Uw zoekacties: Waterschap Baarland, 1625-1958 (1962)
x3111 Waterschap Baarland, 1625-1958 (1962) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3111 Waterschap Baarland, 1625-1958 (1962) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het voormalig waterschap Baarland, groot 1439.79.43 ha met 1301.59.43 ha belastbare oppervlakte en 64.44.44 ha vronen, omvat behalve de Baarlandpolder, de Baarland-Stelle-, de Grote Reinouts-, de Kleine Reinouts-, de Molen-, de Noord-, de Oudelandse-, de Quistkost-, de Storm- en de Zuidpolder, benevens gedeelten van de Kamer-, de Nieuw-Ovezand- en de Zakpolder *  . De kern van dit waterschap vormde oorspronkelijk met Hoedekenskerke en Oostende het eiland Baarland, dat aan de zuidzijde door de Hont, aan de noordzijde door de Zwake en aan de westzijde door de Dierik (later Yve) omspoeld werd. Het werd gesplitst in Oost- en West-Baarland *  .
Het laatstgenoemde, de oorspronkelijke kern van het waterschap, bestond uit vier parochies: Baarland, Badickendorp (later Bakendorp), Oudeland en Nieuwland, waarvan Baarland het voornaamste dorp was *  . Het had in 1285 al een eigen kerk met een pastoor, een koster en een instelling van de Heilige Geest en verder minstens één kapelaan *  en verkreeg in 1390 bij privilege van hertog Albrecht het recht markt te. houden op woens-dag *  . Hertog Jan IV van Brabant vermeerderde in 1418 de voorrechten zowel van Baarland als van Bakendorp, Oudelande en Nieuwelande aanmerkelijk door aan hun inw
oners benevens hun nakomelingen ten eeuwigen dage overal binnen Brabant, Holland en Zeeland tolvrijheid van marktpenningen, pondgelden, tollen en geleide te verlenen. Dit privilege, in 1520 vanwege Karel V bevestigd, gold ook ten tijde der Republiek, mits men een waarbrief van baljuw en schepenen van één van deze plaatsen toonde, waaruit bleek dat de goederen werkelijk aan burgers van Baarland of één der andere dorpen toebehoorden *  .
Oudelande zal zijn naam eerst verkregen hebben bij het ontstaan van een nieuwland, waarvan het door de Dierik gescheiden was, het eenmaal vrij uitgebreide Nieuweland van Baarland, ook bekend onder de naam Stuivezand, dat wel v66r 1300 bedijkt zal zijn; in het begin der 14e eeuw worden althans leden van het geslacht Stuvezand genoemd *  . Door de bedijking van de Dierikpolder werd dit Nieuweland of Stuivezand waarschijnlijk in de 14e eeuw aan Baarland verbonden. Na in de loop der tijden verschillende malen overstroomd en herdijkt te zijn geweest, werd het tenslotte slechts gedeeltelijk teruggewonnen door de bedijking van de Zuidpolder, welks gronden evenals die van Everinge in de wijde uitloop van de Yve opgekomen waren. Deze polder, welke de verbinding met Ellewoutsdijk tot stand bracht, werd in tegenstelling met de sind
s langs verdwenen Zuidpolder van Ellewoutsdijk de Zuidpolder van Baarland genoemd *  . De naam Stuivezand wordt in stukken uit de 18e eeuw nog in de titels van de heer van Baarland vermeld. *  .
Aan de noordzijde van West-Baarland werd in de 14e eeuw de Zwake ingedijkt. Hoewel in die tijd de Zwake steeds aan het verlanden was, rijpten de daarin bestaande slikken zeer langzaam, zodat ook de landaanwinning slechts zeer langzaam kon geschieden. Vandaar de aanwezigheid van een hele rij kleine polders. De Grote Reinoutspolder met de daartegen aangewonnen Kleine Reinouts-polder werden het eerst ingedijkt, daarna volgen de Oudelandse-, Molen-, Quistkost-, Storm- en Siguitpolder *  . Bij de brand in de herberg tevens gemeentehuis te Baarland op 15 juli 1882 verbrandde tevens bijna het gehele archief van het waterschap, uitgezonderd waren alleen een aantal bestanddelen die op het ogenblik van de brand niet aanwezig waren *  . De weinige van voor c. 1860 nog overgebleven stukken zijn bijna allen door brand beschadigd. Tengevolge hiervan is van de voorgeschi
edenis van het waterschap verder weinig bekend. De notulen van de vergaderingen van ingelanden beginnen in 1868 *  ; de ingekomen stukken zijn eerst van 1878 af in behoorlijke hoeveelheid aanwezig en van 1878-1939 numeriek geordend volgens agendanummers, lopend van 27 tot 2737-a of 2/737-a *  .
Aan het eind van 1942 was men vergeten dat het cijfer vóór de schuine streep de duizendtallen waren en nummerde men achter de streep tot boven de duizend door: van december 1942 tot april 1945 is de nummering dan 2/1101-2/1297 *  . Van 1945-1954 zijn de stukken nog wel geagendeerd, maar overigens grotendeels gerangschikt naar onderwerp volgens een zelfontworpen codesysteem *  . Verschillende malen heeft zich uit de chronologische volgens agendanummers gerangschikte reeks ingekomen stukken *  een rubriek van stukken betreffende een bepaald onderwerp afgesplitst. Het agendanummer van het (laatst) gelichte stuk, dat de grondslag van de rubriek vormt, diende dan tevens als dossiernummer voor alle latere over hetzelfde onderwerp ingekomen stukken *  . De rekeningen van de "watering van Baarland, Bakendorp en Oudelande", zoals in de 18e eeuw de naam van
het waterschap luidt, werden afgehoord in presentie van de heer van Baarland of diens rentmeester. Slechts een drietal exemplaren uit deze tijd zijn bewaard gebleven *  , de volledig bewaarde serie vangt eerst in 1879 aan. Naast het archief, berustend onder de ontvangergriffier van het waterschap, vindt men het archief gevormd door de waterbouwkundig ambtenaar *  , waarvan de ingekomen stukken etc. van 1900/01-1954/55 zijn gerangschikt volgens dienstjaar, van 1944-1955 tevens volgens een zevental onderwerpen *  . Voor bepaalde kwesties dient men dus op verschillende plaatsen te zoeken. Een aanwijzing voor deze ordening leverde ondermeer een door de aftredende ontvangergriffier L. Schouten in 1927 opgemaakte inventaris van aan zijn opvolger overgelegde stukken *  .
Inventaris
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Regio:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Jaar bewerking:
1963?
Titel publicatie:
W.L.A. Roessingh, Inventaris van het archief van het Waterschap Baarland 1625-1958 (1962) ([Goes 1963?])
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS