Uw zoekacties: Bestanden
Bestanden

In deze index doorzoekt u bestanden van archiefstukken die door middel van OCR technieken of het toevoegen van transcripties inhoudelijk doorzoekbaar zijn gemaakt.

beacon
64.314  bestanden
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
52 1480 september 18
Datumregel charter:
Datum inden jaer unss heren dusent vyrhondert inde tachtentich op mondagh na Synt Lambrechtz dagh des heilgen mertelers
Omschrijving M. Jansen:
'Clais van Zyss', stadhouder in het land van Millen voor den hertog van Gulik en Berg, graaf te Ravensberg, heer te Heinsberg en te Millen, en Dirk 'Heyenhove', stadhouder insgelijks in het land van Millen voor den graaf van Nassau, heer te Breda en te Millen, (1) verklaren dat voor hen en twee leenmannen dier heerlijkheid, met namen Daem Spey 'vanden Byessen' en Daem 'Sweyrtschyd' verschenen is Everart van Lieck die, met bewilliging van Mettel zijne huisvrouw, bepaalde, dat hun beider kinderen de door hem en zijne echtgenoote na te laten goederen zouden scheiden, zooals zusters en broeders zulks verplicht zijn te doen, met inachtneming, dat aan broeder Herman en zijne geestelijke zusters te Keulen alleen goederen in vruchtgebruik mogen toebedeeld worden, die na hun afsterven aan de wereldlijke broeders en zusters zullen terugvallen, waarvoor deze ten hunnen opzichte tot uitkeering eener som van veertig postulaats gulden of dertig boddregers voor elken gulden zullen gehouden zijn; welke som door hen uit hun kindsdeel moet betaald worden, binnen de vijf jaren na den dood van Everart en zijne vrouw, aan de kloosters, waarin de kinderen, welke den geestelijken staat aanvaard hebben, geprofest zullen zijn. (1) In de noot een uitgebreide verhandeling van Janssen over het gemeenschappelijk bezit van de heerlijkheden Millen, Gangelt en Vucht (Waldfeucht) door de hertog van Gulik-Berg en de graaf van Nassau.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief van stadhouder en leenmannen der heerlijkheid Millen, waarbij Everet van Lieck met toestemming zijner huisvrouw Mettel bepalingen vaststelt omtrent zijn nalatenschap, voor zoverre gelegen in 't land van Millen.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 125
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
598
Zegels:
Zegels van Swertscheid en Heyenhoven vrij gaaf, de beide anderen in het schild gebroken.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
2 van 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
52 1480 september 18
Datumregel charter:
Datum inden jaer unss heren dusent vyrhondert inde tachtentich op mondagh na Synt Lambrechtz dagh des heilgen mertelers
Omschrijving M. Jansen:
'Clais van Zyss', stadhouder in het land van Millen voor den hertog van Gulik en Berg, graaf te Ravensberg, heer te Heinsberg en te Millen, en Dirk 'Heyenhove', stadhouder insgelijks in het land van Millen voor den graaf van Nassau, heer te Breda en te Millen, (1) verklaren dat voor hen en twee leenmannen dier heerlijkheid, met namen Daem Spey 'vanden Byessen' en Daem 'Sweyrtschyd' verschenen is Everart van Lieck die, met bewilliging van Mettel zijne huisvrouw, bepaalde, dat hun beider kinderen de door hem en zijne echtgenoote na te laten goederen zouden scheiden, zooals zusters en broeders zulks verplicht zijn te doen, met inachtneming, dat aan broeder Herman en zijne geestelijke zusters te Keulen alleen goederen in vruchtgebruik mogen toebedeeld worden, die na hun afsterven aan de wereldlijke broeders en zusters zullen terugvallen, waarvoor deze ten hunnen opzichte tot uitkeering eener som van veertig postulaats gulden of dertig boddregers voor elken gulden zullen gehouden zijn; welke som door hen uit hun kindsdeel moet betaald worden, binnen de vijf jaren na den dood van Everart en zijne vrouw, aan de kloosters, waarin de kinderen, welke den geestelijken staat aanvaard hebben, geprofest zullen zijn. (1) In de noot een uitgebreide verhandeling van Janssen over het gemeenschappelijk bezit van de heerlijkheden Millen, Gangelt en Vucht (Waldfeucht) door de hertog van Gulik-Berg en de graaf van Nassau.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief van stadhouder en leenmannen der heerlijkheid Millen, waarbij Everet van Lieck met toestemming zijner huisvrouw Mettel bepalingen vaststelt omtrent zijn nalatenschap, voor zoverre gelegen in 't land van Millen.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 125
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
598
Zegels:
Zegels van Swertscheid en Heyenhoven vrij gaaf, de beide anderen in het schild gebroken.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
3 van 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
51 1465 augustus 10
Datumregel charter:
Gegeven int jaer unss heren dusent vierhondert ind vunffentzestich uff sent Laurencius daghen
Omschrijving M. Jansen:
'Kathryna' van Heyden, Johan 'Gloisse' van Nyswilre en 'Ailheit' Happartz, 'moder, eydom ind dochter' verklaren aan hunnen broeder, zwager en oom Godert van Heyden geschonken te hebben een huis gelegen te 'Sittard in der Putzestraissen so eyner syten langs der Plackestraissen' en van de andere zijde Theus Rutten en Reiner Hamer. Medebezegelaar was Johan van den Veltze, zwager van Catharina.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief waarbij Katherina van Heyden Johan Gloisse van Nyswilre en Aelheid Happarts een huis gelegen te Sittard aan Godart van Heyden geven.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 109
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
594
Zegels:
Twee zegels geschonden, het derde van 'van den Veltze' in stukken. Catharina 'van Heyden' voert een slangenkopkruis, Johan 'Geloes van Nyswilre' een uitgetand kruis.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
51 1465 augustus 10
Datumregel charter:
Gegeven int jaer unss heren dusent vierhondert ind vunffentzestich uff sent Laurencius daghen
Omschrijving M. Jansen:
'Kathryna' van Heyden, Johan 'Gloisse' van Nyswilre en 'Ailheit' Happartz, 'moder, eydom ind dochter' verklaren aan hunnen broeder, zwager en oom Godert van Heyden geschonken te hebben een huis gelegen te 'Sittard in der Putzestraissen so eyner syten langs der Plackestraissen' en van de andere zijde Theus Rutten en Reiner Hamer. Medebezegelaar was Johan van den Veltze, zwager van Catharina.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief waarbij Katherina van Heyden Johan Gloisse van Nyswilre en Aelheid Happarts een huis gelegen te Sittard aan Godart van Heyden geven.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 109
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
594
Zegels:
Twee zegels geschonden, het derde van 'van den Veltze' in stukken. Catharina 'van Heyden' voert een slangenkopkruis, Johan 'Geloes van Nyswilre' een uitgetand kruis.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
2 van 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
51 1465 augustus 10
Datumregel charter:
Gegeven int jaer unss heren dusent vierhondert ind vunffentzestich uff sent Laurencius daghen
Omschrijving M. Jansen:
'Kathryna' van Heyden, Johan 'Gloisse' van Nyswilre en 'Ailheit' Happartz, 'moder, eydom ind dochter' verklaren aan hunnen broeder, zwager en oom Godert van Heyden geschonken te hebben een huis gelegen te 'Sittard in der Putzestraissen so eyner syten langs der Plackestraissen' en van de andere zijde Theus Rutten en Reiner Hamer. Medebezegelaar was Johan van den Veltze, zwager van Catharina.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief waarbij Katherina van Heyden Johan Gloisse van Nyswilre en Aelheid Happarts een huis gelegen te Sittard aan Godart van Heyden geven.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 109
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
594
Zegels:
Twee zegels geschonden, het derde van 'van den Veltze' in stukken. Catharina 'van Heyden' voert een slangenkopkruis, Johan 'Geloes van Nyswilre' een uitgetand kruis.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Nederlands
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
3 van 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
50 1462 februari 14
Datumregel charter:
In den jaren ons heren dusent vierhondert und twe und sestich up Sint Valentyns dage des heyligen mertelers
Omschrijving M. Jansen:
Stasse van 'Hegen', als stadhouder van Johan graaf van Nassau, Vianden en Diest, heer te Breda, momber van zijnen zoon Engelbrecht van Nassau, heer te Millen, betuigt, dat voor hem en voor Gelis van den Horick en Jan van Koelgrouen, als leenmannen der heerlijkheid Millen, verklaard is door Jan Thoems en 'lisebet' Stassen zijne huisvrouw, dat zij van 'Everet' van Lieck en diens echtgenoote 'Mettelen' in erfpacht genomen hebben den halven hof te 'Kevelberch'(1), groot omtrent twee en dertig en een half bunder akkerland, waarvan Jan Thoems de wederhelft bezit, zooals die halve hoeve 'huden diss Dags gelegen is In naten end in drugen'; en zulks tegen betaling eener jaarlijkschen rente van negen malder rogge en negen malder 'Even', Gangelter maat (2). (1) De hoeve Kevelberg of Kivelberg is gelegen tusschen Gangelt en Saeffelen. (2) Wij vermoeden, dat deze rente aan de armen van Sittard gekomen is. Op den rug van het stuk is door eene hand van latere dagteekening geschreven: 'Der hof zu Kevelberg neun mlr. roggen und neun mlr. Even' (= haver) 'zusammen neun par'. De armen hadden tot vóór eenige jaren nog verschillende renten nabij Kivelberg.
Omschrijving J.M. van de Venne:
Brief voor stadhouder en leenmannen van Millen waarbij Jan Thoenis en Lisebeth Stassen echtel. in erfpacht ontvangen van Everet van Leeck en Mettel (van Kievelberch), den halven hof Kevelberch tegen 9 malder rogge en 9 malder haver jaarlijks.
Inventarisnummer M. Jansen:
I, 107
Inventarisnummer J.M. van de Venne:
593
Zegels:
Drie zegels verloren. Dat van 'van den Horick' versleten. Men onderscheidt nog een St-Andrieskruis in een schild, beladen met 12 kleine effen kruizen (3). (3) Op den rand van den grafsteen van Eva van Boetberg, in de Sint-Pieterskerk te Sittard, vindt men het wapen van 'Horick' aldus: een gouden St-Andrieskruis omzet met twaalf kleine kruizen in een veld van azuur, en in de krocht der kerk te Susteren ziet men den grafsteen eener stiftdame 'van den Horick', waarop een getweedeeld wapen, rechts eene kroon boven twee adelaars (?), links een St-Andrieskruis, met drie effen kruisjes tusschen elk der armen. Omschrift '+ Hir ligt begraven Joffrou ...ich van dern Horrich sterf int jaer ons Here M. CCCC. LXXXJJJ den VIIden dach in den September. Bit God voer die Seele'. Deze was wellicht eene dochter van voornoemden 'Gelis van den Horick'.
Materiaal:
Perkament
Taal:
Duits
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
1 van 4