Uw zoekacties: Inventaris gemeente Landgraaf

LA-8 Inventaris gemeente Landgraaf ( Gemeentearchief Landgraaf )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de gemeente
2. Verantwoording van de inventaris
Inventaris
Index op persoons- en zaaknamen
Aangelegenheden betreffende leerlingen: 13.3
Aankoop: 1.3.2.1
Aanleg en inrichting van terreinen: 4.3.3
Aanleg en reconstructie van wegen: 9.1.1
Aansprakelijkheid naar burgerlijk recht: 1.3.1
Administratieve organisatie: 1.7.2
Administratieve rechtspraak: 1.2.1
Afbraak: 4.3.5
Afvalstoffen: 7.6
Agenda’s, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de gemeenteraad: 1.9.1.1
Agenda’s en besluitenlijsten van de vergaderingen van het managementteam: 1.7.1.1
Algemene begraafplaatsen: 7.2
Algemene gezondheidszorg: 7.1
Ambtenaren van de burgerlijke stand: 5.4.1
Andere personeelsaangelegenheden: 2.5
Arbeid: 11
Arbeidstijden en winkelsluiting: 11.1
Archief en registratuur: 1.5.1
Asielzoekers: 12.2.8
Automatisering: 1.7.3
Basisonderwijs: 13.1.1
Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking: 2.2.4
Begrotingen, rekeningen en financieel beheer: 1.4
Begrotingen Gemeentelijk Grondbedrijf: 1.4.3
Begrotingen gemeentelijk Woningbedrijf: 1.4.4
Bejaarden: 12.2.6
Belastingen: 3.2
Beleidsbepaling: 1.11.1
Beleidsbepaling en statistieken: 1.11
Benders, F.L. (chef afdeling bevolking): 2.1
Benodigdheden en hulpmiddelen: 1.5
Beroepsonderwijs: 13.1.3
Bescherming en hulpverlening bij rampen en ongevallen: 8.1
Bestemmingsplannen: 4.1.3.2
Bestemmingsplan Aan de Baan: 4.1.3.2.1
Bestemmingsplan Aan de Slagboom: 4.1.3.2.2
Bestemmingsplan Buitengebied-Zuid deelplan I: 4.1.3.2.3
Bestemmingsplan Brunssummerheide deelplan I: 4.1.3.2.4
Bestemmingsplan De Oude Hopel: 4.1.3.2.5
Bestemmingsplan Hoefveld: 4.1.3.2.6
Bestemmingsplan Kakert: 4.1.3.2.7
Bestemmingsplan Kom Nieuwenhagen: 4.1.3.2.8
Bestemmingsplan Namiddagsche Driessen: 4.1.3.2.9
Bestemmingsplan Op de Kamp: 4.1.2.3.10
Bestemmingsplan Schaesberg-Zuid: 4.1.2.3.11
Bestemmingsplan Schanserweg 1981: 4.1.2.3.12
Bestemmingsplan Waubach-Oost 1980: 4.1.2.3.13
Bestemmingsplan Waubach-Noord: 4.1.2.3.14
Betrekkingen tot andere lichamen en organen: 1.2
Beveiliging tegen brand: 8.2
Bevoegdheden: 1.10
Bevolking, registratie en verblijf : 5.4
Bevolkingsregister: 5.4.3
Bevolkingsregister van ontvangen persoonskaarten wegens toevallige geboorte: 5.4.4
Bevolkingsregister van vertrokken of overleden personen: 5.4.5
Bezoek van hoger gezag: 1.2.3
Bisschops, J.L.: 1.9.5
Bodemonderzoek en bodemsanering: 7.5
Bodemproductie: 10.2
Bouw raadhuis Raadhuisplein: 1.6.1
Bouw archiefbewaarplaats Raadhuisplein: 1.6.2
Bouw politiebureau Raadhuisplein: 1.6.3
Burgemeester: 1.9.6
Club- en buurthuiswerk: 12.2.2
Coenders, J.L.J.M. (1e burgemeester van Landgraaf): 1.9.6
College van burgemeester en wethouders: 1.9.4
Commissaris van politie: 1.9.9.1
Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden: 1.9.3
Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Politie: 1.9.3
Commissie Financiën: 1.9.3
Commissie Midden- en Kleinbedrijf: 1.9.3
Commissie Onderwijs en Cultuur: 1.9.3
Commissie Openbare Orde en Veiligheid: 1.9.3
Commissie Openbare Werken en Verkeer: 1.9.3
Commissie Openbare Werken, Verkeer en Sport: 1.9.3
Commissie Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu: 1.9.3
Commissie Verkeer: 1.9.3
Commissie Welzijn, Onderwijs en Cultuur: 1.9.3
Commissie Welzijn, Sport en Recreatie: 1.9.3
Commissies uit de gemeenteraad: 1.9.3
Comptabele ambtenaar: 1.9.8
Corporele documenten: 1.5.3
Cultuur en educatie: 13.4
Diensten en verrichtingen: 3.1
Drossaert, H.H. (gemeentesecretaris): 1.9.7
Economische aangelegenheden, bodemproductie, industrie, dienstverlening en handel: 10
Economische aangelegenheden: 10.1
Economische en rechtspositie: 1.3
Eigendom en bezit: 1.3.2
Eisen aan woningen, gebouwen en terreinen: 4.3.2
Emancipatie : 12.2.4
Energievoorziening: 10.3.1
Erfdienstbaarheden: 1.3.1.5
Erkens, J.H. (wethouder): 1.9.5
Financieel beheer: 1.4.6
Financiële, materiële en morele steun: 1.12.2
Garantie van geldleningen: 4.3.7.3
Gebouwen voor bestuur, leiding en administratie: 1.6
Gebruik, onderhoud en verbetering van woningen: 4.3.4
Gehandicapten: 12.2.7
Gemeentebegrotingen: 1.4.2
Gemeentebladen; raadsvoorstellen en besluiten van de vergaderingen: 1.9.1.3
Gemeentegrenzen en grenswijzigingen: 1.1.1.2
Gemeentelijke herindeling: 1.1.1
Gemeentepolitie: 1.9.9
Gemeenteraad: 1.9.1
Gemeenterekeningen: 1.4.5
Gemeentesecretaris: 1.9.7
Gemeentewapen: 1.1.1.1
Georganiseerd overleg: 2.2.2
Gezinszorg: 12.2.5
Heling: 5.6
Heijing, S.G.F. (loco-secretaris): 1.9.7
Heinrichs, J.W. (wethouder, plaatsvervangend burgemeester): 1.9.5/1.9.6
Hinderlijke verontreiniging: 5.5
Hinderwet: 7.4
Hinderwetvergunningen: 7.4.1
Historisch overzicht grootboek Algemene Dienst: 1.4.1
Hoeve Winselerhof: 13.7.4
Huur en verhuur: 4.3.6
Industrie, dienstverlening en handel: 10.3
Instelling en ontwikkeling: 1.1
Internationale aangelegenheden en betrekkingen: 16
Janissen, E.P.W. (loco-secretaris): 1.9.7
Jeugdhulpverlening en jongerenwerk: 12.2.3
Jongerengemeenteraad: 1.9.2
Justitie: 15
Kamperen: 13.11.6
Kansspelen en speelhuizen: 6.2
Kasteelruïne Schaesberg: 13.7.2
Kasteel Strijthagen: 13.7.1
Kinderopvang : 12.2.1
Koninklijke onderscheidingen: 1.12.1
Kunst: 13.5
Landsverdediging: 14
Leerplicht: 13.1.4
Lichamen, organen, instellingen en functionarissen: 1.9
LOM-school De wissel: 13.1.1
Loon- en bezoldiging: 2.4.2
Lozingsverordeningen: 7.7
Managementteam: 1.7.1
Medezeggenschap: 2.2.3
Meldingen Hinderwet: 7.4.2
Milieuhygiëne: 7.3
Monumenten: 13.7
Mulders, H.W. (wethouder): 1.9.5
Mulders, K.F.W. (wethouder): 1.9.5
Namen van wegen, straten, pleinen en huisnummers: 1.1.1.3
Nationaliteit en ingezetenschap: 5.4.6
Natuur, landschaps-, en stedelijk schoon: 13.8
Niet doorgegane bestemmingsplannen: 4.1.3.2.15
Normkostensysteem: 4.3.7.1
Notulen, inclusief verslagen van buitengewone en niet openbare vergaderingen van de gemeenteraad: 1.9.12
Notulen van de vergaderingen van het College van burgemeester en wethouders: 1.9.4.1
Onderwijs: 13
Ontsluiting en exploitatie van gronden: 4.2
Openbaar bestuur en administratie: 1
Openbare basisschool De Kring: 13.1.1
Openbare basisschool de Harlekijn: 13.1.1
Openbare gezondheid en milieu: 7
Openbare orde: 5.1
Openbare orde en bevolking: 5
Openbare zedelijkheid: 6
Openbare veiligheid: 8
Organisatieontwikkelingsproces: 1.3.3
Overdracht van bevoegdheden: 1.10.1
Paardenstalling Schaesberg: 13.11
Personeel: 2
Personeelsdossier: 2.1
Pinkpop : 13.4.1
Planologische regelingen: 4.1.1
Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel: 2.3
Publiciteit en voorlichting: 1.5.2
Rechten van het personeel: 2.4
Rechtspositie en rechtspositieregelingen: 2.2.1
Reconstructie- en saneringsplannen: 4.1.3.1
Regeling van de verkoop of verstrekking van alcohol: 6.1
Registers van de burgerlijke stand: 5.4.2
Religie: 13.10
Representatief optreden: 1.12.1
Riolering: 7.8
Ruiling: 1.3.2.3
Ruimtelijke ordening: 4.1
Ruimtelijke ordening, ontsluiting en exploitatie van gronden en volkshuisvesting: 4.3
Samenwerking: 1.2.2
Schenking: 1.3.2.4
Schoolgebouwen en terreinen: 13.2
Scouting: 12.3.2.1
Secretaris: 1.2.7
Specifiek welzijn: 12.2
Speelautomaten: 6.2
Speeltuinen: 12.2.3.2
Sportaccommodaties: 13.11.1
Sport, recreatie en toerisme: 13.11
Sporthal Ter Waerden: 13.11.1
Stads- en dorpsvernieuwing: 4.1.3
Standplaatsen: 5.3
Statistieken: 1.11.2
Stichting Jongerensociëteit Romano Guardini: 12.2.3
Streekplannen: 4.1.3.3
Structuurplannen: 4.1.2
Telecommunicatie: 9.3
Tennisverenigingen: 13.11.2
Trillingen en geluid: 7.9
Uitoefening van de dienst: 1.7
Verdeling van woonruimte: 4.3.7
Verhouding tussen het personeel en het orgaan: 2.2
Verkeer en vervoer: 9
Verkeer en vervoer langs kabels en rails: 9.2
Verkeer en vervoer te land: 9.1
Verkeersplannen: 9.1.2
Verkeersveiligheid: 9.1.3
Verkiezingen: 1.8
Verkoop: 1.3.2.2
Verlichting : 9.4
Verzamelingen: 13.6
Visvijvers en visverenigingen: 13.11.5
Voedings- en genotmiddelen: 7.1.1
Voetbalverenigingen: 13.11.3
Volkshuisvesting: 4.3
Vormen, systemen en methoden van onderwijs: 13.1
Waardering van functies: 2.4.1
Wapens en munitie: 5.2
Watermolen Strijthagen: 13.7.3
Weekmarkten: 10.3
Welzijn en maatschappelijke zorg: 12
Welzijnsplannen: 12.1
Werkgelegenheid en bestrijding van werkeloosheid: 11.2
Werktijden en verlof: 2.3.1
Wetenschappelijk onderwijs: 13.1.2
Wethouders: 1.9.5
Wijkraden: 1.9.10
Wijze van uitoefening van de bestuur- en beheerstaak: 1.12
Woningbehoefte en woningvoorziening: 4.3.1
Woningverenigingen: 4.3.7.2
Woningvereniging Het Goede Huis Nieuwenhagen: 4.3.7.2.1
Woningvereniging Schaesberg: 4.3.7.2.2
Woningvereniging Ubach over Worms: 4.3.7.2.3
Woningwetbouw: 4.3.7.1
Woonwagens: 5.3.1
Zeden, gewoonten en folklore: 13.9
Zwembaden: 13.11.4
-
Kenmerken
Datering:
1982-1989
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS