Your search: Tentoonstelling Van Verre en Nabij. Zeeuwen in de wereld
x202.73 Tentoonstelling Van Verre en Nabij. Zeeuwen in de wereld ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

202.73 Tentoonstelling Van Verre en Nabij. Zeeuwen in de wereld ( Zeeuws Archief )
Search this archive
>
Search terms
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Woord vooraf
In 1979 organiseerde het Rijksarchief in Zeeland de tentoonstelling Van Verre en Nabij. Zeeuwen in de wereld. De tentoonstelling was te zien in de expositieruimte van het rijksarchief van 27 oktober 1979 tot en met 12 januari 1980. De expositie was één van de manifestaties van het Zeeuwse archiefwezen in het kader van de Internationale Archiefweken 1979. Deze weken had de Internationale Archiefraad te Parijs in navolging van het jaar van het boek, het jaar van de vrouw en het monumentenjaar ingesteld om het archiefwezen mondiaal extra aandacht te geven. In 23 landen over de hele wereld heeft de oproep van de Internationale Archiefraad gehoor gevonden. Door middel van exposities, archieffilms, televisiespots, open dagen etc. werd het archiefwezen in de deelnemende landen onder de aandacht van een breed publiek gebracht.
In ons land heeft de Vereniging van Archivarissen in Nederland (VAN) zich voor de Nederlandse bijdrage aan het welslagen van de Internationale Archiefweken ingezet. Dit resulteerde in de film Het Archief van de cineast Kees Hin, het boek Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven en een landelijk congres voor archivarissen en archiefbezoekers met als thema Dienstverlening, een relatie tussen archiefdienst en gebruiker. Tevens had de VAN alle archiefdiensten in het land opgeroepen bij bovengenoemde landelijke evenementen aan te sluiten en het archiefwezen op provinciaal en regionaal niveau in de belangstelling te plaatsen. Mede als gevolg van deze oproep is de expositie tot stand gekomen.
Bij de tentoonstelling verscheen een 'toelichting', een uit acht pagina's bestaand stencil dat bezoekers konden meenemen, en een 'lijst van stukken', de catalogus met daarin de beschrijvingen van alle geëxposeerde stukken. De laatste was alleen ter inzage in de expositieruimte. Beide uitgaven zijn in deze digitale versie verwerkt. Aangezien bij deze tentoonstelling de 'toelichting' naadloos aansloot op de beschrijvingen van de stukken, is afgezien van een afzonderlijke presentatie van de 'toelichting', maar is deze verwerkt tot inleidingen onder de betreffende rubriek in het catalogusgedeelte.
De tentoonstelling werd samengesteld uit de archieven en verzamelingen van het Rijksarchief in Zeeland (thans Zeeuws Archief) en met bruiklenen van de volgende instellingen en particulieren:
- Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief), Den Haag
- Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
- Museum voor Volkenkunde, Leiden
- Zeeuws Museum, Middelburg
- Commissarissen van de Slavenkas, Zierikzee
- de Zeeuwse archiefdiensten.
In de catalogus wordt in de detailgegevens van ieder nummer een volledige bronvermelding gegeven. De aanduiding 'Bron:' verwijst naar een stuk uit de eigen archieven en verzamelingen van het Rijksarchief in Zeeland (thans Zeeuws Archief), de aanduiding 'Bruikleen:' verwijst naar een stuk dat in 1979 van een andere instelling of particulier tijdelijk in bruikleen was verkregen. In de detailgegevens zijn de namen van de bruikleengevers in de meeste gevallen niet gemoderniseerd, zie voor de eventuele nieuwe naam van een bruikleengever het voorgaande overzicht.
Catalogus
In aansluiting bij het internationale karakter van de Archiefweken hebben wij de expositie opgebouwd rond het thema Zeeuwen in de wereld en de relatie van de Zeeuwen in Zeeland met het buitenland. Gezien de omvang en uitgebreidheid van dit thema maken wij geen enkele aanspraak op volledigheid. Het is slechts de bedoeling om aan de hand van een aantal onderwerpen de buitenlandse betrekkingen van Zeeland in verschillende historische perioden te illustreren. Hiertoe hebben wij een keus gemaakt uit de rijke depots van de Zeeuwse archiefdiensten en van het Algemeen Rijksarchief. Als ondersteuning en ter illustratie van het archiefmateriaal hebben wij ook enige museumstukken bij de expositie betrokken.
1. Verre reizen en expedities
2. Zeeuwen in de West
3. Zeeuwen in de Oost
Een ander zeer belangrijk en omvangrijk handelsgebied voor Zeeland was de Oost. Van de vele landen waarop de Zeeuwen naast de Hollanders handel dreven en hun invloed deden gelden willen wij hier alleen de Indische archipel, Japan, Ceylon, Formosa en China aanroeren. Al voor de oprichting van de VOC in 1602, die het monopolie voor de handel op de Oost verkreeg, hadden Zeeuwse schepen van ondernemende Middelburgse kooplieden als de Moucheron en Ten Haeff de rijke gebieden in de Oost gevonden. Na 1602 werd het Zeeuwse aandeel in de Oosterse handel geconcentreerd in en rond de Kamer Zeeland van de VOC.
In de hierboven genoemde landen hebben regelmatig Zeeuwen als 'opperhoofd' de leiding over een handelspost of factory gehad, zoals Stephanus Versluys in Ceylon, Pieter Nuts, Hans Putmans en Cornelis Caesen in het fort Zelandia op Formosa. Op de handelspost Decima in de haven van Nagasaki hebben o.a. de Zeeuwen Daniel Six en Hendrik van Buytenhem de scepter gezwaaid. Jaarlijks moesten de opperhoofden van Decima een hofreis naar de keizer in Eddo (Tokyo) maken om hem van geschenken te voorzien en zo het handelsmonopolie op het voor andere landen hermetisch gesloten Japan veilig stellen. Wij hebben de hofreis van Hendrik van Buytenhem in 1692-1693 aan de hand van diens dagregister en een aantal eigentijdse afbeeldingen belicht.
3.1. Indische archipel
3.2. Japan
3.3. China
3.4. Ceylon
Stephanus Versluijs
Hij kwam in 1713 als onderkoopman voor de Kamer Zeeland met het schip De herstelde Leeuw in Indië en werd in dien rang 26 sep. 1715 als fiscaal te Paliacatta (Coromandel) geplaatst; 30 april 1717 naar Batavia verlost; 3 juni 1718 weesmeester aldaar; 5 aug. 1718 koopman en kassier der kostpenningen; 9 juni 1719 grootwinkelier; 29 mei 1722 tevens schepen; 21 aug. 1722 opperkoopman en opperhoofd van de loge; tevens 21 dec. 1722 capitein van de ongetrouwde pennisten; alles te Batavia; 23 juni 1724 gouverneur van Amboina; 19 mei 1726 extra-ordinair raad van Indië; van Ambon naar Batavia ontboden om daarin zitting te nemen 15 juni 1727; gouverneur en directeur van Ceylon 3 mei 1729, alwaar hij 27 aug. d.a.v. het bestuur aanvaardt; 29 juni 1731 raad van Indië; van Ceylon naar Batavia verlost 20 aug. 1731 en bij resolutie van 8 juni 1732 naar Batavia ontboden om zich met den fiscaal van Colombo de Mauregnault wegens malversaties voor den raad van Justitie te verantwoorden; aldaar werd hij in gijzeling gesteld waaruit hij eerst 5 juni 1734 tegen een borgtocht van 50.000 Rdlrs. werd ontslagen; 25 aug. 1732 had hij het gezag over Ceylon overgegeven. Te Batavia overleed hij 27 febr. 1736 en werd er 28 feb. begraven; in de Hollandsche kerk hing in 1789 nog zijn wapenbord. Hij was geboren te Middelburg 20 aug. 1694, als zoon van Mr. Cornelis Versluijs, pensionaris, later burgemeester, van Middelburg, en bewindhebber der O.I.C. ter kamer Zeeland, en van Adriana de Muncq.
69 Aantekening van Stephanus Versluijs, 'Raad Ordinaris van India, Gouverneur en Directeur van 't Eijland Ceijlon, de kuste Madure met dies onderhorigheden', op een omslag met aan het gezonden 'seer notabele gewisselde brieven' van de predikant Joannis Wilhelmus Marinus te Gale, -
202.73 Tentoonstelling Van Verre en Nabij. Zeeuwen in de wereld
Catalogus
3. Zeeuwen in de Oost
3.4. Ceylon
69 Aantekening van Stephanus Versluijs, 'Raad Ordinaris van India, Gouverneur en Directeur van 't Eijland Ceijlon, de kuste Madure met dies onderhorigheden', op een omslag met aan het gezonden 'seer notabele gewisselde brieven' van de predikant Joannis Wilhelmus Marinus te Gale, -
Date:
-
NB:
Bruikleen: Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Aanwinsten 1876, inv.nr A XXII, K.A. 139-3
Organisatie: Zeeuws Archief
3.5. Formosa
4. Andere handelscontacten
5. Kapers en kaapvaart
7. Belgische vluchtelingen
Attributes
Date:
27 oktober 1979 - 12 januari 1980
Accessible:
Tentoonstellingscatalogus
Inventory:
Catalogus van de tentoonstelling Van Verre en Nabij. Zeeuwen in de wereld in het Rijksarchief in Zeeland van 27 oktober 1979 tot en met 12 januari 1980
Remark:
De documenten die in deze tentoonstellingscatalogus worden beschreven kunnen niet via deze catalogus worden aangevraagd. Ze bevinden zich in andere archieven en verzamelingen, soms zelfs buiten het Zeeuws Archief. Ze moeten via de nummers uit de betreffende inventarissen van die archieven en verzamelingen worden aangevraagd of bij de andere instellingen ter inzage worden gevraagd. Meer informatie hierover is bij iedere beschrijving van een document te vinden in het detailscherm.
Year (of) revision:
1979
Collection:
Rijksarchief in Zeeland
License:
Category:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS