Uw zoekacties: Bestanden
Bestanden

In deze index doorzoekt u bestanden van archiefstukken die door middel van OCR technieken of het toevoegen van transcripties inhoudelijk doorzoekbaar zijn gemaakt.

beacon
64.314  bestanden
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
48 1434 maart 1
Datumregel charter:
Gegeven int joer ons heren dusent vierhondert xxxiiij des moendaechs vur halffasten
Omschrijving M. Jansen:
Herman 'van Kievelenberch' schenkt als huwelijksgift aan Mettel, zijn wettige dochter, die zich in het huwelijk begeven zal met Everart van Lieke, natuurlijken zoon van Everart van Lieke en vrouwe Ermgarde van Steyffart, verschillende renten gevestigd o.a. op de hoeven te Saeffelen en Sweykhuizen. Getuigen bij dezen giftbrief waren 'Hubrecht van Spaubeke' pastoor te 'Winantzroede' en Claes Vruechop. Op den rug staat: 'Everarts konde yn syne rechte vur myn heer van heer Johan van Hynsberch bisscop te Lutgen anno CCCCLIIIJ'.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Huwelijksvoorwaarden tusschen Mettel van Kievelberch en Everart vvan Liecken. In dorso gemerkt V.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 84
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
590
Zegels:
Drie zegels beschadigd, dat van Vruechop verloren. 'Van Kievelenberg' voert een achtkoppig slangenkruis, 'Ermgarde van Steyffart', in een getweedeeld schild, links een slangenkopkruis rechts een klimmenden leeuw, 'van Spaubeek' een effen kruis.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
3 van 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
47 1385 januari 25
Datumregel charter:
Gegeven in dat joer ons heren M CCC ende vyff endetachtentich ipso die conversionis beati Pauli apostoli
Omschrijving M. Jansen:
Wynrich van Wildroede verklaart, dat hij zich met Heynrich vanden Berghe, 'knape van wapenen', vergeleken en 'ghemoetsoent' heeft omtrent het goed van Dierich vanden Berghe en dat, hetwelk hij met Ermgarde zijne wettige vrouw ten huwelijk kreeg, en omtrent alle andere zaken, waarover tusschen hem, zijne vrouw en Heynrich voornoemd, geschil bestond; daarbij is overeengekomen, dat Heynrich vanden Berghe zal behouden negendehalf bunder land onder de bank Sittard gelegen, waarvan zesdehalf bunder aan 'Bruyckzittarder hage', een bunder aan de 'Soymers hage' en twee bunder in twee percelen 'op genssi Haetzittert' en voorts zestien malder rogge, Sittarder maat, door hem verkregen uit de nalatenschap zijner zuster Margaretha vanden Berghe, welke rogge door Wynrich aan Heynrich of iemand van zijnentwege telken jare op Sint-Andriesdag zal moeten geleverd worden. Daarentegen doet Heynrich afstand van de rechten, die hij zou kunnen doen gelden krachtens het testament van Dierich vanden Berghe.
Tegenwoordig waren 'Arnout van Havert proyst te Millen, Johan Hune van Anstenroede', de oude, en diens broeder 'Reynart Hune van Merkelbeich, Gherat van Havert' en 'Johan Hune van Anstenrode', de jonge, knapen van wapenen.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Beslechting van hun geschil door Wynrich van Wildroede en Heynrich van den Berghe, knape van wapenen betreffende goederen afkomende van Dierich van den Berghe. In dorso: Disse sein verlegen brieff.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 40
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
587
Zegels:
Zegels van Wildroede met drie dwarsbalken, van Hoen den oude en van Gerard van Havert, beide met een slangenkopkruis geschonden, van Arnold van Havert verloren. Reynart en Johan Hoen de jonge hebben het stuk niet medebezegeld.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
47 1385 januari 25
Datumregel charter:
Gegeven in dat joer ons heren M CCC ende vyff endetachtentich ipso die conversionis beati Pauli apostoli
Omschrijving M. Jansen:
Wynrich van Wildroede verklaart, dat hij zich met Heynrich vanden Berghe, 'knape van wapenen', vergeleken en 'ghemoetsoent' heeft omtrent het goed van Dierich vanden Berghe en dat, hetwelk hij met Ermgarde zijne wettige vrouw ten huwelijk kreeg, en omtrent alle andere zaken, waarover tusschen hem, zijne vrouw en Heynrich voornoemd, geschil bestond; daarbij is overeengekomen, dat Heynrich vanden Berghe zal behouden negendehalf bunder land onder de bank Sittard gelegen, waarvan zesdehalf bunder aan 'Bruyckzittarder hage', een bunder aan de 'Soymers hage' en twee bunder in twee percelen 'op genssi Haetzittert' en voorts zestien malder rogge, Sittarder maat, door hem verkregen uit de nalatenschap zijner zuster Margaretha vanden Berghe, welke rogge door Wynrich aan Heynrich of iemand van zijnentwege telken jare op Sint-Andriesdag zal moeten geleverd worden. Daarentegen doet Heynrich afstand van de rechten, die hij zou kunnen doen gelden krachtens het testament van Dierich vanden Berghe.
Tegenwoordig waren 'Arnout van Havert proyst te Millen, Johan Hune van Anstenroede', de oude, en diens broeder 'Reynart Hune van Merkelbeich, Gherat van Havert' en 'Johan Hune van Anstenrode', de jonge, knapen van wapenen.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Beslechting van hun geschil door Wynrich van Wildroede en Heynrich van den Berghe, knape van wapenen betreffende goederen afkomende van Dierich van den Berghe. In dorso: Disse sein verlegen brieff.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 40
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
587
Zegels:
Zegels van Wildroede met drie dwarsbalken, van Hoen den oude en van Gerard van Havert, beide met een slangenkopkruis geschonden, van Arnold van Havert verloren. Reynart en Johan Hoen de jonge hebben het stuk niet medebezegeld.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
2 van 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
47 1385 januari 25
Datumregel charter:
Gegeven in dat joer ons heren M CCC ende vyff endetachtentich ipso die conversionis beati Pauli apostoli
Omschrijving M. Jansen:
Wynrich van Wildroede verklaart, dat hij zich met Heynrich vanden Berghe, 'knape van wapenen', vergeleken en 'ghemoetsoent' heeft omtrent het goed van Dierich vanden Berghe en dat, hetwelk hij met Ermgarde zijne wettige vrouw ten huwelijk kreeg, en omtrent alle andere zaken, waarover tusschen hem, zijne vrouw en Heynrich voornoemd, geschil bestond; daarbij is overeengekomen, dat Heynrich vanden Berghe zal behouden negendehalf bunder land onder de bank Sittard gelegen, waarvan zesdehalf bunder aan 'Bruyckzittarder hage', een bunder aan de 'Soymers hage' en twee bunder in twee percelen 'op genssi Haetzittert' en voorts zestien malder rogge, Sittarder maat, door hem verkregen uit de nalatenschap zijner zuster Margaretha vanden Berghe, welke rogge door Wynrich aan Heynrich of iemand van zijnentwege telken jare op Sint-Andriesdag zal moeten geleverd worden. Daarentegen doet Heynrich afstand van de rechten, die hij zou kunnen doen gelden krachtens het testament van Dierich vanden Berghe.
Tegenwoordig waren 'Arnout van Havert proyst te Millen, Johan Hune van Anstenroede', de oude, en diens broeder 'Reynart Hune van Merkelbeich, Gherat van Havert' en 'Johan Hune van Anstenrode', de jonge, knapen van wapenen.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Beslechting van hun geschil door Wynrich van Wildroede en Heynrich van den Berghe, knape van wapenen betreffende goederen afkomende van Dierich van den Berghe. In dorso: Disse sein verlegen brieff.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 40
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
587
Zegels:
Zegels van Wildroede met drie dwarsbalken, van Hoen den oude en van Gerard van Havert, beide met een slangenkopkruis geschonden, van Arnold van Havert verloren. Reynart en Johan Hoen de jonge hebben het stuk niet medebezegeld.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
3 van 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
46 1327 april 17
Datumregel charter:
Die veneris post diem Pasche anno domini millesimo ccc vicesimo Septimo
Omschrijving M. Jansen:
1327 April 24. Datum Bruxelle sub sigillo nostro die veneris post diem pasche anno domini Millesimo CCCo vicesimo septimo. Jan, hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg beveelt aan zijne tollenaars aan gene zijde der Maas en aan al zijne odnerdanen, de burgers van zijne stad 'Zittert' met hunne goederen, zaken en koopwaren, door zijn geheel land rustig te laten gaan en terugkeeren, en geen anderen tol van hen te eischen, dan dien, welken de ingezetenen zijner goede steden van Brabant gewoon zijn te betalen. (2) In een 'vidimus' op perkament van deken en kapittel der Sint.-Pieterskerk te Sittard van 24 april 1437. Zegel afgevallen. (2) Het origineel van deze oorkonde is aanwezig in het provinciaal archief te Maastricht [inmiddels in de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard-Geleen], den tekst daarvan vindt men bij Ernst, 'Hist. du Limb.' bl. 32.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief waarbij Lotharius hertog van Brabant aan zijne tollenaars aan geene zijde der Maas beveelt de inwoners van Sittard niet meer te doen betalen dan de inwoners van Brabant. Opgenomen in twee vidimussen door deken en kapittel der kollegiale kerk van St. Pieter te Sittard dd. 1437, April24 en 1499, Juni 26. N.B. Het origineel van dezen brief berust op het Rijksarchief te Maastricht [inmiddels in de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard-Geleen].
Regest Venne:
Johannes, hertog van Lotharingen, Brabant en Lymborg beveelt aan zijne tollenaars, aan gene zijde der Maas, en aan al zijne onderdanen de inwoners van Zittert met hunne goederen en koopwaar ongehinderd te laten trekken en van hen geen hoogeren tol te eischen dan van de andere inwoners van zijne landen van Brabant. Datum Bruxelle sub sigillo nostro die veneris post diem pasche anno Domini millesiomo CCCo vicesimo septimo. Vidimus door deken en kapittel van St. Pieter te Sittard.
Regest Franquinet:
1321. 24 April. Datum Bruxellis sub sigillo nostro die veneris post diem pasche anno domini Millesimo CCCo vicesimo primo. Johannes, hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg, beveelt aan zijne tollenaars aan gene zijde der Maas en aan alle zijne onderdanen, de burgers van Sittard met hunne goederen door zijn geheel land en gebied te laten gaan en wedergaan, en geen anderen tol van hen te eischen dan dien, welke de ingezetenen van de goede steden van Brabant betalen. In een 'vidimus' op perg. van Deken en Kapittel van St. Pieterskerk te Sittard, van 24 april 1437. Zegel afgevallen.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 11
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
29
Inventarisnummer G.D. Franquinet:
3
Zegels:
Zegel beschadigd, in rode was.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Latijn
Notabene:
Dorsale aantekening: 'Befrijung von Tol'.
Dit charter werd eerder bewaard in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht onder de toegangscode 01.056b, Schepenbank Sittard 1327-1692. Het is niet duidelijk waarom dit archiefbestand van 5 charters is aangeduid als zijnde het archief van de schepenbank Sittard.
Twee vidimussen uit de jaren 1437 en 1499, waarbij de deken en het kapittel van de collegiale kerk van St. Pieter te Sittard verklaren dit charter te hebben gezien, zijn bewaard in het Bestuursarchief Sittard 1243-1794 onder inventarisnummers 44 en 45. Franquinet, Jansen en van de Venne vermelden nog dat deze vidimussen in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht werden bewaard. Eussen en Kreukels hebben deze vidimussen blijkbaar opgenomen in het Bestuursarchief Sittard 1243-1794.
Vergelijk: Maastricht kreeg in 1303 tolvrijheid van de hertog van Brabant vanwege de opstelling van de stad tijdens de belegering door Luikse troepen.
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
46 1327 april 17
Datumregel charter:
Die veneris post diem Pasche anno domini millesimo ccc vicesimo Septimo
Omschrijving M. Jansen:
1327 April 24. Datum Bruxelle sub sigillo nostro die veneris post diem pasche anno domini Millesimo CCCo vicesimo septimo. Jan, hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg beveelt aan zijne tollenaars aan gene zijde der Maas en aan al zijne odnerdanen, de burgers van zijne stad 'Zittert' met hunne goederen, zaken en koopwaren, door zijn geheel land rustig te laten gaan en terugkeeren, en geen anderen tol van hen te eischen, dan dien, welken de ingezetenen zijner goede steden van Brabant gewoon zijn te betalen. (2) In een 'vidimus' op perkament van deken en kapittel der Sint.-Pieterskerk te Sittard van 24 april 1437. Zegel afgevallen. (2) Het origineel van deze oorkonde is aanwezig in het provinciaal archief te Maastricht [inmiddels in de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard-Geleen], den tekst daarvan vindt men bij Ernst, 'Hist. du Limb.' bl. 32.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief waarbij Lotharius hertog van Brabant aan zijne tollenaars aan geene zijde der Maas beveelt de inwoners van Sittard niet meer te doen betalen dan de inwoners van Brabant. Opgenomen in twee vidimussen door deken en kapittel der kollegiale kerk van St. Pieter te Sittard dd. 1437, April24 en 1499, Juni 26. N.B. Het origineel van dezen brief berust op het Rijksarchief te Maastricht [inmiddels in de archiefbewaarplaats van de gemeente Sittard-Geleen].
Regest Venne:
Johannes, hertog van Lotharingen, Brabant en Lymborg beveelt aan zijne tollenaars, aan gene zijde der Maas, en aan al zijne onderdanen de inwoners van Zittert met hunne goederen en koopwaar ongehinderd te laten trekken en van hen geen hoogeren tol te eischen dan van de andere inwoners van zijne landen van Brabant. Datum Bruxelle sub sigillo nostro die veneris post diem pasche anno Domini millesiomo CCCo vicesimo septimo. Vidimus door deken en kapittel van St. Pieter te Sittard.
Regest Franquinet:
1321. 24 April. Datum Bruxellis sub sigillo nostro die veneris post diem pasche anno domini Millesimo CCCo vicesimo primo. Johannes, hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg, beveelt aan zijne tollenaars aan gene zijde der Maas en aan alle zijne onderdanen, de burgers van Sittard met hunne goederen door zijn geheel land en gebied te laten gaan en wedergaan, en geen anderen tol van hen te eischen dan dien, welke de ingezetenen van de goede steden van Brabant betalen. In een 'vidimus' op perg. van Deken en Kapittel van St. Pieterskerk te Sittard, van 24 april 1437. Zegel afgevallen.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 11
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
29
Inventarisnummer G.D. Franquinet:
3
Zegels:
Zegel beschadigd, in rode was.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Latijn
Notabene:
Dorsale aantekening: 'Befrijung von Tol'.
Dit charter werd eerder bewaard in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht onder de toegangscode 01.056b, Schepenbank Sittard 1327-1692. Het is niet duidelijk waarom dit archiefbestand van 5 charters is aangeduid als zijnde het archief van de schepenbank Sittard.
Twee vidimussen uit de jaren 1437 en 1499, waarbij de deken en het kapittel van de collegiale kerk van St. Pieter te Sittard verklaren dit charter te hebben gezien, zijn bewaard in het Bestuursarchief Sittard 1243-1794 onder inventarisnummers 44 en 45. Franquinet, Jansen en van de Venne vermelden nog dat deze vidimussen in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht werden bewaard. Eussen en Kreukels hebben deze vidimussen blijkbaar opgenomen in het Bestuursarchief Sittard 1243-1794.
Vergelijk: Maastricht kreeg in 1303 tolvrijheid van de hertog van Brabant vanwege de opstelling van de stad tijdens de belegering door Luikse troepen.
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
2 van 2