, Peucker, Inventaris, 100; Haags Gemeentearchief, registers van ontvangen impost op het begraven; Historisch Centrum Leeuwarden, Oud Rechterlijk Archief, BB1, 38; SHA, inv.nr. 169: brief 15 okt. 1681; SvF, inv.nrs. 2381 (15 mei) en 2382 (8 mei).
Johan Duncan, 1725-1727
Geboren: 1689/'90.
Overleden: 1753.
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: was ordinaris raad en eerste secretaris van Maria Louise, die hem ontsloeg omdat ze ontevreden was over zijn functioneren.
Andere functies: lid van de Nassause Domeinraad.
Bronnen: Drossaers en Lunsingh Scheurleer, Inventarissen II, 431. NA, NDR, inv.nr. 789; KHA, Maria Louise, inv.nr. 104: brief van Maria Louise aan Duncan, 3 sept. 1727.
Nicolaas Arnoldi, 1728-1777
Geboren: Leeuwarden 23 jan. 1696.
Overleden: Leeuwarden 7 aug. 1777.
Ambtsperiode/ambtsuitoefening: sinds 1728 secretaris van Maria Louise, ordinaris raad en eerste secretaris van idem sinds 1729, secretaris van Willem IV 1731-1751 en van Willem V 1751-1777. Behandelde na het vertrek van Willem IV naar Den Haag (1747) in Leeuwarden de daar lopende zaken.
Andere functies: sinds 1735 voorlopig thesaurier van Willem IV, sinds 1739 thesaurier en rentmeester-generaal. Volmacht naar de Staten van Friesland, lid van het Mindergetal, lid van Gedeputeerde Staten, lid van de Rekenkamer, monstercommissaris, advocaat voor het Hof, afgevaardigde naar de synode als commissaris-politiek, gerechtsschout van het Krijgsgerecht der Friese en Nassause Regimenten. Pensionaris, secretaris en burgemeester (premier) van Leeuwarden.
Ouders: Martinus Arnoldi en Jetske Tania.
Huwelijk: tr. (attestatie van Leeuwarden 14 aug.) 1729 Barbara Knock.
Bronnen: De Heeren van den Raede, 329; NA, NDR, inv.nrs. 789, 1787; SHA, inv.nr. 42: beschikking 2 mei 1735.; Tresoar, familiearchief Van der Haer-Arnoldi.
Kenmerken
Au:
Auteur(s): A.P. van Nienes m.m.v. J.W.T.M. Beekhuis-Snieders
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS