Uw zoekacties: Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert L...

Archiefdiensten, historische verenigingen en musea

Dit overzicht biedt u adresgegevens, openingstijden en andere informatie van archiefdiensten, historische verenigingen en musea met een historische collectie.

Mist u informatie of kloppen de gegevens niet meer, mail het ons.

beacon
 
 
Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden te Leeuwarden
Openingstijden:
Maandag 13:00-17:00 (studiezaal gesloten), dinsdag t/m vrijdag 11:00-17:00 (studiezaal vanaf 13:00 u.), zaterdag en zondag 13:00-17:00 (studiezaal gesloten).
Deelnemer archieven.nl:
Deelnemer archieven.nl
Provincie:
Friesland
Land:
NL
ISIL-Code:
NL-LwHCL
Type organisatie:
Overheidsarchief
Bezoekadres:

Groeneweg 1
8911 EH Leeuwarden
tel: 058-2332350

Postadres:

Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Informatie:
Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving.
Duizenden strekkende meters aan historische documenten van ruim 250 verschillende instanties en particulieren, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto’s, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen.
Het merendeel van het archief van de gemeente Boarnsterhim - inclusief rechtsvoorgangers Idaarderadeel, Utingeradeel en Rauwerderhem - berust het HCL. De archieftoegangen van de gemeenten Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradeel, alsmede van de mairiën Grouw, Roordahuizum, Akkrum en Oldeboorn zijn rechts via het submenu Archieven rechtsvoorgangers te vinden. Het betreft, op enkele gedeponeerde archieven na, archieven van vóór 1984. Ook de bouwdossiers van de betreffende gemeenten zijn raadpleegbaar op de bezoekerspc's in de studiezaal. Het archief van de gemeente Boarnsterhim over de periode 1984-2013 is nog niet aan het HCL overgedragen en die overdracht is de komende jaren ook nog niet te verwachten.
Per 1 januari 2018 zij eveneens de gemeente Leeuwarderadeel en een deel van de gemeente Littenseradiel aan de gemeente Leeuwarden toegevoegd. Het archief van het zuidelijk deel van de oude gemeente Leeuwarderadeel dat in 1944 al bij Leeuwarden was gevoegd, berustte reeds sedert midden jaren '80 bij het HCL. Omdat het grootste deel van de voormalige gemeente Littenseradiel aan de gemeente Súd-West Fryslân is toegevoegd berust het bestuurlijk archief van deze gemeente en haar rechtsvoorgangers Baarderadeel en Hennaarderadeel bij deze laatste gemeente, alwaar het over niet al te lange tijd in het nog te openen Cultuur Historisch Centrum ‘de Tiid’ in het oude stadhuis van Bolsward kan worden geraadpleegd.
De HCL-bibliotheek, ook wel Stedelijke Bibliotheek genoemd, bevat ruim 18.000 titels.
Opmerkingen:
Sinds 9 mei 2001 is de naam van het Gemeentearchief Leeuwarden veranderd in Historisch Centrum Leeuwarden.
Door enkele gemeentelijke fusies in de afgelopen decennia is het aandeel van de dorpen in de Gemeente Leeuwarden alsmaar groter geworden. Diverse historische verenigingen zetten zich in voor het onderzoeken van de lokale geschiedenis, het uitgeven van publicaties en het duurzaam veiligstellen van bepaalde collecties:
- Jelsum Koarnjum
- Jelsum Dekemastate
- Doarpsnut Jorwert
- Leeuwarderadeel Documentatiestichting
- Leeuwarderadeel Stichting Mon. Zorg l
- Lekkum Miedum Snakkerburen
- Mantgum Werkgroep historie
- Reduzum, Friens, Idaerd/Eagum Doarpsargyf
- Stichting "Tsjerke en Uniastate Bears"
- Wartena Museum It Earmhûs
- Wartena Dorpsbelangen
- Plaatselijk Belang Warstiens
- Weidum, Doarpsbelang
- Werregea Ald – Wergea Nij, Stichting “Wurkgroep
- Wirdum Swichum
- Dorpsbelang Wytgaard
- Zuiderburen, Wijkpanel
- Zuidlanden, Wijkpanel.

Toon meer