Uw zoekacties: Noordsebuurter- en Voordijkerpolders, Gecombineerde

4902 Noordsebuurter- en Voordijkerpolders, Gecombineerde ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat is een archieftoegang?

Een archieftoegang is een beschrijving van wat er in een archief zit. Zo'n toegang bestaat uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • Kenmerken van het archief
  • Inleiding op het archief. Hierin staat informatie over de organisatie en over het archiefbeheer.
  • Inventaris of plaatsingslijst. Hierin staan de beschrijvingen van dossiers of documenten. Deze zijn ondergebracht in rubrieken, bijvoorbeeld "financiën" of "beheer van waterstaatswerken".
  • Bijlagen. Bijvoorbeeld een lijst dijkgraven, of een omnummeringstabel.

Meer uitleg

Meer uitleg over inventarissen en onderzoek doen staat in onze onderzoeksgidsen. (De link opent in nieuw venster.)

 

beacon
 
 
1. Inleiding
Notitie bij de inleiding, april 2020
Sinds het publiceren van deze inleiding heeft de tijd niet stilgestaan, en zijn teksten niet altijd meer actueel. Archiefstukken worden bewaard in de archiefbewaarplaats van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam.
De Gecombineerde Noordsche Buurter en Voordijksche polder onder de gemeente Zevenhoven, en het waterschap Westveen onder de gemeente Wilnis werden bij gemeenschappelijk besluit van de Staten van Zuid-Holland en Utrecht met ingang van 1 januari 1960 geconcentreerd. Deze polderconcentratie gaf aanleiding tot het ontstaan van de nieuwe polder "De Noordse Buurt". De geschiedenis van dit poldergebied vindt men in de archieven van de beide voormalige polders, waaruit de polder "De Noordse Buurt" is gevormd. Vandaar dan ook, dat de inventarissen van de beide genoemde polders tezamen worden uitgegeven. Vóór 1960 zetelde het bestuur van de gecombineerde Noordsche Buurter en Voordijksche polder te Zevenhoven terwijl het waterschap Westveen te Wilnis gevestigd was. De polders lagen dus grotendeels in de provincie Utrecht. Toch zijn hun archieven bij het hoogheemraadschap van Rijnland gedeponeerd, omdat de bestuurszetel van de gecombineerde Noordsche Buurter en Voordijksche polder binnen de provincie Zuid-Holland lag, nl. te Zevenhoven, terwijl het bestuur van de nieuw gevormde polder "De Noordse Buurt" in de gemeente Nieuwkoop zetelt, dus eveneens binnen de eerstgenoemde provincie.
De inventarissen van de hier genoemde polderarchieven vangen respectievelijk aan met 1745 en 1810. Het naspeuren van de historie van deze polders zou te tijdrovend zijn, ook al omdat veel bronnen niet voor de hand liggen en slechts te vinden zijn in de archieven van het hoogheemraadschap Amstelland en van de provincie Utrecht. Er wordt hier dan ook niet ingegaan op de geschiedenis van beide polders. Inventarisatie maakt die toegankelijk. Enige opmerkingen mogen nog aan de inventarissen voorafgaan. De archieven van de beide opgeheven polders, die in de polder "De Noordse Buurt" zijn opgegaan, zijn vrij volledig bewaard gebleven, al vertoont dat van de Gecombineerde Noordsche Buurter en Voordijksche polder meer lacunes dan het archief van het waterschap Westveen. Beide berusten thans in Rijnlands archief depôt, gekenmerkt door de volgnummers van inbewaargeving nos. 132 en 133. In de inventaris van het archief van het waterschap Westveen zal de gebruiker stuiten op de benaming "polder en waterschap", die willekeurig voorkomen, naar gelang van de omschrijvingen in de stukken zelf. Consequenter zou het zijn de benaming "waterschap" in de beschrijvingen overal toe te passen, daar de gereglementeerde polders in de provincie Utrecht officieel "waterschappen" worden genoemd. Bestuursleden en personeel van het waterschap Westveen waren in de omschrijving "polder" en "waterschap" zelf niet consequent. Maar welke omschrijving ook gebruikt wordt, steeds wordt hetzelfde poldergebied bedoeld.
Oktober 1970.
G. 't Hart.
2. Inventaris van het archief van de Gecombineerde Noordse-Buurter en Voordijkse polder onder de gemeente Zevenhoven

Kenmerken