Uw zoekacties: Vereniging van burgemeesters, wethouders en secretarissen op...
x5106 Vereniging van burgemeesters, wethouders en secretarissen op Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, 1889-1981 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

5106 Vereniging van burgemeesters, wethouders en secretarissen op Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, 1889-1981 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormers
sluiten
5106 Vereniging van burgemeesters, wethouders en secretarissen op Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, 1889-1981
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormers
Organisatie: Zeeuws Archief
Op 27 juni 1889 werd in Zierikzee opgericht de Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen op Schouwen­Duiveland1. Het was een vereniging voor de burgemeesters, de secretarissen én de ontvangers van de gemeenten op Schouwen-Duiveland. Statutair stelde de vereniging zich ten doel de kennis van het Nederlandsch administratief recht, inzonderheid wat het bestuur der gemeenten betreft, onder de leden der Vereeniging te bevorderen en de gemeenschappelijke belangen te behartigen (inv.nr. 1). De doelggroepen waren zowel ‘de gemeenten waarover de Vereeniging zich uitstrekt’ als ‘de leden der Vereeniging of van een bepaald onderdeel hunner’ (inv.nr. 24).
De vereniging begon met 25 leden (inv.nr. 33). Naderhand waren vrijwel alle Schouwen-Duivelandse gemeenten vertegenwoordigd. De contributie bedroeg meestal twee gulden per lid per jaar (inv.nr. 30). Als voorzitter fungeerde veelal de burgemeester van Zierikzee. Het bestuur werd in de meeste gevallen gecompleteerd door een secretaris en een penningmeester. Per jaar werden twee of meer ledenvergaderingen gehouden. De deelnemende gemeenten wierpen zich bij toerbeurt op als gastheer. Het kwam voor dat iemand verstek moest laten gaan, omdat hij te ver weg woonde. Na afloop van de vergadering was er een diner (inv.nrs. 1-23).
Aan de verwezenlijking van het eerstgemelde doel (de kennis van het Nederlandsch administratief recht) werd in de beginperiode vooral hard gewerkt door het lid Aling Sevenhuijsen. Hij was een vraagbaak op administratief gebied (inv.nrs. 4, 18, 21). De tweede doelstelling (gemeenschappelijke belangenbehartiging van de gemeenten) komt duidelijk naar voren in de jarenlange briefwisseling met de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij (RTM) over de reddingsmiddelen aan boord van de stoomboten op het traject Zijpe-Numansdorp (inv.nrs. 18-22). Ook de laatste doelstelling (gemeenschappelijke belangenbehartiging van de leden ‘of van een bepaald onderdeel hunner’) werd niet vergeten. De vereniging voerde bijvoorbeeld actie voor een salarisverhoging van ‘haar’ burgemeesters, wethouders en ontvangers (inv.nrs. 4, 20-21).
Tegen 1923 bleek het ledenbestand echter merendeels te bestaan uit burgemeesters en wethouders. Dezen hadden weinig oog voor de belangen van de leden-ambtenaren. In de buitengewone ledenvergadering van 27 maart 1923 werd dan ook besloten tot opheffing van de vereniging: de tegenstelling tussen de belangen van de leden-ambtenaren en de leden-niet-ambtenaren was te groot geworden (inv.nr. 5).
Op 18 april 1923, dus vrijwel onmiddellijk na de opheffing van de eerste vereniging, werd in Zierikzee een tweede Vereniging van Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers op Schouwen-Duiveland opgericht (inv.nrs. 34-35). Van deze vereniging konden dus uitsluitend burgemeesters, secretarissen en ontvangers lid worden. Het automatisme dat de burgemeester van Zierikzee haast immer koppelde aan het voorzitterschap van een regionaal samenwerkingsverband werd nu voorgoed losgelaten; vanaf de oprichting tot 1939 was de burgemeester van Bruinisse de voorzitter van ‘de tweede vereniging’ (inv.nrs. 34, 38). In de jaren dertig was ook Sint Philipsland vertegenwoordigd in de vereniging (inv.nrs. 54, 57, 61).
In de oorlogsjaren kwamen de leden tot niet meer dan vier vergaderingen. De behandeling van politieke onderwerpen was taboe. Wel werd gesproken over onontplofte projectielen, afstammingsverklaringen voor personeel van gesubsidieerde instellingen en afgifte van persoonsbewijzen. In 1942 werd de vereniging geliquideerd. De laatste vergadering vond plaats op 5 oktober 1942 (inv.nrs. 39, 64). Direct na de oorlog vergaderden eerst alleen de burgemeesters met de militaire commissaris. Op 11 september 1945 vergaderden de secretarissen weer mee. In deze vergadering betoogde de voorzitter dat de opheffing van de vereniging in 1942 krachtens het Koninklijk Besluit Bezettingsmaatregelen van 17 september 1944 geacht moest worden niet te hebben plaats gehad. Op voorstel van de voorzitter werden de ontvangers voortaan uitgesloten (inv.nrs. 39, 66).
Thans, zonder de ontvangers en met de wethouders én met andermaal de gemeente Sint Philipsland (inv.nr. 91), gaat de vereniging door het leven als de Vereniging van Burgemeesters, Wethouders en Secretarissen op Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Volgens de statuten van 1980 stelt zij zich ten doel: ‘het voeren van onderling overleg over zaken, de gemeente betreffende, wanneer dit door de leden nodig of wenselijk wordt geacht’, ‘het bevorderen van de gemeenschappelijke belangen’ en ‘het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten op Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland’(inv.nr. 80).
Na de oorlog heeft de vereniging diverse commissies ingesteld. Van de commissies heeft de Verkeerscommissie Schouwen-Duiveland het langst en het krachtigst aan de weg getimmerd; zij begon in 1950 en functioneert tot op heden. Haar overleggingen inzake het openbaar vervoer met de Rotterdamse Tramwegmaatschappij, later de NV Zuid-West Nederland, zijn legio geweest (inv.nr. 39, 135, 193-209).
Over tal van regionale zaken die op de gemeenten afkomen wordt in de ledenvergaderingen van de Vereniging van Burgemeesters, Wethouders en Secretarissen informeel (voor)overleg gepleegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de subsidiëring van regionaal werkzame instellingen door de deelnemende gemeenten (inv.nrs. 95-99). In een recent verleden speelde de vereniging onder meer ook een initiërende rol ten aanzien van de Algemene Politieverordening voor de gemeenten op Schouwen-Duiveland, het gecoördineerd bejaardenwerk, de Stichting Samenlevingsopbouw Schouwen-Duiveland, de Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland, het streekarchivariaat en de welzijnsplanning (resp. inv.nrs. 108, 163, 170, 178, 180 en 184).
Geschiedenis van de archieven
Verantwoording van de bewerking
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Zierikzee
Oud nummer:
106
Omvang:
3,04 m.
Jaar bewerking:
1986
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (50 jaar)
Raadpleegvestiging:
Zierikzee, Laan van St. Hilaire
Collectie:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS