Uw zoekacties: Correspondentie extracten
xCorrespondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )
Zoeken in correspondentie extracten

De afgelopen jaren is gewerkt aan het maken van korte samenvattingen (excerpten of extracten) van de ingekomen stukken in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Hier kunt u random zoeken in de circa 15.000 extracten uit de periode 1811-1920.

Correspondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

38.915 correspondentie extracten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Correspondentie extractHardenbergh, le 15e may 1811
Le Maire de la commune d’Hardenbergh au Chef de Bureau de la Sous Prefecture du 2e Arrondissement dus Departement des Bouches de l’Yssel.
Monsieur!
En vertu de vôtre circulaire, laquelle sans dates, j’ai reçu le Lundi dernier, je puis vous avertir, qu’au Maison de Ville de cette commune se trouves une prison, que, en cas besoin, pourrait recevoir des Militaires escortés par la Gendarmerie, si leur nombre n’excederoit par les trois ou quatres.
J’ai l’honneur de vous saluer avec toutes consideration, le Maire susdit, Ant. van Riemsdijk.
Datering:
15-05-1811
Beschrijving 2:
P.S. Je vous préviens, Monieur! en même tem[p]s, gu’en date du 10 passe J’ai fait transporter en voiture de deux colliers d’ici à Nienhuis (distance de 6 Lieués) le Grenadier à pied du 2e Reg[imen]t, 2e Batt[all]on, 2e Com[agnie] de la Garde Impriale, nomme Kruger, venant de Zwolle et allant á Bremen, en vertiér d’un Mandat Nr.571, delivree à Zwolle le 9 Mai 1811, par Monsieur le Comm[issaire] des Guerres
de Lachapelle.
Afzender:
Le maire de la commune d'Hardenbergh, Ant. van Riemsdijk
Ontvanger:
Chef de Bureau de la Sous Prefecture du 2e Arrondissement dus Departement des Bouches de l'Yssel
Onderwerp/Afhandeling:
Gevangenis gemeentehuis aanwezig
 
 
 
 
 
Correspondentie extractMijnheer de Prefect!
Tengevolge van uw HEdGestr. advertentie van den 9en deezer, geïnsereerd in de Zwolsche Courant van den dag daaraanvolgende, hebbe ik de eer bij deezen te berigten dat tengevolge van uw HEdGestr. advertentie van den 31en january l.l., geinsereerd in 't zelfde dagblad van den 5en february daaraanvolgende door de voormalige magistraat deezer stad, intijds zijn verzonden de onder dezelve berustende bons van vivres en fourages, en wel de eerstgemelden aan monseigneur l'ordonnateur Bouratte (en zulks daar dezes woonplaats hun onbekend was, doormiddel van den heer Haeck te Zwolle) en de laatstgemelden aan den heer Kosterman te Amsterdam, als agent van de Compagnieschap van Breemen, dat voorts met de naderhand ontvangene bons van fourages (zijnde sedert dien tijd geene vivres geleverd geworden) daar dezelve op gelijke wijze is gehandeld, terwijl alsmeede de onder dezelve berustende bons wegens gepraesteerde wagendiensten, ingevolge uw HEdGestr. besluit van den 14en maart l.l., No. 2, (zijnde sedert geene transporten daar op mandaten geschiedt) op den 25en daaraanvolgende aan de commissaris-ordonnateur der 31e Militaire Divisie te Groningen zijn ingenomen geworden.
Dat echter niet alleen tot hiertoe geene voldoening hoegenaamd voor dezelve bons is gevolgd, maar ook alle de door de voormelde magistraat als voormeld, aan de voorzeide Kosterman door hun gedaan praesenteerene bons door dezelve daartoe gequalificeerde aan mij zijn geretourneerd, uit hoofde dezelfde die hadde geweigerd te voldoen.
Datering:
14-05-1811
Beschrijving 2:
Nemende ik alzo de vrijheid dezelve bons, ten bedraage van 14 rations, ter voldoening aan uw HEdGestr. eerstgenoemde advertentie hiernevens te voegen, met verzoek om, zo mogelijk, derzelver voldoening te effectueeren, gelijk ook dat voortaan alhier in de dienst der leveranciers vanwegen den Aanneemer-Generaal voorzien worde.
Mij daartoe uw HEdGestr. eerbiedigst aanbeveelende, zo verblijve gehoorzaamst, mijnheer de Prefect! uw HEdGestr. onderdanige en gehoorzame dienaar, de maire Ant. van Riemsdijk.
Afzender:
De maire der gemeente Hardenbergh, Ant. van Riemsdijk
Ontvanger:
Den Prefect van 't departement der Monden van den IJssel
Onderwerp/Afhandeling:
Levering voedergewassen (vivres en fourages)
 
 
 
 
 
Correspondentie extractMijnheer de Sous-Prefect!
Ter voldoening aan de aanschrijving van den 12en deezer, op heeden bij mij ontvangen, hebbe ik de eer per eerste ommegaande post bij deezen in te zenden de inliggende certificatie.
Mij daartoe refereerende, zo verblijve eerbiedigst, mijnheer de Sous-Prefect! uw HGGestr. onderdanige en gehoorzame dienaar, de maire voornoemd, Ant. van Riemsdijk
Datering:
23-05-1811
Beschrijving 2:
Voor 't Rijk
Certificeere ik, ondergetekende, maire der gemeente Hardenbergh, dat de stad Hardenbergh wegens door dezelver voormaalige magistraat in het eerste kwartaal deezes jaars aan de troupes geleverde negen rations vivres en veertien rations fourages nog is te goede hebbende ('t ration brood en vleesch berekend tegens 6½ en 't ration fourages tegens 15 stuivers Hollandsch) de somma van S.C. et E. dertien guldens, agt stuivers en agt penningen, en dat deswegens tot hiertoe niets door de agenten der vivres en fourages betaald is.
ƒ 13 - 8 - 8.
Afzender:
De maire der gemeente Hardenbergh, Ant. van Riemsdijk
Ontvanger:
Den Sous-Prefect van 't 2e arrondissement in 't departement van de Monden van den IJssel, als fungeerdende Commissaris van Oorlog
Onderwerp/Afhandeling:
Vivres en fourages
 
 
 
 
 
Correspondentie extractMijnheer de Sous-Prefect!
Ter voldoening aan de aanschrijving van 2en deezer hebbe ik de eer bij deezen te overzenden programma van de viering van 't feest der geboorte van Z.M. de koning van Romen, in deeze gemeente op zondag den 2en junij aanstaande, ingerigt naar onze plaatselijke omstandigheeden en door mij alzoo opgemaakt, na daarover op den 4en deezer de gemeenteraade te hebben gehoord, in vertrouwen dat juist overeenkomstig 't zelve de publieke geest in onze handen zal zijn om aan denzelven de behoorlijke rigting te geeven.
Deeze gemeente heeft (behalve de stad Hardenbergh) geene vaste fondsen waaruit de kosten van dit feest die plusminus op ƒ 125,-:-: zullen kunnen koomen te loopen, zullen kunnen worden betaald, doch zullen dezelve in allen gevallen moeten worden bestreeden bij uitzetting na zielengetal ofwel uit de posten van onvoorziene uitgaven op de budgets voor den jaare 1811.
Het gebrek deezer vaste fondsen (waartoe ook die der stad Hardenberg ongenoegzaam zijn) doedt mij ook geen kans zien hoe van onze zijde te succureeren tot de belangvolle en heilzaame intentie van Z.M. de keizer en koning om arme meisjes en weezen aan oude militairen, hoedanigen ook alhier niet zijn, bij deeze gelegendheid uit te huwen en te dateeren, vertrouwende derhalven, en met mij de in dezen gehoorde gemeenteraaden, dat daarvan deeze gemeente zal kunnen worden geëxcuseerd.
Uw HGGestr. approbatie op 't nevensgaande programma ten spoedigsten verzoekende, ten einde daartoe intijds 't [..] waaronder 't doen brouwen van bier, te kunnen doen bewerkstelligen, zo hebben de eer gehoorzaamst te verblijven mijnheer de Sous-Prefect! uw HGGestr. onderdanige en gehoorzame dienaar, de maire Ant. van Riemsdijk
Datering:
07-05-1811
Afzender:
De maire der gemeente Hardenbergh, Ant. van Riemsdijk
Ontvanger:
Den Sous-Prefect van 't 2e arrondissement in 't departement der Monden van den IJssel
Onderwerp/Afhandeling:
Viering geboortefeest der koning van Romen
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS