Uw zoekacties: Inventaris gemeente Nieuwenhagen

102 Inventaris gemeente Nieuwenhagen ( Gemeentearchief Landgraaf )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
1. Korte geschiedenis van het plaatselijk bestuur
2. Lijst van afbeeldingen
3. Verantwoording van de ordening en inventarisatie
4. Overzicht van de inventaris
Inventaris
2. Inventaris van het archief van de gemeente-ontvanger
102 Inventaris gemeente Nieuwenhagen
Inventaris
2.
Inventaris van het archief van de gemeente-ontvanger
NB:
De gemeente-ontvanger kan men beschouwen als een hoofd van dienst, dat een eigen archief vormt. In dit archief is alleen de boekhouding van de ontvanger ondergebracht, dus de neerslag van zijn functie. De andere stukken, zoals gemeenterekeningen, belastingkohieren etc. vindt men in het archief van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris.
Lijst vanuit de archieven der gemeente Nieuwenhagen vernietigde stukken
Burgemeester en wethouders der gemeente Nieuwenhagen verklaren: dat, rekening houdende met de "Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeente-archieven dagtekenende van na 1850" de navolgende stukken uit het archief der gemeente Nieuwenhagen , daterende van de jaren 1851-1940 voor vernietiging in aanmerking komen:
- Dubbelen van stukken, waarvan het origineel in goede staat aanwezig is, en kladexemplaren.
- Blanco formulieren en staten van drukwerk, dat niet is ingevuld.
- Circulaires van algemene aard, die van geen belang voor de gemeente zijn.
- Geleidebrieven.
- Verzoeken om inlichtingen en de daarover gevoerde correspondentie.
- Statistische gegevens die in de algemene verslagen zijn opgenomen.
- Aanbiedingen, reclame van fabrieken enz..
- Stukken die zijn opgemaakt ten behoeve van de samenstelling van het gemeenteverslag.
- Stukken betreffende de telling van dienststukken.
- Stukken betreffende de levering van brandstoffen voor gebouwen.
- Opgaven en overzichten van financiële aard.
- Stukken betreffende de statistiek der gemeentefinanciën.
- Stukken, die uitsluitend zijn opgemaakt ten behoeve van de samenstelling der begrotingen.
- De vernietigbare bijlagen der gemeenterekeningen.
- Stukken betreffende de boekhouding van de gemeente-ontvanger.
- Berichten van stortingen in de gemeentekas.
- Stukken betreffende het overmaken van gelden.
- Processen-verbaal van opneming van boeken en kas van rekenplichtige ambtenaren met de daarbij behorende correspondentie.
- Stukken betreffende de statistiek der gemeente-schulden.
- Prijscouranten en aanbiedingen.
- Stukken betreffende de aankoop van benodigdheden niet van meer blijvende waarde.
- Stukken betreffende de benoeming en de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden van de stembureaux.
- Stukken betreffende de statistiek der verkiezingen.
- Geloofsbrieven der raadsleden.
- Oproepingen voor vergaderingen, kennisgevingen van verhindering.
- Sollicitatiestukken van niet benoemden.
- Stukken betreffende de zekerheidsstelling door ambtenaren.
- Kennisgevingen van afwezigheid wegens ziekten.
- Stukken betreffende vacanties, verloven e.d..
- Inlichtingen over allerlei zaken, die voor de administratie van geen belang zijn.
- Stukken betreffende de uitreiking van gelden, uitreiking van stukken, afkondiging enz..
- Opgaven openbare werken in het algemeen of bijzonder belang gemaakt.
- Stukken betreffende de aangifte, opgave, beschrijving, vrijstelling, vermindering en invordering van belastingen (inbegrepen de bij de verschillende onderwerpen ondergebrachte retributiën).
-Opgaven aandeel in de kwade posten en kosten van inning opcenten van diverse rijksbelastingen.
- Publicatiën inzake de raadpleging en bijwerking van het kadaster.
- Stukken betreffende het kamperen.
- Stukken betreffende het gebruik van openbare grond en openbaar water.
- Stukken betreffende het innemen van stand- en ligplaatsen.
- Stukken betreffende het houden van wegwedstrijden.
- Stukken betreffende het collecteren en venten.
- Inlichtingen en opgaven uit de registers van de burgerlijke stand en uit de bevolkingsregisters.
- Stukken betreffende het onderzoek van de bevolkingsregisters.
- Stukken betreffende de aanvraag en de beschikbaarstelling van materiaal voor de burgerlijke stand en ten behoeve van de bevolkingsboekhouding.
- Aanvragen, verklaringen en inlichtingen en opgaven met betrekking tot de nationaliteit en identiteit.
- Aanvragen, verklaringen en inlichtingen omtrent personen, betreffende goed gedrag, onvermogen e.d..
- Stukken betreffende aanvragen om buitenlandse paspoorten, opgaven van uitgereikte paspoorten, betaling der daarop ingevorderde gelden.
- Opgaven en inlichtingen betreffende vreemdelingen.
- Stukken betreffende de aanstelling enz. als onbezoldigd rijksveldwachter.
- Afwijzende beschikkingen op verzoeken om verlof of vergunning tot drankverkoop met de daarbij behorende stukken.
- Opgaven ten behoeve van de drankwetstatistiek
- Stukken betreffende het houden van loterijen.
- Opgaven inzake de keuring van vlees en vleeswaren.
- Opgaven inzake de volkshuisvesting.
- Stukken betreffende het aanbrengen van verbeteringen aan woningen.
- Stukken betreffende toegekende bouwpremiën.
- Aanvragen om beschikbaarstelling van een woning.
- Stukken betreffende plaats gehad hebbende branden.
- Stukken betreffende aankondiging van schouw en herschouw over waterlossingen.
- Stukken betreffende aankondiging van schouw en herschouw over wegen.
- Bekendmakingen tot geheel of gedeeltelijk sluiten van wegen.
- Stukken betreffende de samenstelling van het landbouwverslag.
- Stukken betreffende veekeuringen.
- Stukken betreffende de verpachting van kermisstandplaatsen.
- Stukken betreffende tewerkstelling bij de werkverschaffing.
- Declaratiën inzake de werkverschaffing.
- Statistische opgaven inzake de arbeidsbemiddeling.
- Stukken betreffende de samenstelling enz. van de armenraad.
- Stukken betreffende collecten voor instellingen van weldadigheid.
- Inlichtingen aan andere gemeenten ingevolge de armenwet.
- Stukken betreffende de onderstandsdomicilie van armen.
- Stukken betreffende de huisvesting en geldelijke ondersteuning van en verstrekking in natura aan behoeftigen.
- Stukken betreffende geldelijke ondersteuning van werklozen en van verstrekking in natura aan werklozen.
- Ontvangen circulaires, besluiten, beschikkingen e.d. betreffende de werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling.
- Stukken betreffende het aandeel der gemeente in de kosten der werkloosheidsverzkering.
- Stukken betreffende wachtgeldregelingen voor de werklozen.
- Stukken betreffende uitkeringen uit de werklozenkassen.
- Periodieke opgaven betreffende salarissen en pensioenen van het onderwijzend personeel.
- Solicitatiestukken van niet benoemden.
- Kennisgevingen van afwezigheid wegens ziekte van het onderwijzend personeel.
- Stukken betreffende vacanties, verloven e.d. van het onderwijzend personeel.
- Vervallen lijsten van wachtgelders.
- Stukken betreffende de rijksvergoeding in de jaarwedden van het onderwijzend personeel.
- Stukken betreffende de aangifte, opgave, beschrijving, vrijstelling, vermindering, invordering van schoolgelden.
- Stukken betreffende de vakanties.
- Stukken betreffende de aanvraag en beschikbaarstelling van leerplichtmateriaal.
- Stukken betreffende de aanschaffing van leermiddelen en schoolbehoeften.
- Opgaven omtrent overleden leden Ned. ridderorden.
- Stukken waarvan de feitelijke inhoud is vastgelegd in de militieregisters en andere stukken, die betrekking hebben op bepaalde lichtingen voorzover ze niet meer voor bewijs moeten dienen.
- Opgaven en gegevens inzake de vaststelling van het contingent.
- Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende de inschrijving voor de dienst.
- Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende de terinzagelegging van inschrijvings- en van alfabetische registers.
- Opgaven omtrent vrijstellingen.
- Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende de zittingen van de keuringsraad en inzake herkeuringen.
- Bekendmakingen inzake de terinzagelegging van vrijstellingsuitspraken.
- Bekendmakingen en kennisgevingen inzake uitstel eerste oefening.
- Stukken betreffende de inlijving van dienstplichtigen.
- Stukken betreffende oproepingen voor de eerste oefening.
- Stukken betreffende kostwinnersvergoedingen bij eerste oefening en herhalingsoefeningen.
- Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende herhalingsoefeningen.
- Stukken betreffende de opkomst voor herhalingsoefeningen.
- Stukken betreffende aanvragen om uitstel van herhalingsoefeningen.
- Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende het onderzoek van verlofgangers.
- Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende het verlenen van verlof.
- Kennisgevingen van vestiging en vertrek van verlofgangers.
- Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende de inlevering van militaire goederen.
- Bekendmakingen en kennisgevingen betreffende de vrijwillige dienstneming.
- Bekendmakingen en kennisgevingen inzake de inkwartieringen.
- Stukken betreffende de taak van de burgemeester als hulp-officier van justitie.
- Stukken betreffende opsporing van ontvreemde goederen.
- Declaraties wegens voorgeschoten kosten van voeding voor arrestanten.
Kenmerken
Datering:
1800-1939
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS