Uw zoekacties: Inventaris van het archief van J.D. van der Capellen tot den...
 
 
Beschrijving van het archief
1349-1786
Naam archiefblok:
Collectie J.D. van der Capellen tot den Poll
Capellen tot den Poll, van der
Archiefbloknummer:
1149
Omvang:
0.9 meter; 343 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Capellen tot den Poll, J.D. van der
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Joan Derk van der Capellen tot den Poll was een belangrijk politicus en patriottenleider. Hij is waarschijnlijk (anoniem) schrijver van het pamflet 'Aan het volk van Nederland'. Dit pamflet was een aanklacht tegen de politiek van de regenten en het zwakke beleid van Willem V. Een groot deel van het archief bestaat uit correspondentie, o.a. met zijn patriottische medestanders John Adams en Richard Price. Verder bevat het archief stukken betreffende zijn admissie in de ridderschap van Overijssel en zijn politieke werkzaamheden.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
1.10
Verantwoording van de bewerking
sluiten
1.10.18 Inventaris van het archief van J.D. van der Capellen tot den Poll [levensjaren 1741-1784], 1349-1786
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
Met de nadere inventarisatie werd in juli 1970 begonnen. Men trof een collectie aan, waarin de bovengenoemde voorlopige inventarissen een hoogst onvolledig inzicht bleken te geven. De hierboven beschreven manipulaties hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de chaotische toestand waarin de collectie verkeerde.
Een belangrijk deel van de collectie bestaat in correspondentie van en aan Van der Capellen, welke vrijwel uitsluitend gevoerd bleek te zijn in particulier verband; hier leverden de uitgaande brieven de meeste problemen. Men trof daarvan òfwel de originelen - die Van der Capellen immers veelal terugverzocht - òfwel de concepten aan, grotendeels deels evenwel zonder nadere aanduiding omtrent datum of geadresseerde.
De uitgave van De Beaufort/Sillem was hier een grote, zij het niet altijd accurate steun. Helaas bleek het onvermijdelijk dat van een deel der uitgaande brieven de geadresseerden en de dateringen vooralsnog niet konden worden achterhaald. De los aangetroffen briefomslagen kunnen behulpzaam zijn bij de mogelijke aanvulling van deze en andere leemten.
De correspondentie handelt over alle bovengenoemde kwesties en aanverwante zaken. Aangezien Van der Capellen's relaties zich zelden door één functie of éénzaak laten bepalen, konden óók de onderscheiden correspondenties niet naar hun inhoud worden beschreven *  ; van een chronologische ordening moest worden afgezien vanwege het bij voortduring ontbreken van dateringen.
Ook in het overige deel van de collectie ziet men het beeld van Capellen's ononderbroken bemoeiingen op velerlei terrein. De samenstelling van het geheel èn het karakter van de meeste stukken wordt zozeer bepaald door zijn persoonlijk initiatief, dat er bij de inventarisatie naar gestreefd is het handelen van Van der Capellen centraal te stellen.
Men treft hier de neerslag aan van de handelingen van de baron als lid van de Ridderschap, doch tevens een belangrijk aantal stukken dat betrekking heeft op Capellen's acties buiten dat college.
Deze requesten, adviezen, memoriën, publicaties en opstellen zijn in klad, concept of minuut, soms ook in meerdere stadia tesamen aanwezig, terwijl daarnaast aantekeningen, uittreksels en vertalingen door Van der Capellen worden gevonden.
Tenslotte zijn er de stukken, welke door anderen, vaak ter zake kundigen, werden opgesteld ten behoeve van Van der Capellen, zoals juridische adviezen, conceptrequesten en getuigenverklaringen.
Van vrijwel al deze stukken kon worden vastgesteld tot welke kwestie zij hadden gediend en welke plaats zij daar innamen, waarbij de uitgaven van Van der Kemp een onmisbaar hulpmiddel bleken.
De gebruiker van de inventaris zij er evenwel op gewezen, dat de stukken merendeels ongedateerd en zonder nadere aanduiding werden aangetroffen, dat zij een zeer fragmentarisch en soms vaag karakter hebben, en dat dientengevolge de gekozen ordening en beschrijving incidenteel de mogelijkheid tot andere interpretatie niet geheel wil uitsluiten.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
Concordans
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
A. Eerste afdeling
B. Tweede afdeling
C. Derde afdeling
D. Vierde afdeling
E. Vijfde afdeling
Kenmerken
Datering:
1349-1786
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Ellen Altona, 20 februari 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1971
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920 ; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
P. Wander
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS