Uw zoekacties: Verzameling P. van Beveren, 1920-1967
x5495 Verzameling P. van Beveren, 1920-1967 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5495 Verzameling P. van Beveren, 1920-1967 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 14 augustus 1894 werd in Zierikzee geboren Pieter van Beveren, zoon van Jacobus Cornelis van Beveren en Neeltje Adriana Blok. Zijn vader was geboren in Stavenisse en van beroep: behangersknecht, zijn echtgenote kwam uit Colijnsplaat. Pieter’s vader overleed reeds op 31jarige leeftijd. De moeder kwam alleen te staan voor de zorg van haar vier kinderen, waarvan de jongste – Neeltje – een paar maanden na vaders overlijden werd geboren. Pieter was nog geen zes jaar oud toen zijn vader stierf en reeds op jeugdige leeftijd zal hij ingeschakeld zijn om mee te helpen voor het verdienen van de dagelijkse kost. Hij ging in de leer bij een boomkweker, waar hij knecht werd.
Onder meer door het volgen van cursussen, maar vooral door veel zelfstudie, wist hij een grote vakkennis te verwerven. Zijn activiteiten in de Vereniging van oud-leerlingen van de tuinbouwcursus (inv.nrs. 192-231) legden daarvan getuigenis af. Ook op kerkelijk terrein was hij actief in de Christelijk Gereformeerde Mannenvereniging. Zijn lezingen die hij meermalen hield. verraden grote belezenheid.
Via een studie naar de geschiedenis van de tuinbouw raakte hij geïnteresseerd in de historie van zijn geboorteplaats en eiland. Hij raakte bevriend met de vroegere gemeentearchivaris van Zierikzee, P.D. de Vos, die hem inwijdde in de papieren schatten van de historie. De Vos’ laatste levensjaren bracht hij door bij van Beveren, die ook zijn bibliotheek en een deel van zijn persoonlijke aantekeningen overnam.
Door lichamelijke omstandigheden kon hij niet langer zijn beroep van boomkweker uitoefenen. Hij had inmiddels een gerenommeerde kwekerij opgebouwd, die hij over moest laten aan zijn zoon. Meer dan tevoren kon hij zich wijden aan de geschiedenis, waarvan met name de archeologie hem steeds meer boeide.
Zijn liefde voor de geschiedenis stak hij niet onder stoelen of banken en hij dichtte in één van zijn aantekenschriftjes:
Gelijk de nijvre bij van bloem tot bloempje zweeft,
Tot zij haar voorraadschuur vol zoeten honing heeft,
Zo zweeft ook d’oudheidsvriend met lust door alle hoeken,
Om, wat merkwaardig is, met vlijt bijeen te zoeken.
Regelmatig publiceerde hij korte artikeltjes in de Zierikzeesche Nieuwsbode. De historische belangstelling die hij voor Zierikzee had, ontging ook het gemeentebestuur niet.
Na het ontslag van P.D. de Vos als gemeentearchivaris had het gemeentebestuur van Zierikzee geen nieuwe archivaris benoemd maar steeds een tijdelijk ambtenaar ter secretarie, belast met de zaken van het oud-archief die enkele uren per week daarvoor betaald werd. Omdat van Beveren zijn vak als boomkweker niet meer kon uitoefenen werd hem het baantje van tijdelijk ambtenaar ter secretarie, belast met de zaken betreffende het oud-archief, aangeboden op een jaarwedde van 200 gulden. Uiteraard was dit onvoldoende om van te leven, maar het gemeentebestuur beloofde dat er wel perspectief in deze baan zou zitten.
Van Beveren voelde er aanvankelijk weinig voor om tegen zo’n laag salaris aangesteld te worden, maar aangezien er weinig andere mogelijkheden waren, besloot hij waarschijnlijk toch de functie te aanvaarden. Met ingang van 1 december 1947 werd hij benoemd. Met ingang van 1 januari 1950 werd zijn salaris verhoogd tot ƒ 330,--. Met ingang van diezelfde datum werd hij tevens benoemd tot conservator van het gemeentemuseum. Beide functies werden in 1951 in één persoon verenigd, waardoor men hem een acceptabeler salaris kon bieden.
Van Beveren had zich inmiddels verdienstelijk gemaakt voor zijn vaderstad. Een werkzaam aandeel had hij als penningmeester van ’t Eeuwfeest-comité, dat in 1949 het 1100-jarig bestaan van Zierikzee op grootse wijze herdacht. Ook als secretaris van de Zierikzeese V.V.V. maakte hij zich bijna onmisbaar. Met grote regelmaat publiceerde hij in de Zieikzeesche Nieuwsbode en de Provinciale Zeeuwse Courant.
Maar toch ging zijn belangstelling steeds meer uit naar de archeologie. Ook hier bereikte hij door zelfstudie een grote hoogte en kon hij vriendschappelijke relaties aanknopen met vooraanstaande wetenschappers op dat gebied. De tochten van ‘Kor en Bot’, waarbij gevist wordt naar beenderen uit de Oosterschelde, kwamen mede door zijn initiatief op gang. Ook het Gemeentemuseum profiteerde van zijn kennis van zaken. In de Museumcommissie, waarvan hij lid was, had hij een grote inbreng. Naast een toeristische beschrijving van Zierikzee (Wandeling door Zierikzee) werd zijn belangrijkste publicatie een boekje over de kastelen van Schouwen-Duiveland.
De verdiensten van Van Beveren vielen ook landelijk op. Niettemin was het een verrassing toen hij op 21 juni 1961 uit handen van Z.K.H. Prins Bernhard de Zilveren Anjer ontving. Ook het gemeentebestuur van Zierikzee huldigde hem bij zijn afscheid. Op 20 december 1963 werd hij tot ereburger benoemd. Al eerder, in 1950, had hij van het gemeentebestuur de erepenning in zilver ontvangen. Hij overleed in Zierikzee op 16 juni 1970.
De eerlijkheid gebied ook iets van Van Beveren’s verdiensten mede te delen voor de archieven van de Gemeente Zierikzee. Door gebrek aan opleiding kon hij de inventarisatie niet ter hand nemen. Wel ordende hij de verzameling charters en gedeelten van het Stadsarchief. Toch bleven zijn werkzaamheden vrij beperkt en wel hoofdzakelijk tot het verstrekken van inlichtingen en het helpen van bezoekers.
De hier beschreven verzameling is voor het overgrote deel in de archiefbewaarplaats van de Gemeente Zierikzee terecht gekomen nadat de bibliotheek was aangekocht. Een gedeelte was beschreven in de bibliotheek van de Gemeente Zierikzee, maar werd daaruit, voor zover het handschriften betrof weer verwijderd en in deze verzameling beschreven. Enkele nummers hebben vanouds reeds in de verzamelingen van het gemeentearchief berust, maar werden nu bij zijn verzameling gevoegd.
De beschrijving heeft een voorlopig karakter. Wellicht komt bij ordening en inventarisatie nog een gedeelte van Van Beveren’s verzameling tevoorschijn. Dit kan hierna beschreven worden, waarna te zijner tijd de definitieve beschrijving kan plaatsvinden. Volledigheidshalve merken wij nog op dat de stukken behorende tot de verzamelingen Van der Baan en De Vos, naar deze collecties werden overgebracht. Uiteraard draagt ook deze inleiding een voorlopig karakter.
In 1988 werd in een kast van de voormalige Weeskamer een doos met in hoofdzaak manuscripten teruggevonden.
Inventaris
192 Manuscript "Aan de koffietafel", met brieven van het Vakblad De Boomkwekerij en van Willem Jansen, 1947. 4 stukken
5495 Verzameling P. van Beveren, 1920-1967
Inventaris
192 Manuscript "Aan de koffietafel", met brieven van het Vakblad De Boomkwekerij en van Willem Jansen, 1947. 4 stukken
Datering:
1947
Vorm:
4 stukken
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Organisatie: Zeeuws Archief
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Omvang:
0,81 m.
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris (oud nr 495)
Jaar bewerking:
1980
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS