Uw zoekacties: Inventaris van het archief van M.H. Damme als Directeur-Gene...
 
 
Beschrijving van het archief
1919-1940
Naam archiefblok:
Staatsbedrijf der PTT, Archief van M.H. Damme als Directeur-Generaal der PTT
PTT / Damme
Archiefbloknummer:
W20245
Omvang:
3.5 meter; 304 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Damme, Marinus Hendricus (1876-1966)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het persoonlijk archief van M.H. Damme uit 1919-1940 bevat stukken die hij uit hoofde van zijn functie als Directeur-generaal van de PTT verzamelde en stukken afkomstig uit de diverse commissies waarvan hij deel uit maakte, o.a. de Centrale Reorganisatie Commissie, de Staatscommissie Welter, de Commissie De Lorm/Muusse en de Nationale Propaganda Commissie voor het Nederlandsch Fabrikaat. Wat betreft zijn nevenfuncties, is er de nodige materiaal verzameld als lid van de Raad van Bestuur van de K.L.M.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.16.78.02 Inventaris van het archief van M.H. Damme als Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie, en Telefonie, 1919-1940
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
Marinus Hendricus Damme (1876-1966) werd op 1 juni 1925 benoemd tot Directeur-Generaal van het Staatsbedrijf der Posterijen en Telegrafie (per 1 nov. 1928 werd hieraan de "Telefonie" toegevoegd).
In de hieraan voorafgaande jaren had Damme, van huis uit werktuigbouwkundig ingenieur, zich verdienstelijk gemaakt bij de dienst der Staatsspoor- en Tramwegen in Nederlands Oost-Indië (1898-1919). Zijn functie als hoofd van deze dienst gaf hij na verloop van tijd op om vertegenwoordiger van de oliefabrieken "Insulinde" te worden. In de periode 1921-1925 keerde hij in staatsdienst terug als gedelegeerde voor de Spoorwegcommissie voor Semarang én als voorzitter van de salariscommissie voor burgerlijke landsdienaren. Tevens vervulde hij diverse bestuursfuncties in Nederlands-Indië, onder andere op het gebied van de luchtvaart, waar hij altijd veel belangstelling voor had gehad. * 
Op 4 febr. 1925 verliet Damme de Indische dienst, om in juni de hoogste post bij de PTT te gaan bekleden; hij werd beschouwd als de krachtige, efficiënte en moderne bestuurder die het Staatsbedrijf nodig had. Nadat Damme aanvankelijk problemen had bij het verdedigen van zijn positie ten opzichte van de nieuwe Minister van Waterstaat, Bongaerts, werd in 1926 definitief gekozen voor handhaving van de bestaande éénhoofdige leiding van het Staatsbedrijf; eerdere voorstellen om de leiding aan een driehoofdig bestuur (Damme, van Royen en Duijnstee) op te dragen waren hiermee definitief van de baan. * 
Damme bleef Directeur-Generaal tot aan zijn pensionering in dec. 1941, met uitzondering van de periode 25 juli 1939 - 11 aug. 1939, toen hij korte tijd Minister van Sociale Zaken was in het vijfde ministerie Colijn. Zijn functie bij de PTT werd gedurende die tijd waargenomen door Algemeen-Secretaris J.F. van Royen. * 
Na zijn pensionering wijdde Damme zich aan zijn talrijke bestuursfuncties, die hij gedurende zijn tijd als Directeur-Generaal vaak ook al had bekleed. Zo was hij o.a. lid van de Raad van Bestuur van de KLM, voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart, president van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs en voorzitter van de Raad van Advies van het Nederlands Instituut voor Efficiency. Als Directeur-Generaal was hij onder meer voorzitter van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, lid van de Centrale Reorganisatie Commissie (als gedelegeerde van de Minister van Waterstaat) en van de Staats(bezuinigings) commissie Welter.
In 1945 keerde hij nog enkele maanden terug als tijdelijk Directeur-Generaal der PTT, om in de roerige tijden vlak na de bevrijding de orde in het bedrijf te herstellen en de zaken voor te bereiden voor zijn opvolger, L. Neher.
Damme's werk werd alom gewaardeerd en hij trad dan ook vaak als adviseur op voor diverse instanties; deze waardering kwam ook tot uiting in het eredoctoraat, dat de Technische Hogeschool te Delft hem op 8 jan. 1938 verleende. *  Na een lang en produktief leven overleed M.H. Damme in 1966 te Wassenaar.
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.16
Inhoud
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Kenmerken
Datering:
1919-1940
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1994
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Otto van der Meij, 20070115.
Auteur:
BIDATA / Irene Venditti
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS