Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Cultuurmaatschappij Kadhip...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1905-(1965
1858-957
Naam archiefblok:
Cultuur Maatschappij Kadhipaten
Cultuurmij. Kadhipaten
Archiefbloknummer:
I20540
Omvang:
14.6 meter; 317 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Cultuurmaatschappij Kadhipaten NV
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat jaarverslagen, correspondentie met diverse vertegenwoordigingen , enkele rapporten inzake gebouwen en installaties en grootboeken.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.20.08 Inventaris van het archief van de Cultuurmaatschappij Kadhipaten NV, (1858) 1905-1957 (1965)
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
De cultuuronderneming Kadhipaten, gelegen in de afdeling Madjalenka van de residentie Cheribon, maakte oorspronkelijk deel uit van het bezit van de in 1873 gefailleerde Nederlands-Indische Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente.
Oudtijds werd hier indigo geteeld, later werd er op weinig rendabele wijze suikerriet geteeld en suiker gefabriceerd. De onderneming werd in 1873 uit de failliete boedel gekocht door de gewezen Indisch ambtenaar J.G.Ch.A. de Vogel, die er met behulp van bekwame administrateurs in slaagde Kadhipaten tot een van de grootste suikerondernemingen op Java te maken, dit ondanks zware tegenslagen zoals de beruchte serèh-ziekte die zich op Java voor het eerst op de rietvelden van Kadhipaten openbaarde omstreeks 1883.
Het zuiver particulier bedrijf werd in 1905 omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam Cultuurmaatschappij Kadhipaten.
Het aandelenkapitaal, groot nominaal f. 600.000,- werd verdeeld over de drie kinderen van de eigenaar.
De onderneming, die in 1900 een aansluiting had gekregen op de lijnen van de Semarang Cheribon Spoorweg Maatschappij, ging een periode van grote bloei tegemoet.
In 1920 werd met de firma Tiedemanen van Kerchem te Soerabaja een contract gesloten waarbij deze firma de vertegenwoordiging op zich nam. Het driehoofdig directorium was inmiddels na statutenwijziging vervangen door een Raad van Beheer die een met de uitvoering belaste directeur aanstelde. Steeds werd er naar gestreefd de onderneming een zelfstandige positie te geven. Zo werden er naast de met andere suikerfabrieken opgerichte proefstations ook op eigen velden op grote schaal proeven verricht met nieuwe bemestingsmethoden, rietsoorten, oogsttijden en drainage. Zelfs werd een geslaagde poging gedaan een eigen vezelcultuur op poten te zetten toen de uit India ingevoerde suikerzakken sterk in prijs gingen stijgen.
Tot 1940 is de onderneming herhaaldelijk verbeterd en uitgebreid. In mei 1940 werd de directie door de oorlogsomstandigheden overgebracht van Nederland naar Java hetgeen tot 1942 duurde. Na 1946 is een deel van de directie permanent aanwezig geweest op Java tot aan de nationalisatie.
Na de Japanse inval werd nog enige tijd onder Japans toezicht verder gewerkt totdat in 1943 het Europese personeel werd geinterneerd. De onderneming kwam vrijwel geheel intact uit de oorlog.
Nadat de fabriek nog enige tijd onder republikeinse leiding heeft gestaan, werd na de souvereiniteitsoverdracht het normaal beheer hervat, hetgeen met redelijk en allengs toenemend succes duurde tot omstreeks 1953. Sindsdien ondervond men van de zijde van de Indonesische regering steeds meer tegenwerking, een ontwikkeling die uitmondde in de nationalisatie van de onderneming in 1957.
De cultuurmaatschappij bleef als beleggingsmaatschappij bestaan tot aan de verkoop die in 1965 plaatsvond.
De onderneming was aangesloten bij o.a. de Nederlands-Indische vereniging voor de Afzet van Suiker (N.I.V.A.S.), die voor de verkoop zorg droeg en de prijzen bepaalde, De Verenigde Java Suiker Producenten, de Bond van Eigenaren van in Nederlands-Indië gevestigde Suikerondernemingen (B.E.N.I.S.O.), het Algemeen Landbouw Syndicaat (A.L.S.), de Ondernemers Bond Indonesië (O.B.I.), het Algemeen Syndicaat voor Suikerondernemingen in Indonesië (A.S.S.I.), de Bibit-combinatie en de Aangesloten Proefstations.
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.20
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
I. ALGEMEEN.
II. FABRIKAAT.
III. MATERIAAL.
IV. PERSONEEL.
V. FINANCIEEL.
Kenmerken
Datering:
957-1905
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Ellen Altona, 20 maart 2009
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1972
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920 ; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
H.D. Hondius, 's-Gravenhage, 1972
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS