Uw zoekacties: Gids Staten van Zeeland en Suriname, 1667-1684 (1692)
GIDS102 Gids Staten van Zeeland en Suriname, 1667-1684 (1692) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
1. Algemeen
Deze gids biedt een overzicht van stukken betreffende Suriname aanwezig in het Archief van de Staten van Zeeland en het Archief van de Rekenkamer van Zeeland, met name de serie gedrukte Notulen van de Staten van Zeeland, 1667-1684, de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland, 1667-1684, de ingekomen stukken betreffende Suriname en omliggende kwartieren, 1667-1683 en de financiële administratie gevormd door de Ontvanger-Generaal te lande (Johan van der Stringe junior), met in het bijzonder de rekeningen en acquitten inzake Suriname (archief Rekenkamer van Zeeland, Rekenkamer C) 1667-1692.
Bij het samenstellen van deze gids zijn de bewerkers ervan uitgegaan dat een onderzoeker, geïnteresseerd in de geschiedenis van Suriname in deze periode, deze geschiedenis in een brede context moet worden aangeboden. Er is daarom gekozen voor het digitaliseren van de volledige serie Notulen van de Staten en de volledige serie resoluties van het dagelijks bestuur van het gewest, de Gecommitteerde Raden. De expeditie naar Suriname was een ongekend grote onderneming die ook haar stempel zette op andere besluiten van deze besturen. Om dezelfde reden zijn ook de rekeningen in de jaren 1667-1684 opgemaakt door de ontvanger-generaal betreffende zijn administratie te lande in hun geheel gefotografeerd. Op deze manier is vrij eenvoudig te achterhalen welke andere ontvangsten en uitgaven mogelijkerwijze met de Suriname-expeditie samenhangen. Voor de gebundelde zelfstandige rekeningen zie de Inventaris van het Archief van de Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer C' (toegang 508).
Toegevoegd zijn de al eerder gescande ingekomen brieven uit het 'dossier van Brieven ingekomen uit Suriname'. Van deze brieven zijn door vrijwilligers op het Zeeuws Archief transcripties gemaakt. Deze transcripties zijn in te zien in het Archief van de Staten van Zeeland en hunne Gecommitteerde Raden, (1574) 1578-1795 (1799). (toegangsnummer 2, invnr 2035.1-2035.2)
In deze gids vindt men informatie over de vroegste geschiedenis van de bemoeienis van de Nederlanders met Suriname. Het gewest Zeeland heeft ten aanzien van de Zuid-Amerikaanse gebieden waartoe het huidige Suriname behoort een bijzondere rol vervuld. Van 1667 (jaar van de verovering) tot 1683 (het jaar van de feitelijke verkoop aan de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname) is Suriname een kolonie geweest van het gewest Zeeland.
In 1667 heeft Abraham Crijnsens (zijn naam komt in verschillende varianten voor: Querijnsen, Crijnsen, Crijnssen, Krijnssen, Krijnsen, zelf ondertekende hij met Crijnsens) in opdracht van de Staten van Zeeland, Suriname op de Engelsen veroverd en hierop volgde onmiddellijk een uitgebreide correspondentie tussen de aangestelde gouverneurs en bevelhebbers aan de ene kant en hun opdrachtgevers, de Staten van Zeeland en het dagelijks bestuur van deze Staten, de Gecommitteerde Raden van Zeeland anderzijds. Penvoerder namens het Zeeuws bestuur was meestal raadpensionaris Pieter de Huybert. Deze ingekomen stukken zijn vermoedelijk al in de negentiende eeuw gelicht uit de algemene series met ingekomen stukken en onder één noemer, 'ingekomen stukken uit Suriname en omliggende kwartieren' in een 'dossier' samengevoegd. In de inventaris van K. Heeringa zijn ze daarna beschreven als afzonderlijk inventarisnummer 2035. Dit nummer is in later jaren om behoudsredenen verdeeld over twee dozen en bestaat dus thans uit twee inventarisnummers: 2035.1 en 2035.2. Aan de serie brieven komt een eind in 1683 als het gewest Zeeland de kolonie Suriname verkoopt aan de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname, een samenwerkingsorgaan van de stad Amsterdam, de Westindische Compagnie en de familie Van Aarssen van Sommelsdijk.
De meeste stukken betreffende Suriname en Zeeland in de periode 1667-1692, voor zover aanwezig in het Zeeuws Archief, zijn in deze gids vindbaar gemaakt en in een handomdraai in te zien. Het zijn echter niet alle stukken. Eén serie, de minuten van brieven uitgaande van Gecommitteerde Raden over genoemde periode, is bij de reproductie achterwege gelaten. De meeste informatie die hierin te vinden is, valt ook af te leiden uit de resoluties van Gecommitteerde Raden, terwijl veel van de belangrijkste zaken behandeld werden in de uitgaande brieven van de Staten, die in gedrukte vorm geïnserreerd zijn, of als bijlage bij de Notulen van de Staten van Zeeland zijn te vinden. Series als ingekomen en uitgaande stukken van pensionarissen, ambassadeurs e.d. bevatten vanzelfsprekend in deze periode eveneens informatie over de Zeeuwse bemoeienis met Suriname, maar het integraal fotograferen van ook deze series viel tot dusver buiten het bestek van deze gids.
De financiële administratie van de Zeeuwse bemoeienis met de verovering en de ontwikkeling van de kolonie is te vinden in de rekeningen en bijlagen (acquitten) van de Ontvanger-Generaal betreffende zijn administratie te lande. Deze stukken berusten in het archief van de Rekenkamer van Zeeland. In het bijzonder in de genoemde bijlagen is zeer gedetailleerde informatie bewaard gebleven.
Deze financiële administratie is in deze gids toegankelijk gemaakt door reproducties van iedere rekeningpost, en van alle bijbehorende bewijsstukken, in één bundel samen te brengen. Weliswaar staat deze manier van werken dwars op enkele traditionele archivistische principes (o.m. het vereiste respect voor de oude orde), maar bevordert wel in hoge mate het inzicht van de onderzoeker in de context van de rekeningpost. De bijzondere situatie dat nagenoeg alle bewijsstukken bij de uitgaven bewaard gebleven zijn, maakt dat vele onvermoede details die normaliter in de bijlagen verscholen blijven hier direct gepresenteerd worden.
2. Aanwijzingen voor de gebruiker
De informatie in deze gids geeft vooral een beeld van de bemoeienis van de Zeeuwse autoriteiten met hun kolonie Suriname, de strijd tegen de Engelsen, later ook tegen de Indianen, de aanschaf van hulpmiddelen en de vergoeding van de overtocht van moeizaam gerecruteerde immigranten. Men vindt niet alleen gegevens over Suriname. Ook Tobago (Nieuw-Walcheren) en Essequibo komen herhaaldelijk ter sprake.
Bij het vervaardigen van deze gids zijn in de beschrijvingen zoveel mogelijk relevante personen opgenomen. Men vindt in het bijzonder in de rekeningposten en de bijlagen vele namen van bestuurders, militairen, admiraliteitspersoneel, leveranciers van goederen, leveranciers van diensten, chirurgijns, predikanten, tolken, een kaartmaker, landverhuizers en vanzelfsprekend ook de namen van familieleden van eerdergenoemde personen. Vaak waren het familieleden die het achterstallig traktement, of de (veelal te laat) betaalde wissels, goederen en diensten uitbetaald kregen. Tevens is er naar gestreefd zoveel mogelijk scheepsnamen en belangrijke plaatsnamen in de beschrijvingen op te nemen en aldus vindbaar te maken.
De originele documenten die in deze gids worden beschreven zijn online in te zien via de website van het Zeeuws Archief. Bij het verwijzen naar de originele documenten uit deze gids, wordt bij voorkeur de naam (en nummer) van het archief waarvan de stukken onderdeel uitmaken en het inventarisnummer vermeld. Verwijzen naar de bestandsnamen van de geboden PDF-bundels, hoe verleidelijk ook, wordt niet aanbevolen!
1. Notulen Staten van Zeeland, 1667-1684. De originelen van de hier gebundelde opnamen zijn aanwezig in het Zeeuws Archief, Archief Staten van Zeeland (Gedrukte Notulen 1574-1807) [toegang 2.2]. De bestandsnamen zijn als volgt opgebouwd:
- de (voor deze gids vervaardigde) inhoudsopgave van het inventarisnummer (inv.nr-I)
voorzijde band (inv.nr-0_01)
- schutbladen, lege pagina's (inv.nr.0_01)
- de notulen per (rechter)pagina (inv.nr-paginanr)
De alinea's met betrekking tot Suriname zijn voorzien van een geel kader en van het trefwoord 'Suriname'.
Bij bronverwijzing naar de hier gebundelde documenten in beheer bij het Zeeuws Archief, zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief, Archief Staten van Zeeland, Gedrukte Notulen, inventarisnummer ..., paginanummer ... Verkort tot: ZA, Notulen SvZ, inv.nr ..., p. ...
NB: In enkele grote Nederlandse bibliotheken zijn deze gedrukte notulen ook aanwezig en te vinden als: Notulen van de Staten van Zeeland [jaartal]
2. Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden, Resoluties van de Gecommitteerde Raden, 1667-1684. De hier gebundelde opnamen zijn afkomstig uit de resolutieboeken van het College van Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland en betreffen:
- voorkant band, schutbladen (inv.nr -0_01- 037 e.d.);
- pagina's per folionummer (Zeeuws Archief, inv.nr-folionr).
De bestandsnamen zijn opgebouwd uit: inventarisnummer_ eventueel 0 (als het een voorblad of schutblad betreft)-folionummer.
Bij de bronverwijzing naar de hier gebundelde documenten in beheer bij het Zeeuws Archief, zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief, Staten van Zeeland (Resoluties van Gecommitteerde Raden), inventarisnummer ... en bij voorkeur ook een folionummer. Verkort tot: ZA, SvZ, inv.nr ..., fol. ...
3. Ingekomen stukken uit Suriname en omliggende kwartieren ingekomen 1667-1681 (beschrijving veelal ontleend aan die van Ph. Dikland). De opnamen zijn per brief gebundeld. De bestandsnaam is als volgt opgebouwd: Inventarisnummer (2035.1 of 2035.2) - briefnummer (001 en volgende).
4. Rekeningen en acquitten, 1667-1684. Alle hier gepresenteerde bundels bevatten achtereenvolgens:
- De post uit de rekening zoals deze voorkomt in de 'summa betreffende de expeditie naar Suriname' (Zeeuws Archief, Archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.nr ....0) het laatste getal in de bestandsnaam betreft het folionummer van de rekening
- De bijbehorende acquitten (bijlagen bij de rekening) (Zeeuws Archief, archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.nr .....a-S-001-01, ....a-S-002-01 e.d.)
- de a achter het inventarisnummer betreft de serie hier gefotografeerde acquitten
- de S betreft de acquitten betreffende Suriname

- het middelste getal in de bestandsnaam betreft het volgnummer van de post in de rekening

- het laatste getal in de bestandsnaam betreft het volgnummer van de acquitten
Bij bronverwijzing naar de hier gebundelde documenten berustend in het Zeeuws Archief, zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief, Rekenkamer van Zeeland, C, inv.nr ..... , verkort tot ZA, Rkk C, ..... Bij verwijzing naar de rekening wordt bij voorkeur ook een folionummer vermeld.
3. Verantwoording
Deze gids is het nevenproduct van een behoudsproject gesubsidieerd door het Metamorfoze. Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed, een samenwerkingsorgaan van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief te Den Haag. In het kader van de opening van het Nationaal Archief van Suriname in 2010 ontving het Zeeuws Archief eveneens een subsidie van het Nationaal Archief te Den Haag, die het mogelijk maakte de gefotografeerde archiefstukken in digitale vorm ter beschikking te stellen voor de onderzoekers in Paramaribo.
Introduction
1. General
This guide gives an overview of the archival material relating to Surinam that can be found in the Archief van de Staten van Zeeland (Archive of the Zeeland States) [this sovereign provincial government body is also known in English as 'the States of Zeeland'] and the Archief van de Rekenkamer van Zeeland (Archive of the Zeeland Treasury) - in particular the printed series Notulen van de Staten van Zeeland, 1667-1684 (Minutes of the Zeeland States); the resolutions of the Gecommitteerde Raden van Zeeland, 1667-1684 (Zeeland Executive Committee) [this committee of the Zeeland States was responsible for the day-to-day government of the province; it is sometimes known in English as 'the Delegated States of Zeeland']; incoming documents pertaining to Surinam and neighbouring countries, 1667-1683; and the financial administration directed by the Ontvanger-Generaal te lande (Receiver-General, Land [i.e., as opposed to Receiver-General, Maritime]), Johan van der Stringe junior - especially the annual account books and appendices (these are principally invoices and receipts) concerning Surinam - Archief Rekenkamer van Zeeland, Rekenkamer C, 1667-1692 (Archive of the Zeeland Treasury, Treasury C).
In the arrangement of these sources the compilers have ensured that researchers interested in the history of Surinam during this period can put this history in the broadest context possible. Therefore both the entire series Notulen van de Staten van Zeeland (Minutes of the Zeeland States) and the complete series of the acts of the day-by-day government of the province, the Gecommitteerde Raden (Executive Committee) have been digitised. The Surinam Expedition was an unprecedentedly large undertaking that left its mark on many other decisions made by these political bodies. For the same reasons, in addition the Receiver-General's annual accounts relating to his administration of Land finances during 1667-1684 have been completely digitalised. As a result it is very simple to discern which items of revenue and expenditure are connected in any way with the Surinam Expedition. For the bound volumes of the individual yearly account books, see the Inventaris van het Archief van de Rekenkamer van Zeeland, Rekenkamer C, toegangsnummer 508 (Catalogue of the Archive of the Zeeland Treasury, Treasury C, access number 508).
Linked to this is previously scanned inbound letters from the dossier 'Brieven ingekomen uit Suriname', dossier of in-letters from Suriname. Transcriptions of many of these in-letters have been put at our disposal by Mr P. Dikland at Paramaribo. Mr Dikland unfortunately had to work with much less readable photocopies, but through the efforts of volunteers at the Zeeuws Archief (Zeeland Archive), many problems in his edition have now been smoothly resolved. Hitherto, time has not been available for a complete revision.
In the corpus of the records there is a wealth of information on the earliest history of the Dutch involvement in Surinam. The interests of the province of Zeeland were orientated towards the South American countries; in this present-day Surinam fulfilled an especial role. From 1667 (the year of its capture) until 1683 (the year of the de facto sale to the Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname), Surinam was a colony of the province of Zeeland.
In 1667, under orders from the Zeeland States, Abraham Crijnsens *  captured Surinam from the British; thereupon an extensive correspondence immediately followed between - on the one hand - the newly established colony governors and local commanders, and - on the other - their superiors: the Zeeland States and the Executive Committee - the States, political organ responsible for daily governance. The person acting on behalf of the Zeeland administration was principally the Zeeland raadpensionaris (Councillor Pensionary, the senior Zeeland politician), Pieter de Huybert. During the nineteenth century, all inward bound material from Surinam was probably removed from a general series of incoming letters and other documents and compiled in one dossier according to one determining factor, ingekomen stukken uit Suriname en omliggende kwartieren (incoming documents from Surinam and neighbouring quarters). In the inventory they are described as a separate catalogue number, Inventory number 2035. This numbering was divided in later years (because of preservation concerns) into two classes; it now consists of 2 inventory numbers - 2035.1 and 2035.2. The series of dispatches came to an end in 1683, when the province of Zeeland sold the Surinam plantation to the Society of Surinam - a joint body consisting of the City of Amsterdam, the West India Company, and the family Aarssen van Sommelsdijk.
Most of the items thus far found in the Zeeland Archive that pertain to Zeeland and Surinam in the years 1667-1692 can be located in this guide and can be accessed in an instant. It does not actually include all such extant items. Just one series during this period has not been digitally reproduced: the minutes of Executive Committee out-letters. Most of the information contained within this series falls under the resolutions of the Executive Committee and can be extracted from this second source, whilst many of the most important issues were handled in the out-letters of the Zeeland States: printed versions of these can be found inserted in, or as appendices in the Resolutions of the Zeeland States. Of course, series such as incoming and outgoing papers of the pensionaries, ambassadors and other officials in this period likewise contain information on Zeelands asociation with Surinam, but the provision of integral photography of these many other sources falls outside the scope of this guide.
The financial management of Zeeland's commitment to the capture and development of the colony can be found in the Receiver-General's annual statements and addenda concerning his Land administration. These items lie in the archive of the Zeeland Treasury. In particular, deep within the accounts in the addenda, there is very detailed information indeed. This guide brings these financial records to light by means of photos of each individual account item, and of all adjoining evidence, brought together in one user-friendly bundle. It is true that this method of treatment is contrary to some traditional archival principles (amongst other things, proper respect for the old order), but it does advance in great measure the researche's insight into the context of any specific account entry. The precise situation is that almost all evidence preserved by the project enables many unthought-of details that would otherwise normally remain hidden to be brought instead into direct view. The bundled files of the scans are in PDF format and are accessible in an instant.
2. Advice to the User
The information in this guide primarily gives an image of the connection of the Zeeland authorities to their colony of Surinam, the struggle against the British, later also against the Amerindians, the trial and use of expedients and the incentives for passage applied to reluctant immigrants. One can find not only details about Surinam: Tobago (New Walcheren) and Essequibo are also repeatedly mentioned.
Within the structure of this project the descriptions include pertinent persons as much as possible. We find especially in the account entries and addenda many names of officials, officers, admiralty employees, suppliers of materials and goods, service providers, surgeons, religious ministers/clerics, interpreters, a cartographer, emigrants, and naturally also the names of family members of such people. Frequently, family members received wage arrears, or bills of exchange (often overdue), or goods and services. Simultaneously, we have striven so far as possible in the descriptions to give the names of ships and important place names, and also make them easy to find.
The original documents described by this guide are accessible online at the website of the Zeeland Archive. The preferred citation of the original sources mentioned in this guide should be by name (and number) of the collection to which the piece belongs, as well as the inventory number. Any reference to the filenames of the pdf bundles we have provided, however tempting, should be avoided!
1. Notulen Staten van Zeeland, 1667-1684 (Minutes of the Zeeland States) The originals of the bundled files are extant in the Zeeland Archive, Archief Staten van Zeeland (Archive Zeeland States), Gedrukte Notulen 1574-1807 (Printed Minutes) [collection number 2.2]. The filenames are structured as follows:
The table of contents (constructed for this guide) of the inventory number (inv.no.-I); front cover (inv.no.-0_01); endpapers; blank pages (inv.no.-0_01); the minutes on the right-hand page (inv.nr-paginanr). The paragraphs relevant to Surinam are given in a yellow frame and with the keyword 'Suriname' Source references to the bundled documents at the Zeeland Archive are preferred in the following format: Zeeuws Archief, Archief Staten van Zeeland, Gedrukte Notulen, inventory number ..., page number... This should be abbreviated to ZA, Notulen SvZ, inv.no ..., NB: These printed minutes are also extant in various large Dutch libraries and can be found under: Notulen van de Staten van Zeeland ...
2. Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden, Resoluties van de Gecommitteerde Raden (Zeeland States and Executive Committee, Resolutions of the Executive Committee) The bundled files are reproduced from the Resolution Books of the College of Executive Committees of the Zeeland States and comprise:
Front cover; end papers; (inv.no -0_01- 037 and so on)-pages per folio number (Zeeuws Archief, inv.no-folionr) The filenames are thus built from: inventory number_ eventueel 0 (if pertaining to a flysheet or end paper)-folio number
3. Ingekomen stukken uit Suriname en omliggende kwartieren ingekomen 1667-1681 (Incoming items from Surinam and neighbouring quarters) (The description is mostly derived from that of P. Dikland) The records are bundled per letter. The filename is constructed as follows: Inventory number (2035.1 of 2035.2) - letter number.
4. Annual Account Books and addenda, 1667-1684
-All bundles in this section are as follows: from the accounts, subtotal relating to the Surinam Expedition, Zeeuws Archief, Archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.no ....0) The last number in the filename relates to the folio number of the account book. 2 The corresponding invoices and receipts (addenda to the accounts)
(Zeeuws Archief, archief Rekenkamer van Zeeland C, inv.nr .....a-S-001-01, ....a-S-002-01, and so on) The a after the inventory number refers to the series of addenda photographed; the S refers to addenda pertaining to Surinam; the centre number in the filename refers to the serial number of the entry in the account book; the last number in the filename refers to the serial number of the addenda. References should be made as follows: Zeeuws Archief, Rekenkamer van Zeeland, C, inv.no ..... , This should be abbreviated to ZA, Rkk C, ..... The folio number should also be given.
3. Sponsors
This guide is an ancillary product of a preservation project subsidised by the Metamorfoze. National programme for the preservation of paper heritage in the Netheralnds, a collaborative body formed by the National Library of the Netherlands and the National Archives of the Netherlands at The Hague. In connection with the opening of the National Archive of Surinam in 2010, the Zeeland Archive also received a subsidy from the National Archives at The Hague which has made it possible to digitally photograph the sources and make these available to researchers in Paramaribo.
(Translation: A.R. Little Ph.D.)
Gids

Kenmerken

Datering:
1667-1684 (1692)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Gids
Jaar bewerking:
2011
Beschrijving:
Deze gids biedt een overzicht van stukken betreffende Suriname aanwezig in het Archief van de Staten van Zeeland en het Archief van de Rekenkamer van Zeeland, met name de serie gedrukte Notulen van de Staten van Zeeland, 1667-1684, de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland, 1667-1684, de ingekomen stukken betreffende Suriname en omliggende kwartieren, 1667-1683 en de financiële administratie gevormd door de Ontvanger-Generaal te lande (Johan van der Stringe junior), met in het bijzonder de rekeningen en acquitten inzake Suriname (archief Rekenkamer van Zeeland, Rekenkamer C) 1667-1692. De documenten die in deze gids worden beschreven zijn alle online via PDF-bestanden in te zien.

With introduction in English, see menu tab 'Introduction'.
Inzage:
Online
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Thema trefwoorden: