Uw zoekacties: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), 17...
x26 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), 1769-1969 (c. 1985) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

26 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), 1769-1969 (c. 1985) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
sluiten
26 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), 1769-1969 (c. 1985)
Inleiding
1. Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
Organisatie: Zeeuws Archief
In 1764 werd te Vlissingen een 'Nederduitsche Leessociëteit' gevormd. *  Dr D.H. Gallandat was een der oprichters in wiens woning op 31 juli 1765 een 'Franse Leessociëteit' zijn beslag kreeg. In dat Franse leesgezelschap stelden Justus Tjeenk, predikant van de Nederduitse gemeente en Jan Jacob Brahé, predikant van Nederduitse gemeente te Vlissingen op 30 oktober 1765 voor een maatschappij van kunsten en wetenschappen op te richten. De Staten van Zeeland besloten op 23 maart 1769 die instelling te erkennen en gaven deze de naam het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.
Genoemde predikanten werden de eerste secretarissen en dr Gallandat werd als thesaurier gekozen. Blijkens de eerste wet bestond het genootschap in 1769 uit directeuren, leden en twee secretarissen, welke eens per jaar vergaderden. De directeuren dienden alle voorkomende zaken eens in de drie maanden te regelen en kozen uit hun midden een president-de eerste was mr Isaac Winckelman, oud-burgemeester van Vlissingen-en een vice-president, de eerste was mr Paul Changuion, raad en secretaris van die stad.
Voorts bevat het reglement bepalingen over leden, secretarissen en de algemene vergaderingen, waarin de prijsvragen werden vastgesteld en omtrent de bekroning van de antwoorden werd beslist. Dit laatste vormde het voornaamste werk van het genootschap. * 
Toen omstreeks het midden van de negentiende eeuw geen of onvoldoende antwoorden op prijsvragen inkwamen, werd besloten deze niet meer uit te schrijven. Verhandelingen veelal ingezonden door de leden, waartoe zij eens in de zes jaren verplicht waren, dan wel gehouden voordrachten werden voortaan gedrukt in het sedert 1856 verschenen Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking op Zeeland, sedert 1971 genaamd Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Uit de benaming van de uitgaven blijkt reeds dat men zich tot Zeeland wilde beperken. Voordien droeg het wetenschappelijk werk meer een algemeen karakter. * 
De geschiedenis van het genootschap is eens in de vijftig jaren uitvoerig herdacht met redevoeringen, welke zijn gedrukt. *  Voorts wordt verwezen naar de historische inleidingen opgenomen in de gedrukte werken en de daarin of afzonderlijk gedrukte jaarverslagen. Het archief bevat een aantal geschreven jaarverslagen alsmede verslagen van algemene vergaderingen (inv.nrs 77-84 en ook nrs 12-13, 15-50).
De zetel en de bezittingen van het genootschap werden in 1801 verplaatst van Vlissingen naar Middelburg, waar al sedert 1784 een departement van het genootschap was gevestigd. In de aanvang bestond er ook een departement Amsterdam, waarvan geen afzonderlijk archief is aangetroffen. Van die activiteiten te Amsterdam blijkt uit de ingekomen stukken en de notulen van het genootschap. De penvoerder van die groep was veelal Cornelis Ploos van Amstel. * 
2. Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie
3. Aanwijzingen voor de onderzoeker
Inventaris
1. Algemeen
2. Verzamelingen
3. Museum
4. Afdelingen en commissies
5. Studiekringen en werkgroepen
8. Financiën
Kenmerken
Andere namen:
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, ZGW, KZGdW, KZGW
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Online
Omvang:
14 meter
Jaar bewerking:
1982, 1997
Unieke referentie:
NL-MdbZA_26
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS