Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van de Koninklijke Militaire Aca...
 
 
Beschrijving van het archief
1816-1941
Naam archiefblok:
Koninklijke Militaire Academie (KMA)
KMA
Archiefbloknummer:
D27057
Omvang:
14.7 meter; 269 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Artillerie- en Genieschool
Cadettenschool
Commissie tot het Bijwonen van Officiersexamens
Commissie tot het doen van Voorstellen voor de Inrichting van het Militair Onderwijs
Commissie tot het Ontwerpen van een Studieplan voor de Artillerie en Genieschool
Commissie van Onderzoek naar de Toestand van de Artillerie en Genieschool
Hoofdcursus
Koninklijke Militaire Academie
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat naast stukken van de KMA zelf ook bescheiden afkomstig van de hoofdcursussen te Kampen en 's-Hertogenbosch, de Cadettenschool, de Artillerie- en Genieschool te Delft (de voorganger van de KMA), de commissie van onderzoek naar de Artillerie- en Genieschool, de commissie voor de inrichting van het militair onderwijs, en de commissie tot het bijwonen van officiersexamens. Wat betreft het archief van de KMA zelf, dit bevat stukken van de Gouverneurs van 1828 tot 1940; stukken van de (2e) Commandant, betreffende reglementen, instructies, financiën, organisatie van en toezicht op het onderwijs, discipline en stukken over personeel en leerlingen; stukken van de Raad van Toezicht 1820-1830; stukken van KMA docenten; en stukken van verscheidene commissies betreffende overgang en toelatingsexamens.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.13
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.13.22 Inventaris van de archieven van de Koninklijke Militaire Academie (KMA), (1818) 1828-1940 (1941); Hoofcursussen te Kampen en 's-Hertogenbosch, 1878-1923; Cadettenschool, 1890-1924; Artillerie- en Genieschool te Delft, 1816-1823
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
In het kader van de ontmanteling van het conglomeraat "Landmachtarchieven" zijn de archieven KMA, Hoofdcursussen en Cadettenschool herbewerkt. Daarbij is globaal de toestand, die door het Archief KL was beoogd, gehandhaafd c.q. hersteld. Voor de archieven der KMA betekende dat, dat de "herbewerking" die te Schaarsbergen was toegepast, in zijn geheel ongedaan is gemaakt. De bestanddelen van de archieven zijn op een gewone nummering gebracht, terwijl bovendien waar mogelijk series zijn hersteld. De door de correspondentie gemengde "ongenummerde" (d. i. niet ingekomen of uitgaande) bescheiden zijn daaruit verwijderd en afzonderlijk beschreven. De (aangepaste) specificaties van de bewaard gebleven correspondentie zijn integraal tekstverwerkt door het Interdepartementaal Tekstverwerkingscentrum te Winschoten. Daarna is dit instrument door tekstverkorting tot een derde van zijn oorspronkelijke omvang ingedikt, en gesplitst in specificaties van feitelijk aangetroffen stukken, en specificaties van door het Archief KL wel als bewaard opgegeven, maar niet aangetroffen stukken. Uiteraard zijn de afzenderskenmerken van bij de KMA ingekomen brieven uit de jaren tot 1839 geschrapt als niet relevant voor de ordening van het archief van de KMA, terwijl de agenderingskenmerken van de KMA aan de specificaties van de jaren 1836-1838 zijn toegevoegd.
Tijdens de bewerking van het bij het Nationaal Archief berustende is getracht, de archieven zo goed mogelijk te completeren. Van het Centraal Archieven Depot (CAD) van het ministerie van Defensie werd één doos KMA-bescheiden overgenomen, deels ingekomen stukken die in de toegang van het Archief KL wel waren gespecificeerd maar in 1956 niet overgedragen *  . De stukken van deze supplementaire overdracht hebben thans de nummers 202-206. Uit dezelfde bron kwam een aanvullende doos bescheiden Cadettenschool, thans inv.nrs. 239-241. Deze stukken waren ook reeds beschreven door het Archief KL, doch blijkbaar bij de oorspronkelijke overdracht, in 1956, eveneens achtergebleven. Uit de bibliotheek van de KMA zelf werd 3,5 m' additioneel materiaal overgenomen, thans inv.nrs. 169-200. In overwegende mate betrof dit de archiefvorming van de toelatingsexamencommissies vanaf 1877 tot 1916 *  . Uit de eigen "Historische Verzameling" van de KMA werd een beperkt aantal bescheiden gelicht, die gerekend moeten worden tot het voor blijvende bewaring in aanmerking komende deel van de KMA-archieven. Daartoe behoorden belangrijke bescheiden als de notulen van de Raad van Toezicht en stukken betreffende de afwikkeling van de KMA in de jaren 1940-l941. Thans zijn dit de inv.nrs. 209-231, terwijl andere stukken zijn toegevoegd aan de nrs. 200, 204 en 232. Uit het archief van het Instructiebataljon *  werd het huidige inv.nr. 208, behorend tot de KMA-archieven, verwijderd.
Toegevoegd zijn verder de bescheiden van de Artillerie- en Genieschool, de archiefvorming van de onderzoekscommissie van Van Hoey van Oostee en De Man uit 1818, de Commissie tot het ontwerpen van een leerplan voor de Artillerie- en Genieschool (Commissie Voet), en de Commissie tot het doen van voorstellen voor de inrichting van het militair onderwijs (Commissie De Constant Rebecque). Deze maakten deel uit van een conglomeraat archieven, bekend als de "collectie Van Thielen" naar de departementsambtenaar die bij de overdracht de "specificerende" lijsten vervaardigde. Dit conglomeraat werd in 1905 door het ministerie van Oorlog overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief, en in 1948 van een summiere inventaris voorzien. De geringe accuratesse van deze toegang, het gegeven, dat de kleine (fragment-)archiefjes daarin niet goed te herkennen zijn, en de verwantschap met de andere hier geïnventariseerde archieven leidde tot de beslissing hen in deze inventaris op te nemen. Datzelfde gold voor de archiefvorming van de officiersexamencommissie, dat in het conglomeraat "Landmachtarchieven" schuil ging. Nadere gegevens omtrent overdracht zijn niet voorhanden. Vermoedelijk is dit materiaal onder een verzamelbenaming (commissies o.i.d.) in de jaren 1950 overgedragen.
De inventaris is in eerste instantie ingericht volgens de indeling KMA-archieven, Hoofdcursussen, Cadettenschool, Artillerie- en Genieschool en de respectieve Commissies. Binnen de categorie KMA zijn de respectieve archiefvormers onderscheiden, en binnen de archieven van de Gouverneur en Commandant is een nadere onderverdeling aangebracht conform de aangetroffen stukken. De toedeling van niet-seriële stukken aan resp. Gouverneur en Commandant is geschied op basis van wat hiervoor uiteengezet is over hun formele competentie. Aanspraak op een juiste toedeling wordt niet gemaakt.
Binnen iedere categorie staan de beschrijvingen in principe chronologisch, met dien verstande dat de beschrijvingen van agenda's steeds onmiddellijk volgen op die van de bijbehorende correspondentie. Herordening naar archiefvormer van de bewaard gebleven correspondentie in de archieven Hoofdcursussen is niet toegepast vanwege het geringe volume.
Als bijlagen zijn toegevoegd:
- de (gereviseerde) specificaties van aangetroffen stukken der KMA (bijlage 1), Hoofdcursussen (bijlage 3) en Cadettenschool (bij lage 4);
- de specificaties van door het Archief KL wel als bewaard aangemerkte, maar niet meer aangetroffen stukken KMA (bijlage 2) en Cadettenschool (bijlage 5);
- concordanties op de stukken gelicht uit de Historische Verzameling der KMA (bijlage 6) en overgebracht vanuit de "collectie Van Thielen";
- een index op de inventarisnummers in oplopende volgorde met
paginaverwijzing (bijlage 7).
Deze laatste bijlage is nodig vanwege het feit, dat de inventaris niet op een lineair oplopende nummering is gebracht. De overwegingen die daartoe motiveren, zijn elders uitvoerig uiteengezet *  Voor de hervinding van de dooreenstaande inventarisnummers dient bijlage 7.
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Kenmerken
Datering:
1816-1941
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 10 juli 2007 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1989
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
drs. H.H. Jongbloed
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS