Uw zoekacties: Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578
x27 Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

27 Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Lotgevallen der Abdij
2. Lotgevallen van het archief sinds 1574
3. Inventariseering en beschrijving van het archief
Inventaris
2. Financieel beheer van de Abdij en hare goederen
27 Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578
Inventaris
2.
Financieel beheer van de Abdij en hare goederen
Organisatie: Zeeuws Archief
De Abdij trok hare inkomsten hoofdzakelijk uit haar grondbezit, dat vooral in Walcheren zeer aanzienlijk was. Oorspronkelijk schijnt het beheer der Abdijgoederen in ééne hand te zijn geweest. Voor zooverre de Abt het zelf niet uitoefende, schijnt het aan den proost opgedragen geweest te zijn. Zoo was de toestand nog in het midden der 15e eeuw. Naarmate de Abdij intusschen hare bezittingen ook buiten Walcheren uitbreidde, werd het noodzakelijk voor die buitenbezittingen bijzondere rentmeesters aan te stellen. In 1464 komt voor het eerst zulk een ambtenaar voor de goederen in het land van Heusden voor. Zoo beperkte zich het beheer van den proost langzamerhand uitsluitend tot de Walchersche goederen. Het financieel beheer in het algemeen schijnt toen bij den Abt zelf berust te hebben (van daar dat de buiten Walcheren gelegene goederen, die dus niet onder het beheer van den proost stonden, in 1535 de goederen, behoorende tot mijns heeren kamer, worden genoemd, in tegenstelling tot de Walchersche proosdijgoederen). De abt Maximilianus van Bourgondië (1518-1536) was voor zooverre bekend de eerste, die zich in deze deed vervangen door een rentmeester-generaal der Abdij. In 1534 werd de rentmeester-generaal ontslagen en de klachten, die over zijn beheer vielen, bewijzen voldoende, hoezeer deze instelling tegen de oude gebruiken streed. Nog tijdens het bewind van dezen abt schijnt toen het financieel beheer in zijn geheel aan den proost te zijn opgedragen, wien de overige rentmeesters ondergeschikt waren. Of dit een terugkeer tot den toestand vóór 1518 was, blijkt uit de stukken niet. In elk geval kwam er spoedig verandering. Reeds in 1540 was de proost uitsluitend tot het beheer der Walchersche goederen beperkt, en berustte het, algemeen financieel bestuur bij den Abt, die zich zoo noodig door den prior liet vervangen.
Behalve deze inkomsten uit zijne goederen, had de Abt nog andere ontvangsten. De bakmeester en de kelderwaarder der Abdij hadden elk hunne eigene goederen, waaruit zij in de eerste plaats de noodige betalingen ten behoeve der kanunniken deden, maar het saldo werd aan den Abt afgedragen. Bovendien ontving de Abt als ambachtsheer van Oostkapelle en andere perceelen ambachts in Walcheren zekere inkomsten uit de opbrengst der lasten, over die ambachten omgeslagen, en als eerste lid der Staten van Zeeland zijn aandeel aan het surcrois. Daarbij kwamen dan nog de toevallige baten, die in geene rekening verantwoord werden.
Wat de uitgaven betreft, hoofdzakelijk was elke rentmeester alleen belast met die uitgaven, die voor het onderhoud enz. der door hem beheerde goederen noodzakelijk waren, maar de proost was, zeker als een gevolg van den vroegeren toestand, toen hij met het geheele financiëele beheer belast was, gehouden uit zijne inkomsten jaargelden en lijfrenten, die niet op elders gelegene goederen gevestigd waren, en bovendien hetgeen de Abt dagelijks noodig had, te betalen.
In het achterstaand gedeelte van den inventaris is hoofdzakelijk de indeeling van 1540 en later gevolgd.
Bijlagen
Kenmerken
Andere namen:
Onze-Lieve-Vrouwe-abdij, O.L. Vrouweabdij, O.L.V. Abdij, OLV Abdij, Sint Nicolaas Abdij, St Nicolaas Abdij, Premonstratenzer of Norbertijner Abdij, Abt van Middelburg
Omvang:
35 strekkende meter standaard archiefberging gevuld met dozen waarin op karton gemonteerde charters
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris, met regestenlijst
Jaar bewerking:
1901
Titel publicatie:
R. Fruin [Th.Az.], Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg ('s-Gravenhage 1901)
Opmerking:
Van dit archief is in mei 1940 het merendeel verloren gegaan. Alleen de charters bleven grotendeels bewaard. De verloren gegane nummers zijn in de inventaris en de regestenlijst als zodanig gemerkt.
Beschrijving:
De Abt van Middelburg, die als brede-geërfde zitting had in de Staten-vergadering, was daar het eerste lid en dankt zijn politieke betekenis aan zijn grondbezit en aan zijn geestelijke functie. Ook in de Staten van Walcheren was de abt eerste lid en door de grafelijkheid was hij in de regel belast met het dijkgraafschap van de Vijf Ambachten.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS