Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Korps Hulpverleningsdiens...
 
 
Beschrijving van het archief
1945-1974
Naam archiefblok:
Ministerie van Binnenlandse Zaken: Korps Hulpverleningsdienst
BiZa / Korps Hulpverleningsdienst
Archiefbloknummer:
B23
Omvang:
2.1 meter; 117 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn gesteld in het Duits en in het Engels.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven. getypte en gedrukte documenten. Daarbij bevat het archief een fiche-doorschrijf-systeem, foto's en kaarten.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Korps Hulpverleningsdienst (1946-1972)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Hulpverleningsdienst bevat onder meer een zakenindex op, en een dossierinventaris van het archief, correspondentie, dankbetuigingen voor verrichte werkzaamheden, stukken betreffende de samenwerking tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Defensie, en registers met krantenknipsels. Verder bevat het stukken betreffende (al dan niet dodelijke) ongevallen tijdens diensttijd en hulp en uitkeringen aan nabestaanden van omgekomen personeel. Daarnaast registers inzake meldingen van geruimde explosieven, en stukken betreffende voorschriften, materiaal, wagenpark en onderwijs.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.04.110 Inventaris van het archief van het Korps Hulpverleningsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 1945-1974
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
Na de Tweede Wereldoorlog werd in februari 1946 het Korps Hulpverleningsdienst (KHD) geformeerd uit personeel, voornamelijk afkomstig uit de Luchtbeschermingsdienst van verschillende gemeenten. Dit Korps werd verdeeld in afdelingen en gesteld onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Het KHD was behulpzaam bij de ruiming van achtergebleven munitie en kreeg daartoe enige opleiding van militaire instanties. Tevens werd zij ingezet bij overstromingen en ontzettingen van plaatsen bij isolatie als gevolg van extreme winterse omstandigheden, zoals Urk in de winter van 1946/1947. Ook had de KHD een voorlichtingstaak aan kinderen over zwerfmunitie. In 1955 werd de Organisatie Bescherming Bevolking opgericht, waaronder het KHD kwam te vallen. Men ging uit van de veronderstelling dat in een toekomstige oorlog uitsluitend conventionele luchtbombardementen zouden plaats vinden, waarbij op ruime schaal van tijdbommen gebruik zou worden gemaakt. Blijkens ervaringscijfers rekende men op 5 à 10 % blindgangers. Aldus kwam men tot 230 bomopruimploegen van vier man. Aangezien van militaire zijde niet over een dergelijke uitgebreide organisatie werd beschikt, achtte men dit een taak voor de civiele BB-organisatie. Van militaire zijde zouden technische en tactische informaties worden verstrekt en de opleiding van het personeel was aan het Korps toebedacht. Op 17 mei 1957 werd tussen de Ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken de volgende afspraak vastgelegd in brief, nr. 2287/C, "De verantwoordelijkheid van de ruiming van niet gesprongen explosieven in die gebieden van Nederland, welke niet behoren tot de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Luchtmacht, berust bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken". Het Korps Hulpverleningsdienst werd met deze taak belast. In de loop der jaren bleek dit echter niet haalbaar. Het inmiddels sterk ingekrompen Korps bleek niet meer in staat de over het gehele land verspreide opleidingen te verzorgen.
In 1963 werd een Interdepartementale Commissie van Advies ingesteld inzake ruiming van explosieven in vredes- en in oorlogstijd. Haar taak was de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken te adviseren ten aanzien van de taakverdeling tussen de defensieonderdelen en de instanties ressorterende onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Begin 1968 vond de eerste bespreking plaats tussen het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de overname van de oorlogstaak van de explosievenopruiming door Defensie. Het zou echter nog tot 31 december 1971 duren voordat de eerste fase van de overdracht aan het Ministerie van Defensie zijn beslag zou krijgen. De volledige overdracht en de opheffing van het Korps Hulpverleningsdienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken vond plaats per 31 december 1972.
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.04
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1945-1974
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Arina Overkleeft, 16 juli 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2009
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS