Uw zoekacties: Commissie van Landbouw in Overijssel
x0148 Commissie van Landbouw in Overijssel ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0148 Commissie van Landbouw in Overijssel ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Nadat de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken der Bataafsche Republiek in zijne missive d.d. 4 September 1805 n0 9/12 aan den Raadpensionaris Schimmelpenninck gewezen had op de noodzakelijkheid van de instelling van Commissiën van Landbouw, werd hiertoe overgegaan bij Staatsbesluit van 9 September 1805 no 7. In elk departement benevens in het landschap Drenthe werd een Commissie ingesteld, in Holland evenwel twee, een voor het Noordelijk en een voor het Zuidelijk gedeelte. De leden der Commissie, wier aantal in het Departement Overijssel 12 bedroeg, zouden bestaan uit landbouwers, landbouwkundigen en een veeartsenijkundige. Volgens de bij hetzelfde Staatsbesluit vastgestelde instructie voor de Commissiën van Landbouw moesten deze o.a. den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken, het Departementaal Bestuur en den Raad van Financiën van ieder's Departement van advies dienen op alle stukken betreffende den landbouw, onderzoeken den tegenwoordigen staat van den Landbouw en der woeste gronden, hoe de quantiteit en de qualiteit van de producten te verbeteren, mededeeling doen aan den Secretaris van Staat betreffende het grasgewas en andere gewassen, marktprijzen van vee en vruchten, enz. Een algemeene vergadering van afgevaardigden uit de Provinciale Commissiën zou minstens eenmaal per jaar onder voorzitterschap van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken in den Haag plaats hebben ter behartiging van de algemeene belangen van den Vaderlandschen Landbouw.
Teneinde hare werkzaamheden beter te kunnen verrichten, verdeelde de Overijsselsche Commissie van Landbouw haar gebied in 12 districten. Hoewel ze volgens art. 28 harer instructie hare vergaderingen moest houden te Kampen en Deventer, werd op haar verzoek toegestaan deze beurtelings te Deventer en Zwolle te beleggen. Van de ruime bepaling, vermeld in de slotalinea van genoemd artikel, betreffende het vergaderen in andere plaatsen, werd in 1819 ter bezichtiging van de stichting "Frederiksoord" en in andere jaren voor het aanschouwen van naburige ontginningen gebruik gemaakt.
De veranderingen in den Staatsvorm brachten geene wijzigingen mede voor de Commissiën van Landbouw. Bij Besluit van den Prefect d.d. 9 September 1812 (1ste Divisie no 8) en K.B. van 17 September 1814 no 37 werd kortweg bepaald: De bestaande Commissiën van Landbouw worden bevestigd.
Een nieuwe instructie voor de Commissiën werd vastgesteld bij K.B. van 28 Juni 1818 n 99. Zij verschilde slechts in zooverre van die van 9 September 1805, dat de Commissiën voortaan zouden worden samengesteld uit grondeigenaren en landbouwkundigen en dat de vergaderingen in de hoofdsteden der provinciën gehouden zouden worden, dit laatste met behoud van de ruime slotbepaling.
Bij K.B. van 7 Januari 1851 n 60 werden de Commissiën van Landbouw opgeheven. In art. 4 van dit besluit werd o.a. bepaald, dat de archieven en boekerijen der Commissiën met de archieven der provinciën voorloopig zouden vereenigd worden. Bij missive van 19 April 1851 werd de inventaris *  van het archief-waaronder ook de catalogus der boekerij voorkomt-aan den Commissaris des Konings in deze provincie toegezonden, met verzoek deze stukken over te nemen. De boekerij, groot 240 nummers, is met toestemming van den Minister van Binnenlandsche Zaken bij Besluit van de Commissaris des Konings d.d. 15 November 1852 *  tot wederopzeggens toe in bruikleen gegeven aan de Overijsselsche Vereeniging tot ontwikkeling der provinciale welvaart *  .
Na de ontbinding dezer vereeniging zijn hare bezittingen in de jaren 1905-1907 overgegaan aan de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis *  en in het Overijsselsen Museum op de Melkmarkt gedeponeerd. Bij de eenige jaren later plaats gehad hebbende ordening der bibbliotheek dezer Vereeniging schijnt de boekerij der Commissie van Landbouw te zijn verkocht aan de firma Gouda Quint te Arnhem!
Bij K.B. van 8 Januari 1935, Staatsblad no 1, werd de overbrenging dezer archieven naar de Rijksarchiefbewaarplaats in de respectievelijke provinciën gelast.
Als aanhangsel bij den hiervolgenden inventaris volgt de beschrijving van de collectie papieren, afkomstig van mr. J. Teding van Berkhout als lid der Commissie van Landbouw, welke papieren met andere van hem afkomstige stukken in 1899 door den Algemeenen Rijksarchivaris te 's Gravenhage aan het Rijksarchief in Overijssel werden overgedragen.
L. Kruijff
1. Bijlage I: Ontbrekende stukken archief van de Commissie van Landbouw in Overijssel
sluiten
0148 Commissie van Landbouw in Overijssel
Inleiding
1. Bijlage I: Ontbrekende stukken archief van de Commissie van Landbouw in Overijssel
Datering:
1805-1851
NB:
Stukken, die blijkens een inventarisopgave, voorkomend in de band van uitgaande stukken over de jaren 1845-1851, nu ontbreken aan het archief van de Commissie van Landbouw.
- Handelingen over de jaren 1821-1832
- Tabellen van den staat der gewassen in 1807 tot 1811 in een band in folio
- Besluiten tot oprigting der Commissiën van Landbouw en den wet op het zegel in 1 band in octavo
- 12 Sept 1935 alsnog ontvangen, onderscheidene besluiten wetten, publicatiën instructien en reglementen, van dagelijksche toepassing bij de Commissie van Landbouw in 1 band in octavo.
- Ontwerp van het gewijzigd tarief op den In- Uit- en Doorvoer van 1843, met de aanmerkingen der Commissie van Landbouw in Overijssel in folio
- Een paketje met onderscheidene instructien, reglementen van orde enz.
- Een paket diversche stukken voor 1842 bij de Commissie voorhanden
- Een paket deklijsten van de laatste jaren
- De boekerij der kommissie, bevattende 240 boekwerken, met de dubbelden van dezelve en 2 exemplaren van den catalogus dier boekerij en drie cachetten, 2 brandijzers, eikenhouten boekenkast en archiefkist 1 exemplaar alsnog ontvangen 23 Augustus 1945
- Inventaris no. Provinciaal archief, Com. d. Konings 1851, no 1348
Aan den Commissaris des Konings is 19 April 1851 o.a. toegezonden de inventaris van het archief met verzoek deze stukken over te nemen. Hierbij komt onder no. 16 voor: de boekerij der Commissie groot 240 deelen met 2 exemplaren van den catalogus. In het archief van den C.d. K. (1851) bevindt zich onder no 1348 een exemplaar van deze catalogus, voorafgegaan door het reglement op het beheer en gebruik der bibliotheek. Aan het slot der catalogus een verklaring onderteekend door B.W.A.E. Sloet als voorzitter der Overijssel. Vereeniging tot ontwikkeling der provinciale welvaart d.d. 17 Febr. 1853, dat hij de bibliotheek namens de Vereeniging van den C.d.K. heeft overgenomen.
- Comm. der Konings 1852, no. 4027
Bij besluit van den Commisaris der Konings d.d. 15 Nov. 1852 is de boekerij-met toestemming van den Minister van Binnenl. Zaken-tot wederopzeggens toe in bruikleen gegeven aan de Overijss. Ver. tot ontwikkeling der provinciaale welvaart.
- 1905
21 Juni 1707 Drijr. en Halff liquidateuren (99e Verslag) In 1905 zijn, blijkens de Verslagen van de handelingen de vergaderingen van Ov. Regt en Gesch., de verzamelingen en de boekerij van bovengenoemde vereeniging overgebracht naar het Overijss. musuem op de Melktmarkt.
Inventaris
1. Algemeene zaken
2. Bijzondere onderwerpen
3. Aanhangsel
Kenmerken
Datering:
1805 - 1851
Omvang archiefblok:
3 m
Toegang:
Kruijff, L., Archief van de Commissie van Landbouw in Overijssel, 1805 - 1851.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS