Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Gemeenschappelijke Medisch...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1966-1994
Naam archiefblok:
Gemeenschappelijke Medische Dienst
GMD
Archiefbloknummer:
S45
Omvang:
9,10 meter; 234 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat de neerslag van de handelingen van de Gemeenschappelijke Medische Dienst, in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Het bestaat voornamelijk uit vergaderstukken en vakinhoudelijke publicaties. Daarnaast zijn jaarverslagen en statuten aanwezig.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.15.85 Inventaris van het archief van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD), 1966-1994
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
De Gemeenschappelijke Medische dienst (GMD) vindt haar basis in de wijziging per 18 februari 1966 van de Organisatiewet Sociale Verzekering (OSV). Aanleiding voor deze wijziging was het in werking treden van de wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het ministerie van Sociale Zaken meende dat voor een goede uitvoering van de WAO een apart orgaan vereist was, waarbij de administratieve uitvoering bij de Bedrijfsverenigingen lag, maar de medische en arbeidskundige beoordeling kon het beste geschieden door een afzonderlijke dienst. Het instellen van deze nieuwe organisatie werd in april 1963 opgedragen aan de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV).
Medio 1965 werd het rapport van de FBV-werkcommissie inzake de oprichting van de GMD door de algemene ledenvergadering van de FBV aanvaard. Besloten werd dat de GMD een zelfstandig lichaam zou zijn, bestaande uit medici, arbeidsdeskundigen en juridische adviseurs. Administratieve ondersteuning zou worden gepleegd door het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (Gak). Het bestuur vergaderde voor het eerst in januari 1966. Erkenning door de minister van Sociale Zaken volgde op 27 december 1966, zodat met ingang van 1 januari 1967 de Gemeenschappelijke Medische Dienst rechtspersoonlijkheid had. De GMD zou als opvolger van de Rijksverzekeringsbank kunnen gelden, aangezien die bank tot 1967 controlerend geneesheren in dienst had.
Afbakening van verantwoordelijkheden en werkprocessen met het Gak vormde vanaf het begin een bron van problemen, mede onder invloed van een steeds toenemende omvang van de taken bij beide organisaties. Er is dan ook bij voortduring gestudeerd op efficiëntere vormen van samenwerking. Dit alles leidde in juli 1992 tot een verruiming van de administratieopdracht aan het Gak. Vanaf dat moment was er sprake van sociaal-medische gevalsbehandeling door geïntegreerde GMD/Gak-teams. Een deel van de GMD-taken werd daarbij uitbesteed aan de zelfstandig administrerende Bedrijfsverenigingen (ZA-BV'en). Het GMD-personeel kwam in dienst van het Gak of werd gedetacheerd bij de ZA-BV'en. In feite betekende dit een 'de facto' opheffing van de GMD, waarbij alleen het bestuur aanbleef om lopende zaken te behartigen. Na een experimentele fase in de jaren 1992/1993, is in de loop van 1994 overgegaan tot landelijke implementatie van dit model. Meteen daarop is met de invoering van de OSV per 1 januari 1995 de GMD 'de jure' opgeheven. De resterende bestuurstaken werden overgedragen aan het Tijdelijk instituut coördinatie en afstemming (Tica). Een opvolger in strikte zin heeft de GMD dus nooit gekregen.
Primaire taak van de GMD was de Bedrijfsverenigingen te adviseren bij de uitvoering van de WAO. De wet bepaalde dat een administratieve beslissing met sociaal-medische en/of arbeidskundige aspecten slechts genomen mocht worden na consultatie van de GMD.
Een soortgelijke adviserende taak had de GMD richting Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid bij de uitvoering van de voor die organisaties relevante wetten.
Met de invoering van de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (wagw) medio 1986, was een belangrijke aanvullende taak de begeleiding en bemiddeling van gehandicapten en het ontwikkelen van gehandicaptenbeleid.
Teneinde een en ander optimaal vorm te geven was het GMD-bestuur paritair opgebouwd: vijf leden van werkgeverskant (centrale werkgeversorganisaties (3) en BV'en (2)) en vijf van werknemerskant (vakcentrales (3) en BV'en (2)). In de herziene statuten vanaf 1978 is tevens sprake van twee door de minister aangewezen extra bestuursleden. Verder opereerde er door de jaren heen de Beoordelingscommissie, met ingang van januari 1985 overgaand in de Bestuursadviescommissie (BAC). Deze hield zich vnl. bezig met beleidsvoorbereiding, eventueel in samenspraak met de Commissie van Voorbereiding van het FBV. Meer regulier overleg met de FBV vond plaats in de Gemengde Commissie.
Een ander belangrijk overlegorgaan was het Orgaan van Overleg Directeuren, waarin vertegenwoordigers van de GMD, de directie Gak en de directies van de ZA-BV'en zitting hadden.
Vermeldenswaard is ook de structurele samenwerking en afstemming die plaatsvond met het Directoraat-generaal voor de Arbeidsvoorziening annex de Gewestelijke Arbeidsbureaus, zowel centraal als in de periferie.
Ten slotte kan de Stichting Revalidatie Instituut Muiderpoort (RIM) genoemd worden als een wezenlijk element binnen het GMD-domein. Juridische en financiële instandhouding van dit instituut, als opvolger van het revalidatiecentrum van de SVB, werd in 1976 door het GMD-bestuur gerealiseerd. Vijf leden van het GMD-bestuur hadden ook zitting in het bestuur van het RIM.
Het krachtenveld waarbinnen de GMD opereerde: toezicht werd gehouden door de SVr en de Toezichtkamer. Financiering van de WAO en AAW berustte bij respectievelijk het AOF en AAF. Contacten waren er met de Sociaal Economische Raad, de Ziekenfondsraad en de Sociale Verzekeringsbank. Op het gebied van revalidatie bestond er contact met de Vereniging van Revalidatiecentra Nederland (VRIN) en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Psychische Geneeskunde (VRA).
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.15
Inhoud
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Publicaties
Bijlagen
Lijst van afkortingen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
I ALGEMEEN
II BIJZONDER
Kenmerken
Datering:
1966-1994
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Anita Bouwman, 04 januari 2010 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2008
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Jan Outhuis (UWV)
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS