Uw zoekacties: Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001
x7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "van cuijk"
 
 
Inleiding
Korte historische terugblik
Bewerking archief
De Liquidatiecommissie Woonwagenschap Noordoost Noord-Brabant.
Aanwijzingen voor gebruik inventaris
Overzicht van de onder het Streekgewest Brabant Noordoost ressorterende archiefvormende diensten, afdelingen:
Inventaris
Organisatie
Diensten
Personeel
Taken
Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2074 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
Gevonden archiefstukken
140 Stukken betreffende vergadering streekraad. Vergadering: 26-06-1995.
2.1 Vaststelling verslag streekraad 27-03-1994.
2.2 Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen en verslagen.
2.2.8 Mededeling- Bestuurlijke consultatieronde.
2.2.9 Mededelingen over de voortgang in de voorgenomen fusie tussen N.V. Bedrijfscontact Brabant Noordoost en Bedrijfsregio Den Bosch n.v.
2.2.10 Mededeling inzake verzelfstandiging, bezoekerscentrum Slabroek.
2.2.11 Mededeling inzake 10e wijziging bijlage A8 van de Bezoldigingsverordening.
2.2.12 Schriftelijke mededeling betreffende zaterdagvoorziening WRO.
3.1. Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de Adviescommissie voor Streekarchiefzorg.
4.1 Beleid ten aanzien van seksuele intimidatie.
5.1. Huisvesting IBN groep. Samengaan van NIWOB, SAWOR en WEVEO.
6.1 Voortgangsrapportage Gewestelijke Gezondheidsdienst Brabant- Noordoost.
7.1 Uitbreiding hyperfiltratie- installatie PWZI voor de regionale afvalverwerkingsinrichting Haps, inclusief voor chemicaliën.
7.2 Eigendomsoverdracht grond regionale stortplaatsen Haps en Uden. Laarakkersche Heide of Beyersbosweg te Haps en aan de Vluchtoordweg te Uden.
7.3 Invoering milieustraat deelregio Land van Cuijk.
8.1 Vaststelling van de verordening 1995 in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies.
9.1 Vaststelling comptabiliteitsbesluiten.
- Wijziging begroting 1995-13: Introductie van een nieuw inzamelsysteem van afval in deelregio Land van Cuijk.
- Wijziging begroting 1995-14: Uitbreiding hyperfiltratie- installatie PWZI te Haps.
- Wijziging begroting 1995-15: Verbouw huisvesting Integrale Bedrijven Noordoost Brabant, IBN in Oss en Cuijk., 1995
142 Stukken betreffende vergadering streekraad. Vergadering: 18-12-1995.
2.1 Vaststelling verslag streekraad 23-10-1995.
2.2 Ingekomen stukken, schriftelijke mededelingen en verslagen.
2.2.1 Schriftelijke mededeling inzake de boven de taak stelling te realiseren extra arbeidsplaatsen WSW.
2.2.2 Schriftelijke mededeling inzake beslisdocument integratie meldkamers. Politie, brandweer en CPA.
3.1 Invulling vacature in de Adviescommissie voor Milieuzorg en Afvalverwerking.
4.1 Vaststelling van de definitieve bijdrage 1994 en voorlopige bijdrage 1996 voor de stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Noord- Oostelijk Brabant.
5.1 Externe verzelfstandiging logopedie en psychologie voor het speciaal onderwijs.
5.2 Voortgang SOVU - project in deelregio Uden-Veghel. Indicering voor verpleeghuizen.
6.1 Stortcapaciteit binnen Brabant- Noordoost 1995-2000. Benutting mogelijkheden en financiële gevolgen. Oss, Haps en Uden.
7.1 Verslag budgetbeheer Besluit Woninggebonden subsidies 1994.
8.1 Reservering- en voorzieningenbeleid na 1994.
8.2 Activerings- en afschrijvingsbeleid. Verordening investerings- en afschrijvingsbeleid streekgewest.
8.3 Vaststelling liquidatiebalans voormalig IIKV per 31-12-1994. Stichting kunsteducatie De Meander.
8.4 Vaststelling begroting 1996.
9.1 Vaststelling comptabiliteitsbesluiten, begrotingswijzigingen:
17e Overdracht bezoekerscentrum Slabroek.
18e Administratieve wijziging dienst VROM
19e Correctie gemeentelijke bevoorschotting handhaving categorie 4 inrichtingen.
20e Invoering milieustraten en GFT inzameling in Land van Cuijk.
-- Besluitenlijst streekraadsvergadering 18-12-1995., 1995
143 Stukken betreffende vergadering streekraad. Vergadering: 25-03-1996.
2.1 Verslag streekraad 18-12-1995.
2.2 Ingekomen stukken, schriftelijke mededelingen en verslagen.
3.1 Wijziging van de gemeenschappelijke regeling in verband met deelname aan de Stichting Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker Noord-Brabant en noord Limburg.
4.1 Vaststelling van de archief- en documentatie-verordening Streekgewest Brabant- Noordoost 1996.
4.2 Vaststelling liquidatiebalans Welzijnscoördinatie deelregio Oss.
4.3 Samenwerkingsovereenkomst "Uitkering aan Werk".
5.1 Taakuitvoering 1996 voor logopedie en psychologie voor het speciaal onderwijs.
5.2 Instemming met het kwaliteitsbeleidsplan voor de Gewestelijke Gezondheidsdienst, GGD.
6.1 Definitieve besluitvorming inzake stortcapaciteit Brabant- Noordoost 1995-2000. Benutting mogelijkheden en financiële gevolgen.
6.2 Vaststelling beleid en tarieven voor de acceptatie van verontreinigde grond op de streekgewestelijke afvalverwerkinginrichtingen
6.3 Samenwerkingsproject Intergewestelijk Overleg II,(IGLO-II). Vervolg op het project uniformering beleid agrarische bedrijven, UBAB.
8.1 Wijziging klachtenregeling seksuele intimidatie Streekgewest Brabant-Noordoost 1995.
8.2 Wijziging overlegverordening Streekgewest Brabant-Noordoost.
8.3 Vaststelling kostentoerekeningssystematiek vanaf de begroting 1997.
8.4 Vaststelling financieringsbeleid en instelling rente- egalisatievoorziening van f. 250.000,--.
8.5 Aanpassing begroting 1996 wegens verlaging van de rekentechnische uitgangspunten voor materiële kosten.
8.6 Invulling taakstellende bezuiniging begroting 1996., 1996
145 Stukken betreffende vergadering streekraad. Vergadering: 28-10-1996.
2.1 Vaststelling verslag streekraad, 24-06-1996.
2.2 Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen.
3.1 Definitieve invulling vacature in het dagelijks bestuur.
3.2 Benoeming leden- deskundigen bestuurscommissie werkvoorziening Brabant-Noordoost.
3.3 Wijziging lidmaatschap commissie voor georganiseerd overleg.
3.4 Wijziging samenstelling van de vaste commissie van advies.
4.1 Vaststelling van de definitieve bijdrage 1995 en voorlopige bijdrage 1997 voor de Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst noordoostelijk Brabant.
4.2 Voorstel inzake vaststelling van de hoogte van de instandhoudingscomponent voor de subsidiëring onderwijsbegeleidingsdienst, OBD.
4.3 Huisvesting rayonkantoor streekarchief te Grave Realisering in 1999. Bijplaatsen archiefrekken te Veghel voor opvang archief Grave.
4.4 Notitie Integraal regionaal Economisch Actieprogramma Noordoost- Brabant (IREAP); voortgang en financiële afwikkeling van het jaarprogramma 1995 en jaarprogramma 1996.
4.5 Voorstel tot deelname aan de stichting Integraal. Ter bevordering van een efficiënte regionaal economische projectontwikkeling.
5.1 Huisvestingsplan Gewestelijke Gezondheidsdienst.
5.2 Forensische geneeskunde.
5.3 Kredietverstrekking afdeling CPA / Ambulance Aanschaf duurzame goederen.
5.4 Psychologie en logopedie speciaal onderwijs en psychologie verstandelijk gehandicapten. Artikel 10 taak.
5.5 Organisatie middenmanagement afdelingen AGZ en JGZ. Twee nieuwe functies: IGZ regio teamleider en AGZ productgroep- teamleider.
6.1 Beleidswijzigingen afvalinzameling en afvalverwerking Land van Cuijk.
6.2 Vaststelling afvalverwerkingstarieven 1997.
6.3 Stand van zaken nazorg gesloten stortlocaties.
6.4 Verzelfstandiging afdeling techniek van de dienst VROM. Overgang naar ADVIN Zuid b.v.
, 1996
149 Stukken betreffende vergadering streekraad. Vergadering: 15-12-1997.
2. Besluitenlijst Streekraad, 27-10-1997.
2.1 Vaststelling verslag Streekraad, 27-10-1997.
2.1 Ingekomen stukken, schriftelijke mededelingen en verslagen.
3.1 Invulling van een vacature in de vaste commissie voor advies inzake bezwaar- en beroepschriften.
4.1 Statutenwijziging Onderwijsbegeleidingsdienst Noord- oostelijk Brabant. O.a. instellen nominatiecommissie.
4.2 Voorstel inzake Bedrijfsregio en Vestigingenregister 1998.
5.1 Overgang van de streekgewestelijke taken van de indicatiecommissies naar het Regionaal Indicatie Orgaan Brabant- Noordoost, RIO.
6.1 Stand van zaken nazorg gesloten stortplaatsen.
6.2 Herstructurering streekgewestelijke activiteiten op het terrein van de afvalverwerking.
6.3 Vaststelling geactualiseerde Afvalstoffenverordening, deelregio Land van Cuijk.
6.4 Risico- mutaties milieuactiviteiten.
7.1 Vaststelling jaarverslag Besluit Woninggebonden subsidies 1996 opgedragen taken
8. Beëindiging van de aan het Streekgewest Brabant Noordoost opgedragen taken:
8.1.0 Instandhouding van de bestuursorganen na 01-01-1998.
8.1.1 Belangenbehartiging, artikel 3 taken.
8.1.2 Basisgezondheidszorg / Gewestelijke Gezondheidsdienst, artikel 4a, uitwerking 4 in artikel 5.
8.1.3 Centrale post ambulancevervoer, artikel 4, uitwerking in artikel 6.
8.1.4 Sociale werkvoorziening, artikel 4 f, uitwerking in artikel 8 e.
8.1.5 Streekarchief, artikel 4k, uitwerking in artikel 8g.
8.1.6 Milieuzorg, artikel 4g, uitwerking in artikel 8a.
8.1.7 Afvalverwerking, artikel 4e, uitwerking in artikel 8b.
8.1.8 Subsidiëring onderwijsbegeleiding, artikel 4c, uitwerking in artikel 7.
8.1.9 Sociaal- economische aangelegenheden, artikel 4d, uitwerking in artikel 8.
8.1.10 Volkshuisvesting, artikel 4h, uitwerking in artikel 8c.
, 1997
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS