Uw zoekacties: Waterschap Middel-Zwake, 1833-1958 (1962)
x3138 Waterschap Middel-Zwake, 1833-1958 (1962) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3138 Waterschap Middel-Zwake, 1833-1958 (1962) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het waterschap Middel-Zwake, groot 261.41.74 ha met 235.51.24 ha belastbare oppervlakte, omvat behalve de polder van die naam de Fiernis-, Hugo-, Jan Vierloos- Kaneel- en Vlieguitpolder, van welke de bedijkingen vallen tussen de jaren 1452-1472 *  .
Zij ontleent haar naam aan de Zwake, een water dat eertijds tussen Zuid-Beveland en het eiland Borssele stroomde. Nadat op 20 juni 1445 Philips van Bourgondië bevel gaf een dam te slaan in de Zwake tussen 's-Gravenpolder en de Nieuwe Hoondertpolder kwam de vereniging van Zuid-Beveland en het eiland Borsselo tot stand, In de hiernavolgende jaren werden verschillende kleine poldertjes ingedijkt en door de bedijking van de Middel- en Ooster-Zwakepolders en de Kruiningenpolder in de jaren tussen 1480 en 1510 hield de Zwake op te bestaan *  .
Voor zover ons gegevens ter beschikking staan, blijkt dat het waterschap althans vanaf het begin van de 19e eeuw tot 1872 toe tezamen met het waterschap Ooster-Zwake als éénheid naar buiten optreedt: de meeste brieven worden verzonden door het bestuur van "de watering Ooster- en Middel-Zwake c.a.", ook de bestuursvergaderingen werden gehouden door de dijkdirectie van deze gecombineerde watering, bestaande uit één dijkgraaf, één ontvanger-griffier tevens gezworene en nog één gezworene, later alleen de eerste twee. Omstreeks 1850 werd het ambt van dijkgraaf bezet door Bastiaan Burger, dat van ontvanger-griffier, tevens gezworene door Cornelis Petrus Lenshoek van Zwake, welke beiden tezamen de ambachtsheerlijkheid Zwake of Ooster- en Middel-Zwake in eigendom bezaten *  .
Tot 1852 oefenden zij hun ambachtsheerlijk recht tot het voordragen en benoemen van leden voor het dijkbestuur nog uit, hoewel dit in feite bij de grondwet van 1848 al was afgeschaft *  . Enigzins bevreemdend is het dat terwijl alle uitgaande brieven verzonden werden door de dijkdirectie van het gecombineerde waterschap, alle ingekomen stukken gericht waren aan het waterschap Middel-Zwake c.a., zodat in het archief van het waterschap Ooster-Zwake vóór 1873 de ingekomen stukken geheel ontbreken *  . Eveneens bevinden zich de notulen van de vergaderingen van het bestuur van de gecombineerde watering van 1844-1872, van de vergaderingen van het bestuur van elk der beide wateringen afzonderlijk van 1873-1878 en van de vergaderingen van ingelanden van elk der beide wateringen afzonderlijk van 1879-1881, welke alle tezamen in een drietal registers afgeschreven, één lange chronologische reeks vormen, welke door de watering Middel-Zwake C.a. wordt voortgezet, in het archief van laatstgenoemd waterschap *  en ontbreken de notulen in dat van het waterschap Ooster-Zwake geheel.
Bij invoering van het Algemene Reglement van polders en waterschappen in Zeeland van 1872/73 handhaafde zich in het waterschap Ooster-Zwake met speciale vergunning van Gedeputeerde Staten de oude situatie van een bestuur met slechts één gezworene *  . Het bestuur van het waterschap Middel-Zwake kreeg toen twee gezworenen *  . De gemeenschappelijke dijkgraaf en gezworene der beide wateringen werden tengevolge van dit reglement op hun verzoek eervol ontslag verleend als dijkgraaf en gezworene van het waterschap Ooster-Zwake *  . Hierdoor vielen beide waterschappen weer uiteen, bleven evenwel verbonden door het gemeenschappelijk behartigen der suatie, op grond van een contract in 1833 gesloten met de eigenaar van de Boonepolder in welke uitwateringsgemeenschap ook het waterschap 's-Gravenpolder op gelijke voet toetrad. Het onderhoud van alle suatiewerken met inbegrip van de zeesluis in de Boonepolder komt geheel ten laste van de drie genoemde waterschappen, welke daarenboven tevens bijdragen in het onderhoud van de zeedijk van die polder *  . Deze suatiegemeenschap krijgt ook zijn inkomsten in de vorm van uitwateringsgelden van het waterschap De Buitenpolders van Nisse voor de lozing van het opperwater van de Kruiningen-en Lange Nieuwlandpolder over het grondgebied van de beide Zwakepolders *  .
De reeks ingekomen stukken van het waterschap Middel-Zwake is na 27 mei 1937 volgens dienstjaar geordend, reden waarom in de inventaris vanaf dat tijdstip ook andere tot een serie behorende bescheiden, zoals rekeningen afzonderlijk volgens dienstjaar beschreven zijn.
Blijkens een na 1850 opgemaakte inventaris van het oud-archief van het waterschap is het oudste gedeelte van het archief, dat in 1757 aanving, verloren gegaan *  .
Inventaris
1. Bestuur in het algemeen
2. Functionarissen
4. Geldmiddelen
5. Suatie, uitvoering van werken
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1963?
Titel publicatie:
W.L.A. Roessingh, Inventaris van het archief van het waterschap Middel-Zwake 1833-1958 (1962) ([Goes] 1963?)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS