Uw zoekacties: Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
x16 Provinciaal Bestuur van Noord-Holland ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

16 Provinciaal Bestuur van Noord-Holland ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Organisatie van het bestuur
2. Taken van het bestuur
3. Archiefvorming
4. Geschiedenis van het archief
5. Verantwoording van de inventarisatie
16 Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
Inleiding
5. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Direct na de overname van het archief Provinciaal Bestuur 1814-1850 is de in het proces-verbaal van overdracht opgenomen summiere inventaris, die "voorlopig alleszins bruikbaar" werd geacht, gepubliceerd (in: Inventarissen IV p.309-310, 's-Gravenhage, 1931). Dit zeer beknopte overzicht van de inhoud van het archief is na de overname van enkele aanvullingen in 1935 en 1939 omgewerkt tot een Voorlopige Inventaris (z.j.) in typoscript. Hierin waren de verschillende series stukken van algemene aard, zonder nadere specificatie, aangeduid met de letters A t/m G, was het kabinetsarchief van de gouverneur (letter H) beschreven met een afzonderlijke nummering 1-61, terwijl de buiten verbaal gehouden stukken bijeen gebracht waren in de zgn. Verzameling (letter I), eveneens met een aparte nummering nl. 1-602. Ook deze Voorlopige Inventaris bleek bij de toenemende raadpleging door onderzoekers steeds minder bruikbaar, met name door het ontbreken van een uiteenzetting over de wijze van registratie en berging van de stukken. Daarom is vanaf 1976, zij het met langdurige onderbrekingen, gewerkt aan de herinventarisatie. Daarbij is besloten de archieven van de Commissarissen-generaal (nov. 1813 t/m april 1814) en van de commissarissen in de arrondissementen (nov. 1813 tot 1 maart 1815) op te nemen in het al eerder gestarte inventarisatieproject gewestelijke besturen 1799-1814(15). November 1813 betekende bestuurlijk én archivistisch gezien geen cesuur; het optreden in mei 1814 van de Gouverneur en later in dat jaar van Provinciale en Gedeputeerde Staten daarentegen wel.
Het eindjaar 1850 is aangehouden, omdat in 1976 van de periode 1851 -1942 alleen enkele series waren overgedragen en het grootste gedeelte nog berustte bij de provinciale griffie. *  Archivistisch gezien betekent 1850/1851 geen breuk: de series lopen gewoon door, al neemt wel het aantal door de Commissaris afgedane stukken sterk af, dat bij G.S. even sterk toe, en werden veel meer stukken buiten verbaal gehouden. Bestuurlijk betekent 1850 wel een nieuwe periode, aangezien in dat jaar de Provinciale Wet tot stand kwam. In de voorliggende inventaris is een primaire onderverdeling aangebracht tussen stukken gevormd door resp. Gouverneur, Gedeputeerde Staten (G.S.) en Provinciale Staten (P.S.). Daarbij gaat de Gouverneur vooraf, omdat in deze periode bij hem het zwaartepunt van het bestuur lag. De agenda's, waarin overigens ook de aan G.S. overgedragen stukken werden ingeschreven, zijn-enigszins arbitrair-ondergebracht in de afdeling Gouverneur, omdat deze het overgrote deel van de stukken afdeed. Binnen het Gouverneursarchief is onderscheid gemaakt tussen het hoofdarchief en het kabinetsarchief. De omvangrijke series stukken van algemene aard (ingekomen stukken, minuten van uitgaande stukken, minuut- en net-notulen) zijn per pak of per deel van een inventarisnummer voorzien en gespecificeerd voor wat betreft de periode waarover de stukken lopen. Te dikke pakken zijn daarbij gesplitst. Deze series zijn in de offset-editie van deze inventaris niet per nummer gespecificeerd beschreven, teneinde vele tientallen pagina's tekst uit te sparen (het studiezaalexemplaar bevat wél de gespecificeerde beschrijving van de series).
Bij de zgn. Verzameling is een scheiding doorgevoerd tussen stukken afgedaan door de Gouverneur en stukken behandeld door G.S. De laatste groep was herkenbaar door de vermelding van datum en nummer van de vergadering van G.S. in de marge. Men vindt deze stukken, waarvan de beschrijving werd herzien, in de paragrafen stukken betreffende bijzondere onderwerpen, waarbij een rubricering is aangehouden conform de rubrieken van de Generale Indices (zie hierna onder par. 6). Uit de Verzameling zijn verwijderd de stukken afkomstig van Jhr. P. Opperdoes Alewijn en het archiefje van de Ridderschap, die in aparte inventarissen zijn beschreven. Voorts zijn uit het archief Provinciaal Bestuur na 1850 een aantal stukken daterend van vóór 1850 verwijderd en opgenomen in deze inventaris, bij de paragraaf Stukken betreffende bijzondere onderwerpen (G.S.). De rekeningen van waterschappen zijn gecompleteerd met exemplaren die nog in de serie minuut-notulen met bijlagen bleken te zitten. Omgekeerd zijn enige nummers uit de Verzameling teruggebracht naar de bijlagen tot de notulen G.S. De serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken in het kabinetsarchief van de Gouverneur over 1815-1839, geordend in "dossiers", waren alleen toegankelijk via een dossierlijst over 1815-1829 en een summiere klapper over 1830-1839. Beide waren echter niet volledig, terwijl veel stukken over een zelfde zaak of onderwerp in verschillende dossiers bleken te zitten. Om die reden is besloten de series over 1815-1829 en 1830-1839 als één geheel te beschouwen, waar mogelijk stukken over een zelfde zaak of onderwerp bijeen te voegen en vervolgens opnieuw te beschrijven. De 341 "dossiers" zijn uiteindelijk in 61 inventarisnummers beschreven, die vervolgens zijn gerubriceerd. Bij de overige stukken in het kabinetsarchief is de vroegere orde gehandhaafd, maar zijn wel de beschrijvingen herzien en uitgebreid.
Kaarten behorend tot het archief zijn beschreven in bijlage AA van de inventaris. Een deel daarvan was in het verleden overgebracht naar de Provinciale Atlas, zonder duidelijke verwijzing van archief naar kaartencollectie en omgekeerd. Voorzover kon worden nagegaan, of in de Atlas geborgen kaarten waren ingekomen of opgemaakt bij het Provinciaal Bestuur in de jaren 1814-1850, zijn deze opgenomen in bijlage AA. ln deze bijlage is ook beschreven een aantal kaarten die bij de jongste inventarisatie in het archief zijn aangetroffen en alsnog naar de Atlas zijn overgebracht. De grote series zijn echter niet systematisch op kaarten nagezien, zodat het bepaald niet is uitgesloten dat zich daarin nog meer kaarten bevinden. De beschrijvingen van de stukken betreffende bijzondere onderwerpen (zowel Gouverneur als G.S.) en van het kabinetsarchief zijn vervaardigd door mevr. J. Valenbreder-Everse, die ook de lijst van archiefkaarten samenstelde. De heer G.J. Oudendijk verrichtte het meeste werk in de "eerste fase" van de werkzaamheden aan de beide generale indices; drs. G.B. van Rheenen verrichtte het tijdrovende werk in de "tweede fase" (zie verder de Verantwoording bij de generale indices) en leverde materiaal voor paragraaf 2 van de inleiding op de inventaris. Drs. F.J.M. Otten beschreef de stukken van algemene aard (de nadere specificatie per nummer gebeurde door hulpkrachten), schreef de inleidingen op inventaris en generale indices en is verantwoordelijk voor de indeling en opzet van inventaris en generale indices.
6. Richtlijnen voor het gebruik
7. Bijlagen
Index op de agenda's van de Gouverneur
1. Verantwoording
2. Richtlijnen voor het gebruik
3. Gespecificeerde index
Index op de notulen van Gedeputeerde Staten
4. Verantwoording
5. Richtlijnen voor het gebruik
6. Gespecificeerde index
Afbeeldingen
Kenmerken
Datering:
1814-1850
Omvang in meters:
658,60
Periode documenten:
(1808) 1814-1850 (1851)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-4601, 5644. Inv. nr. 3367 ontbreekt. Inv. nr. 4127 is vanwege slechte materiële staat alleen digitaal te raadplegen. Inv. nr. 4570 is een loos nummer. De volledige notulen van de eerste vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland op 22 december 1840 (inv. nr. 4579) zijn in PDF-formaat te downloaden op www.noord-hollandsarchief.nl>Ontdekken>Schatkamer>De eerste vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland. Het raadplegen van bepaalde originelen is alleen mogelijk met toestemming van het hoofd studiezaal; kopieën aanwezig in de studiezaal. Nadere informatie over de raadpleging bij de informatiebalie. Lijsten van gouverneurs, 1814-1855, Gedeputeerde Staten, 1814-1850 (1856), en griffiers, 1814-1858, in de inventaris.
Gemeente:
Provincie Noord-Holland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS