Uw zoekacties: Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Geref...
x5547 Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1919-2010 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5547 Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1919-2010 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de archiefvormer
2. Geschiedenis van het archief
sluiten
5547 Particuliere Synode van het Zuiden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1919-2010
Inleiding
2. Geschiedenis van het archief
Organisatie: Zeeuws Archief
Reeds in de eerste vergadering van de particuliere synode van het zuiden op 26 juni 1919 werd Rotterdam(-Centrum) aangewezen als archiefbewarende kerk, terwijl in de vergadering van 15 juni 1921 aan deze kerk verzocht werd om ervoor te zorgen dat de notulen van alle synoden ter vergadering aanwezig zijn. In de vergadering van 31 mei 1922 werd door de classis Rotterdam voorgesteld om de notulen te drukken zodat de classes en kerkenraden op de hoogte gesteld zouden kunnen worden van het oordeel van de particuliere synode over verschillende zaken . In de vergadering van 13 juni 1923 werd het voorstel om de gedrukte notulen aan alle afgevaardigden ter hand te stellen, met algemene stemmen aangenomen. In de vergadering van 15 juni 1932 werd besloten om alleen de belangrijkste zaken uit de notulen te vermenigvuldigen vanwege de kosten.
In de vergadering van 27 juni 1940 werd door ouderling B. Nederlof (van Rotterdam-Centrum) meegedeeld dat als gevolg van het bombardement op Rotterdam het kerkgebouw van Rotterdam-Centrum totaal vernield werd, waardoor zowel de archieven van de generale synode als die van de particuliere synode van het zuiden verloren waren gegaan. Omdat de scriba het notulenboek van de particuliere synode nog thuis had zijn de acta alsnog gespaard gebleven, maar de overige archiefbescheiden van voor 1940 zijn door het oorlogsgeweld verloren gegaan. Omdat het kerkgebouw van Rotterdam-Centrum hierdoor niet meer als archiefbewarende kerk kon worden gebruikt werd in dezelfde vergadering Rotterdam-West als archiefbewarende kerk van de particuliere synode van het zuiden aangewezen (19).
Voor de generale synode bleef Rotterdam-Centrum wel als archiefbewarende kerk gehandhaafd. Vanaf 1948 leverde de gemeente Rotterdam-West de archivarissen, die benoemd werden door de particuliere synode. De aanwijzing tot archiefbewarende gemeente hield in dat wanneer men ‘gebruik’ wenste te maken van het archief, men zich moest vervoegen bij de kerkenraad van de archiefbewarende gemeente (20). Wie dus het archief wilde inzien kreeg te maken met een van de ambtsdragers van de aangewezen kerkenraad. Welke ambtsdrager het archief van de particuliere synode onder zijn hoede had is onduidelijk. Wanneer voor het eerst een archivaris werd benoemd is uit de acta niet op te maken. Wel is in 1952 een opgave toegezonden aan de redactie van ‘De Wekker’ waarin J.A. den Engelsman te Rotterdam-West als archivaris wordt vermeld (21). Volgens de jaar-boeken was hij echter vanaf 1948 t/m 1956 archivaris van de particuliere synode van het zuiden. Vanaf 1956 werd P. Hey archivaris van de particuliere synode en bleef als zodanig het archief beheren tot aan zijn overlijden, hetwelk onopgemerkt bleef aan de particuliere synode. In 1977 werd ter vergadering opgemerkt dat P. Hey nog steeds in het jaarboek (van 1977) als archivaris vermeld werd, hoewel hij reeds sinds enkele jaren daarvoor (op 10 april 1974) overleden was (22).
Derhalve werd besloten dat een commissie zou trachten na te gaan waar het archief zich zou bevinden. In het jaar 1978 meldde de commissie voor het archief dat het archief gedeeltelijk berustte bij W. Kok. Daarop werd Kok benoemd als archivaris, waarbij hem een opgave werd verstrekt van de predikanten die de afgelopen tien jaren het scribaat hadden waargenomen, opdat nog ontbrekende stukken konden worden opgespoord. De nieuw benoemde archivaris verzocht daarop om voortaan alle toe te zenden archiefbescheiden aangetekend aan hem te verzenden, inclusief een specificatie van de inhoud van het toegezonden pakket. Door ds. B. de Romph werd aan de particuliere synode bericht dat gebleken was dat de stukken over de jaren 1970 t/m 1972 ontbraken. Navraag bij de betreffende scribae, c.q. assessoren leverde geen resultaat op (23). Wel bleek het voor Kok (archivaris van de particuliere synode van 1991-1996) een te zware opgave te zijn om naast zijn reguliere arbeid en zijn ambtelijke taak ook nog het archief van de particuliere synode te beheren. In zijn afscheidsbrief van 4 oktober 1996 waarin hij verzoekt een ander als archivaris te benoemen beklaagde hij zich erover dat verschillende predikanten (te lang) stukken uit o.a. 1993 in hun bezit hadden die nog niet aan hem waren toegezonden (24).
Het archief is vanaf 1941 tot 5 april 2004 steeds in bewaring geweest onder de kansel in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-West, Coloniastraat 25. De ruimte waarin het archief werd bewaard was van steen, en de kansel erboven van hout. De klimatologische omstandigheden in de bewaarruimte waren bepaald niet gunstig voor het archief. Zowel nietjes als paperclips waren door de luchtvochtigheid gecorrodeerd (dus roestig), wat een nadelig effect heeft op de documenten. Bij de bewerking zijn geen schimmels in de archiefstukken geconstateerd, maar in de archiefbewaarplaats van Schouwen-Duiveland te Zierikzee zullen uit voorzorg toch enige monsters worden genomen om er zeker van te zijn dat geen schadelijke schimmels de archieven hebben aangetast, casu quo om te voorkomen dat deze het archief zullen aantasten. Schimmels kunnen in enkele bijzondere gevallen schadelijk zijn voor de gezondheid, aangezien deze een direct gevaar voor de longen en andere organen kunnen opleveren (25).
In het jaar 2004 is het archief van de particuliere synode tijdelijk overgebracht naar het Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven, zulks in verband met de benoeming van de huidige archivaris, die als archiefinspecteur/archiefconsulent verbonden was aan dit archief. Na overbrenging van het archief bleek tijdens een voorlopige inventarisatie dat het archief niet kompleet was, maar dat een belangrijk deel van de acta over de jaren 1944 tot en met 1966 ontbrak. Uit een brief van ds. G. de Vries, die vanaf 1960 t/m 1965 het scribaat had waargenomen, bleek dat hij in 1966 ‘het notulenboek’ aan de vergadering van de particuliere synode aanbood. In deze brief stelt hij ook de vraag of ds. I. de Bruijne van Rotterdam-Centrum de archiefmap(pen) aan het adres van de archivaris kan bezorgen (26). Kennelijk zijn de archiefstukken nimmer in handen gekomen van de archivaris en is dit hiaat in het archief al die tijd niet opgemerkt. Via enige e-mail-contacten met C.M. van Driel, die bezig is met geschiedkundig onderzoek in het archief van de kerk van Rotterdam-Centrum kwam dit actaboek, dat met nog enkele andere stukken in een aparte doos verpakt was, alsnog uit een kast (in de kerk van Rotterdam-Centrum) te voorschijn. Hierdoor kon dit archiefdeel met dank aan Van Driel op 10 september 2004 worden toegevoegd aan het archief van de particuliere synode.
3. Verantwoording van de bewerking
4. Aanwijzingen voor onderzoek
5. Bijlagen
6. Noten
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
3. Documentatie
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Krimpen aan de IJssel
Oud nummer:
547
Omvang:
2,64 m.
Jaar bewerking:
2005
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS