Uw zoekacties: Kranten (gescand)
Kranten (gescand) ( Gemeentearchief Zaanstad )

Zoeken in Kranten

Zoektips
 
Filter: De Typhoonx
beacon
13 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Typhoon, 1945-07-18; p. 2
Naam krant:
De Typhoon
Datum:
1945-07-18
Jaar:
1945
Pagina:
2
30 AUGUSTUS HARDDRAVERIJ. Het bestuur van de Zaandam- sche Harddraverij Vereeniging deelt ons mede, dat dit jaar de jaarüjksche harddraverijen zullen worden gehouden op Donderdag 30 Augustus a.s. Des morgens om tien uur wordt een Handieap- draverij gehouden voor Neder- landsche paarden, die nog geen Isten prijs op de Kortebaan van 300 meter hebben gewonnen, ter-wijl ( terwijl ) ’s middags om twee uur de groote Internationale Prüzendra- verij zal plaats hebben, open voor alle geregistreerde paarden. Als geldprijzen worden uitge-loofd: ( uitgeloofd: ) ’s morgens f400.-, f 150.-, f 75.- en f 23.- en ’s middags f1000.-, f500,-, f200.- en fl00.-. Nu de Zaandamsche kermis weer op den gewonen tijd plaats heeft, n.1. beginnende den laat- sten Zondag in Augustus, heeft het bestuur met deze omstandig-heden ( omstandigheden ) rekening gehouden. De laatste jaren werd n.1. in het be-ging ( beging ) van Augustus gedraafd. Wü zijn benieuwd in hoeverre het mogeliik is, van den Totalisa- tor gebruik te maken, aangezien deze attractie momenteel nog is verboden, althans voor niet-mili- tairen. Het bestuur hoopt echter, dat vöör dien datum een besluit wordt genomen, waarbij de Toto weer toelaatbaar is. Openbare vergadering N. V. B. Maandag, 23 Juli, ’s avonds om 8 uur, zal de Nederlandsche Volks-beweging ( Volksbeweging ) afd. Zaandam een groo-te ( groote ) openbare vergadering beleggen in „Ons Huis”, waar als spreker zal optreden dr. W. Banning, de huidige voorzitter van deze' be-weging. ( beweging. ) De naam van den spreker is een waarborg, dat deze avond zeer interessant zal worden en wij verwachten, dat de zaal van „Ons Huis” wel te klein zal blij-ken ( blijken ) te zijn. Hel nieuwe Orgaan van de A.N.J.V. Wij hebben „Een”, het orgaan van het Algemeen Nederlandsch Jeugd Verbond op de redactie- tafel gekregen. Dit is nu eens een jeugdblad, waarnaar wij al jarenlang verlangd hebben. Het blad ziet er zeer verzorgd uit en o
Zuivering personeel P.W.N. P.E.N. en Prov. Zieken-huizen. ( Ziekenhuizen. ) De Provinciale Militaire Com-missaris ( Commissaris ) deelt mede, dat de ter-mijn, ( termijn, ) binnen welken gerechtvaar-digde ( gerechtvaardigde ) klachten, bestaande tegen personeel van de P.E.N. en de P.W.N. in de provincie Noord- Holland, kunnen worden ingé-bracht, ( ingébracht, ) is verlengd tot 21 Juli 1945. De klachten moeten als regel schriftelijk, behoorlijk gemo-tiveerd ( gemotiveerd ) en onderteekend worden ingediend bij den secretaris der commissie (adres: dr. L. M. van Dis, Ramplaan 82 te Overveen). Hierbij moeten de naam en het adres van den aanklager en van de eventueele getuigen vermeld worden. Aangeklaagde, aanklager en getuigen kunnen door de com-missie ( commissie ) worden gehoord. Bij wei-gering ( weigering ) om te verschijnen kan door mij op voorstel van de com-missie ( commissie ) verschijningsplicht worden opgelegd. Inplaats van ir. J. H. Rijkes nam in de commissie plaats: J. P. Koolhaas te Wor- merveer, lid, en in de reeds be-staande ( bestaande ) vacature werd voorzien door benoeming van H. C. de Klerk te Bloemendaal, lid. Als voorzitter van de advies-commissie ( adviescommissie ) voor de zuivering van de Provinciale ziekenhuizen werd benoemd dr. G. Hoeneveld te Alkmaar. De Militaire. Commissaris in de Provincie Noord- Holland, de Luitenant-Kolonel, C. W. A. SCHURMANN. KERKCONCERT TINE MUYS, SOPRAAN, FREEK DE JONG, VIOOL, COR KEE, ORGEL. Dinsdagavond gaven bovenge-noemde ( bovengenoemde ) solisten een concert, dat, jammer genoeg, maar matig be-zet ( bezet ) was, doch waaraan het mooie zomerweer wel de grootste schuld
25ste Jaarvergadering „Zilvermeeuwen". Dezer dagen hield „Zilver-meeuwen” ( „Zilvermeeuwen” ) haar 25e Ledenverga-dering ( Ledenvergadering ) in het „Wapen van Zaan-dam”. ( Zaandam”. ) Voorzitter Daub herdacht in zün openingswoord het heen-gaan ( heengaan ) van het Lid Sjif Swolfs, die in den oorlog door de moffen ge-fusilleerd ( gefusilleerd ) was. Staande werd door de vergadering hieraan 1 minuut stilte gewüd. Verder bracht de voorzitter het 25-jarig jubileum ter sprake. Bü monde van den 2en Voorzit-ter, ( Voorzitter, ) W. Visser, werd aan de ver-gadering ( vergadering ) voorgesteld de heer m W. Th. Daub, J. Vink en G. Spükerman, als Eere-Leden te benoemen, wegens hun 25-jarig lidmaatschap. Dit werd met al-gemeene ( algemeene ) stemmen aangenomen. Jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden onder dankzegging goedgekeurd. Bestuursverkiezing. Aangezien door de tüdsomstan- digheden verleden jaar geen jaar-vergadering ( jaarvergadering ) gehouden was, en het bestuursbeleid nog al eritiek hal opgeleverd besloot het Bestuur in zün geheel af te treden. Het nieuwe Bestuur, dat vut de Vergadering naar voren kwam. luidt als volgt: P. Vis, voorz., P. Dekker, secr„ J. Messehaert, pen- ningmeester, A. Valstar, W. vis- ser, A. Kriek, J. Prins. Jb. Groo- tes en C. Nol. De eerste vüf be-stuursleden ( bestuursleden ) werden allen herko-zen, ( herkozen, ) behalve P. Vis, die de plaats inneemt van den scheidenden voorzitter Daub. , . Na deze Bestuursverkiezing was het om en nabü H uur, waarna besloten werd op Vrij-dag ( Vrijdag ) 13 Juli een vervolg-vergade- ring te houden. Daarin werden de Comm. als Jeugdafd., Elftal- Comm., Kas-eomm. en diverse andere comm. gekozen.
GEWESTELOKE TR|jDEN Onder auspiciën van den N. KB organiseert „Quo Vadis” Zondag a.s. de. eerste gewestelüke kanowedstrüden op de korte baan en wel te Koog aan de Zaan tusschen de Noorderbrug en de Spoorbrug. In verband met de voedselpositie in de afgeloo- pen maanden zün in overleg met de Bondswedstrüdeommissie de afstanden iets verkort. De Se-niores ( Seniores ) en Juniores zullen nu b.r. 600 Meter varen, terwül de da-mes ( dames ) en adspiranten ditmaal maar 200 Meter hebben op te knappeD. Aan deze wedstrüden nemen acht vereenigingen deel nl. De Geuzen, H.K.V., Trekvogels Stormvogels, Zwetplassers, Vi-king. ( Viking. ) Z.K.C. en Quo Vadis; tr zün totaal 160 insehrüvingen biu- ben gekomen. Hieronder zijn weer vele bekende cracks ais Gebr. Wüdekop (Viking), Bossi- Kuperus (H.K.V.), W. v. d. Krojt (H K V.), terwül van Quo Vadis natuurlijk Stad-Houwertjes on Bobeldajk uitkomen. Bovendien zullen, na een afwezigheid van twee jaar ook W. Schaap en S. Husslage weer acte de presence geven, zoodat in de Senioree-klas- sen zeer spannende races staan te wachten. Jammer is het daar-om ( daarom ) dat de Geuzen-cracks Bras- ter’ Hofman, Vrolük c.s. niet van de partü zü'n. Wü hebben echter de meeningen over het deelnemen aan wedstrüden momenteel te respecteeren. In de K.I klasse komen uit behalve de Nat. kam-pioen ( kampioen ) W. v. d. Kroft, C. Wiide- kop (Viking) en de Q.V.-leden Husslage, Boheldijk en VV. Schaap. In de R.I.S. Seniores- klasse zal Joch Bobeldük (kamp. 1944) het tegen P. Wüdekop, S. Husslage, W. v. d. Kroft mi W. Schaap moeten opnemen. In de klasse K. 2 Seniores krü'gen de Nat. kampioenen Stad-Houwer-tjes ( Stad-Houwertjes ) als tegenstanders het oude eu zeer bekende Vikingkoppel P. en C. Wüdekop, alsmede de H. K.V.-ers Bosse-Kuperus tegen-over ( tegenover ) zich. In de Jun.-klassen zien wü. in tegenstelling met andere jaren, nu een groot aantal deel-nemers; ( deelnemers; ) zoo komen in de K.I.Jun.
Gevonden alinea's: 16
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Typhoon, 1946-05-27; p. 1
Naam krant:
De Typhoon
Datum:
1946-05-27
Jaar:
1946
Pagina:
1
WASHINGTON. Steelman. ad-viseur ( adviseur ) voor arbeidszaken van den president, deelde gisteravond me-de, ( mede, ) dat de Amerikaansehe spoor-wegstaking ( spoorwegstaking ) geëindigd was. Hij zeide. dat de spoorwegmaat-schappijen ( spoorwegmaatschappijen ) en de arbeidersorgani-saties ( arbeidersorganisaties ) tot overeenstemming wa-ren ( waren ) gekomen, waarbij een k>ons- verhooging van 18V?, cent per uur en een uitstel van wijziging van arbeidsvoorschriften van een jaar werd overeengekomen. Deze mededeeling werd gedaan korten tijd nadat Truman zijn rede in het congres was begon-nen. ( begonnen. ) Het normale treinverkeer is met ingang van 0 uur Zondag- rfiorgeu weer begonnen. Voor Truman zijn r'ede in bet congres onderbrak om liet einde van de staking mede te deelen, had hij reeds verklaard: „Tenzy de spoorwegen weer bemand worden door de stakende arbei-ders, ( arbeiders, ) zal ik deze spoorwegen ou- middellijk door het leger doen exploiteeren. Dit js niet langer een geschil tusschen werknemers en werkgevers. Het is nu een staking tegen de regeering zelf’. Truman verkreeg van het con-gres ( congres ) alle medewerking aan een stakingswetgeving, die het sta-ken ( staken ) tegen de Regeering ónmoge-lijk ( ónmogelijk ) moet maken. De Amerikaansehe senaat heeft besloten, dat bij arbeids-geschillen. ( arbeidsgeschillen. ) waarbij federale ar-beidsbemiddelaars ( arbeidsbemiddelaars ) betrokken zijn geweest, eerst na een „afkoel- periode” van zestig dagen mag worden gestaakt, zulks ter voor-koming ( voorkoming ) van „bliksemstakingen” PARIJS. Ren staking van de artsen in 18 Fransche departe-menten ( departementen ) dreigt zich over geheel
Frankrijk uit te breiden. De artsen eischen meer benzine en meer banden. Zij weigeren ver-klaringen ( verklaringen ) van geboorte en over-lijden ( overlijden ) te teeltenen. Vertegen-woordigers ( Vertegenwoordigers ) van den artsenbond verklaarden, dat de artsen slechts 200 auto’s hebben ontvangen, terwijl er 3000 dringend noodig zijn. NEURENBERG. Naar gene-raal ( generaal ) Tayler, leider van de Amer riltaansche delegatie te Mün- ehen, mededeelde, ma I een nieuw proces tegen de Duitsche oorlogsmisdadigers, thans een on-derwerp' ( onderwerp' ) van bespreking uit tus-schen ( tusschen ) de vier groote mogendhe-den. ( mogendheden. ) Dit tweede proces zou inge-steld ( ingesteld ) worden tegen industrieelen en financiers, onder wie Alfred Krupp von Bohlen-Halbach, die thans niet te Neurenberg terecht staat, omdat hij ten tijde van de opening van het proces ziek was. Een definitieve lijst van „candi- daten voor dit nieuwe internatio-nale ( internationale ) proces” is nog niet opge-steld. ( opgesteld. ) TEHERAN'. Volgens radio Tebriz zullen de onderhandelin- gen tfusstdien de delegatie van 1 Azerbeidajan te Teheran on de centrale regeering van Perzië, die veertien dagen geleden in een impasse geraakt waren, binnen enkele dagen te -.Tebriz worden hervat. ZAANS KAMERKOOR ZONG IN SAREPTA Woensdagavond concerteerde het „Zaans Kamerkoor” in „Sa- repta”, het herstelliögsoord voor oud-illegale werkers te Haarlem. Uitgevoerd werden klassieke en meer moderne koormuziek in ern-stig ( ernstig ) en lichter genre, zoodat er voor „elck wat wils” was. Dit werd dan ook door verpleegden en verplegend personeel zeer op prijs gesteld. Veel waardeèring ondervonden ook de duetten voor sopraan en alt, die door Dien Slop en Door Grafing-Koelman werden gezongen. De pianobege-leiding ( pianobegeleiding ) was den geheelen avond in de vertrouwde handen van Rie de Jong-van Hoorn. Beslissingswedstrijd. Op v
DE STEMMINGEN IN TSJECHO-SLOWAKIJE Volgens de thans bekende resul-taten ( resultaten ) is de stemverhouding bij de vei'kiezingen in Tsjecho-Slowakije als volgt: In het Tsjechische landsdeel: communisten 41 pro-cent, ( procent, ) Tsjechische socialisten 22 procent, sociaal democraten 39 procent, katholieke volkspartij 17 procent. In bet slowaakscb^ landsdeel: rechtsche democraten 60 pi’ocent, communisten 33 pro-cent:, ( procent:, ) beide andere nieuwe par- partijen samen 7 procent, KOMEN ER WEER STA-KINGEN ( STAKINGEN ) IN AMERIKA ? NEW-YORK. Naast andere landen, wordt ook Amerika be-dreigd ( bedreigd ) door eengolf van sta-kingen. ( stakingen. ) Nu de spoorwegemployé’s het werk weer overal opnemen, verschijnen op de stations plak-katen, ( plakkaten, ) die melden, dat de.passa-giers ( de.passagiers ) rekening moeten houden met biet feit, dat de treinenloop zeer zal moeten worden beperkt, omdat de arbeiders in de bruin-kolenmijnen ( bruinkolenmijnen ) het werk zullen neer-leggen. ( neerleggen. ) Besprekingen met John Lewis. den leider der bruinkoolvakver- eeniging en den Amerikaanschcu rijksbemiddelaar, zijn op niets uitgeloopen. Zelfs het laatste middel, een conferentie met president Tru-man ( Truman ) zelf, mocht niet baten. John Lewis wil de staking. Heden zal echter de anti-stn- kingswet opnieuw worden . be-sproken. ( besproken. ) zoodat men allerwegen in de V.S. zeer binnenkort maat-regelen ( maatregelen ) tegen de stakers ver-, wacht. Naar hier verluidt, is reeds een groote afdeeling van het leger naar het sfnkingscen- trum onderweg. Deze legerafdee- ling is zelfs voorzien van zware . tanks.
JjET Vrüdag gepubliceerde over-zicht ( overzicht ) van het zeeliedencon-flict, ( zeeliedenconflict, ) door den heer Blokzijl, voor-zitter ( voorzitter ) der Eenheidsvakcentrale, tüdens een persconferentie te Amsterdam verstrekt, geeft de regeerings voorlichtingsdienst na informatie bü den minister-presi- dent, aanleiding het volgende hierbij aan te teekenen: 1. Inderdaad is prof. Schermer-horn ( Schermerhorn ) van meening, dat een orga-nisatie ( organisatie ) als de E.V.C., die grooten invloed heeft op bepaalde arbei-dersgroepen. ( arbeidersgroepen. ) betrokken zou moe-ten ( moeten ) worden in het overleg over de arbeidsvoorwaarden^ 2. Anderzüds is de minister-president ( ministerpresident ) uiteraard volkomen doordrongen van het feit, dat er geen vruchtbaar overleg moge- liik is. dan alleen door partijen die bereid zün, de regels van het spel te eerbiedigen. Terecht wordt van de züde der overige vakbewegingen hetwüfeld, of de E.V.C. aan deze voorwaarde vol-doet. ( voldoet. ) 3. Met dat al bevinden .wü ons. aldus prof. Schermerhorn, in een slop. de E.V.C. blüft prestige- politiek voeren, met alle nood-lottige ( noodlottige ) gevolgen van dien, zoolang men haar niet erkent, en van de andere züde eischt men met re-den ( reden ) een loslaten van de tot. dus-ver ( dusver ) gevolgde tactiek, alvorens tot erkenning en samenwerking over te gaan. 4. Zünerzüds is het streven van den minister-president er op gericht, deze vicieuze cirkel te doorbreken, hetzü doordat men bereid zou zü’n, het risico te ne-
Gevonden alinea's: 11
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Typhoon, 1946-06-12; p. 7
Naam krant:
De Typhoon
Datum:
1946-06-12
Jaar:
1946
Pagina:
7
E schi van het fijne boek: vrouw in de ctis” be e groote rust in natuui Vaarom de rust in de wereld zoo getroffen? is het de -gigantische, n dagen ide sneeuwstorm arafgeg I? Kunnen wij rkelijk i in conjtrasten ensief 1 Het zal wel zoo i. Wanl zacht liedje zou 5 niet i Hen, als wij een :dop gl i lied niet ken- i. Wij hen zijn slechts trumen larover het lied ■ werel ct. Wij zijn nief schepp r idee, maar al- n de dl In haai zei. toen ze uit nden h( wilde reizen om ï fant en polarwinter t hem e brengen: „Men et allö in de ijswoestij- i der a om ze werkelijk belevei Voestiji roeger. in bijbel-le ( bijbelle ) tijde len de menschen ar de v i om God te vin- i. Miss gaan ze in ko- nde ee naar de polar- den, « Eeuwige Waar- id terui Inden, n Lod s deze moedige iuw b< als journaliste, team-i r, en in de groo- wereld Alpen als ski- mpioeni tent het leven in rumoei Breid. En in haar 'boek i polarhut. onder e mete e sneeuw bedo!- i, schri „Ik zelf sta ver-en ( veren ) aan ast van de ijszee t gewe i de oneindige it pakt zonder dat mijn tuigen an 'begrijpen. Er of ik meer bestond, leit do i heen de wijd- mte zo awaai. Aan de •otsenV tit, wat eens mijn en wil & voel intens de veldige aamheid om mij ;n. Dui mijlen om mij ;n geel !r levend wezen i ijsba o robben. Er is ;n enke m, dat mij gelijk waardt Dn eigen ik mij vust zc Tden. Ik verlj es grenzen mfjn zijn in deze sterke r en voor den sten k« lik het God ge- de g® V- den mede- nsch!” len mei iat door den vier andenl eeuwigen nacht door d rijzeling van het nschelil bewustzijn! Zoo >k zij tótoodzijn van alle gen en 0 terugkeer van licht, i Ooverpracht van ijs. In Bote wetten van zijn II geheim van de ooverin van alle lawaai het nl edoe der men-er»! ( mener»! )
Zij bemerken, dat de kosten van levensonderhoud 36 procent hooger zijn dan voor den oor-log. ( oorlog. ) Zij hebben moeite om bur- gerkleeding te krijgen, wanneer zij eenmaal gerechtigd zijn de uniform uit te trekken. Zij staan in de rij om in restaurants be-diend ( bediend ) te worden en om in vele bioscopen een plaats’ te krijgen. Zij vinden de bediening in de winkels slecht en soms onhebbe-lijk. ( onhebbelijk. ) Vele gewone dagelijksche benoodigdheden zijn moeilijk te krijgen, hetgeen bij hen den in-druk ( indruk ) vestigt dat de overschake-ling ( overschakeling ) op de vredesproductie bui-tengewoon ( buitengewoon ) langzaam gaat. Deze indrukken vestigen de aandacht van de veteranen op de stakingen. Sommigen stellen John Lewis, den leider van de Vereenigde Mijnwerkers, ervoor aansprakelijk, dat hij geleidelijk door de mijnwerkersstaking de zware Amerikaansche industrie !am legt. Anderen bekijken de andere zijde van de zaak en schrijven de staking op rekening van de mijn-eigenaren omdat zij den mijnwerkers een onvoldoen-den ( onvoldoenden ) levensstandaard en onvol-doende ( onvoldoende ) veiligheid verschaffen Vele soldaten waren, gelijk de meesten van hun vrienden en familie in Amerika, tijdens de oorlog sterk gekant tegen sta-kingen ( stakingen ) en er bestaat nog een heeleboel vooroordeel in dit op- _ zicht. Niettemin, die 10.000.000 Krommenie. Voor den feest- Veteranen komen noodzakellj- avond van de Chr. Harmonie- kerwijze uit vele verschillende i'ereeniging „Sursum Corda”, beroepen en lagen der maat-
gen kon krijgen als hij een huis wilde laten bouwen of. een zaak opzetten. Hij kon weer naar school of universiteit gaan om zijn studie te beëindigen of te beginnen, waarbij de Regeering voor zijn opleiding en onderhoud betaalde. Hij kreeg een over- gangstoelage gedurende een jaar, waneer hij geen bevredigende werkkring kon vinden. E)e gedemobiliseerde kreeg ook een afmonsterings-uitkeering of eind-verlof om hem tijd te ge-ven ( geven ) de situatie op te nemen. Nu hij den tijd had om op zijn ge-mak ( gemak ) het nieuwe Amerikaansche leven te bejïijken, was hij erg blij oude vrienden en bekenden te ontmoeten. Hij genoot van fa- milie-recepties en ontvangsten in zijn vroegere wooplaats, die hem tot een held maakten, on-danks ( ondanks ) zichzelve. Na een korte rustperiode en het afleggen van allerlei bezoeken begon hij naar een baantje om te zien. Het lenteweer, gecombineerd met de ontlasting van den druk van het oorlogsbedrijf gaven hem automatisch vertrouwen in de toekomstige productiviteit van de wereld om hem heen. Hij zag. dat de voorspelde golf van werkloosheid uitbleef. Er waren nog wel teekenen van- ge-brek ( gebrek ) aan arbeidskrachten, doch soms was het moeilijk een be-vredigend ( bevredigend ) baantje te vinden, omdat de wereld in vredestijd nog zoo verward scheen. Wonderen moesten voortduren DIJNA al zijn familieleden en 13 vrienden hadden, wat werk-kring ( werkkring ) betreft, den invloed van den oorlog ondergaan. Achttien millioen menschen hadden in de oorlogsindustrie gewerkt, die nu niet langer in bedrijf was. Velen keerden dus naar hun oude betrekkingen terug of wa-ren ( waren ) op zoek naar werk. Nieuwe industrieën ontstonden. Overal was er groote vraag naar goe-deren, ( goederen, ) vraag naar levensmidde-len. ( levensmiddelen. ) vraag naar menschen. In oogenblikken van nuchtere overpeinzing bedacht de zeven- millioenste veteraan, dat de oorlog nauwelijks 9 maanden volledig voor
Gevonden alinea's: 14
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Typhoon, 1946-09-24; p. 1
Naam krant:
De Typhoon
Datum:
1946-09-24
Jaar:
1946
Pagina:
1
Men meent te weten, dat Be_ vin het voorstel tot deze bijeen-komst ( bijeenkomst ) deed in een nota aan Bi-dault. ( Bidault. ) als gastheer-voorzitter der vredesconferentie, en afdrukken naar de beide andere ministers verzond. Het doel der bijeenkomst, zoo- als voorgesteld door Bevin, is bespreking van de agenda der conferentie. Men neemt aan, dat de vergadering om vier uur is begonnen. LONDEN. Averell Harrirpan. Amerikaansch ambassadeur in Londen, die Wallace als minister van handel zal opvolgen, heeft in een verklaring tegendver de pers in Londen het volgende ge-zegd: ( gezegd: ) „Ik ga volkomen accoord met de buitenlandsche politiek van president Truman en Byr- nes. die voortbouwen op de hoo- ge beginselen en doelstellingen van wijlen president Roosevclt. Dat is de weg naar den vrede. Ik maak gaarne gebruik van de gelegenheid om tot het kabinet van Truman toe te treden als minister van handel. Van het ministerie ben ik goed op de hoogte. Gedurende de laatste zes jaren ben ik in de gelegenheid geweest om uit de eerste hand de ern-stige ( ernstige ) economische problemen waarmede de volken van Euro-pa ( Europa ) en Azië te kampen hebben, te leeren kennen. De ontwikke-ling ( ontwikkeling ) van een stabiel en groeiend economisch leven in Amerika is van het grootste belang bij onze rol in den wederopbouw van de wereld. Het vergrooten van de Amerikaansche vredesproductie voor de behoeften van het Ame-rikaansche ( Amerikaansche ) volk en den export is de essentieele en gezonde ba-sis ( basis ) voor welvaart en geluk in V.S. en haar vermogen om voortdurend de helpende hand te bieden aan de volken der we-reld. ( wereld. ) Het is een essentieele basis voor een duurzamen vrede, waarnaar alle volkeren hunke-
Weer zonnevlekken? Bij Reuter zijn berichten bin-nengekomen ( binnengekomen ) over ontwrichting van radio-verbindingen over de geheele wereld, welke, naar men vermoedt, te wijten is aan zon-nevlekken, ( zonnevlekken, ) die vele golflengten „verduisterden” en waardoor ge. durende de afgeloopen 48 uur enkele vliegtuigdiensten gestaaxt moesten worden. De correspon-dent ( correspondent ) vart&Reuter te Wellington seint, dat de uitwerkingen van het Noorderlicht de radio-ver-bindingen ( radio-verbindingen ) op het Noordelijk en Zuidelijk halfrond sinds Zater-dagavond ( Zaterdagavond ) heeft onderbroken. Uit New York wordt melding ge-maakt ( gemaakt ) van veelvuldige atmos- pherische storingen, waardoor radio-verbindingen wegzakken. Storingen, die overeenkomst vertoonen met die. welke mis-schien ( misschien ) het verongelukken van het Belgische vliegtuig nabij Gander hebben veroorzaakt. Brieven worden doorgelicht Sedert eenigen tijd moeten voor het buitenland bestemde brieven, die zwaarder wegen dan 20 gram. geopend ten postkanto- re worden aangeboden, teneinde verboden uitvoer van deviezen per briefpost tegen te gaan. Het is echter noodzakelijk ge-bleken. ( gebleken. ) met het oog op het groote landsbelang, dat hierbij betrokken is, ook de brieven, die niet zwaarder zijn dan 20 gram en die voor het buitenland be-stemd ( bestemd ) zijn. te controleeren. Daartoe zullen deze brieven worden onderworpen aan een doorlichting, die zich uitsluitend beperkt tot een onderzoek naar de insluiting van deviezen. Worden de brieven, zooals voor brieven boven de 20 gram ver-plicht ( verplicht ) is. geopend aan het loket aangeboden, dan vindt geen doorlichting plaats.
Op het oogenblik zijn ook de gas-fabriek ( gasfabriek ) on de waterleiding in staking gegaan, de veemen liggen stil en hij steeds meer bedrijven in het havengebied leggen de ar-beiders ( arbeiders ) het werk neer. De oorspronkelijke opzet om eenige uren te staken uit protest zal zich ook wel in de Zaanstreek uitbreiden tot een staking van lan-goren ( langoren ) duur, daar het personëel in de hoofdstad heeft besloten vier-entwintig ( vierentwintig ) uur achtereen het werk te laten rusten. Alles verloopt zeer ordelijk. V Zoo juist vernemen wtf, dat ook op de Blikfnbvieken te Kromme-nie ( Krommenie ) het werk is neergelegd. Ramp van den „Skymaster” De Belgische regeering heeft een verklaring afgelegd over den ramp van het bij Gander op 18 September neergestorte vliegtuig. Zes en twintig personen hebben den dood gevonden, terwijl de ove-rige ( overige ) 18 in het ziekenhuis te Gan-der ( Gander ) zijn opgenomen. Het is voor-alsnog ( vooralsnog ) ónmogelijk de oorzaken van dit ongeluk definitief te bepalen. Het schijnt evenwel, dat het slechte weer, gebrek aan zicht en plotselinge verbreking van radio-contact ( radiocontact ) .waarschijnlijk ten gevol-ge ( gevolge ) van Noorderlicht ,een belang-rijke ( belangrijke ) rol hebben gespeeld. Toen de „Skymaster” den grond naderde, baande het toestel zich een weg door het bosch van 190 meter, waarbij de hoornen letter-lijk ( letterlijk ) werden weggemaaid. Het vliegtuig vloog in brand, toen het tot stilstand kwam. De Belgische regeering betuigt haar innig leedwezen aan de nagelaten betrekkingen der slachtoffers en brengt hulde aan de Canadeesche en Amerikaansche burgerlijke en militaire autoriteiten voor de door hun betoonde hulp. Prijswinnaars luisterwedstrijd Onder de prijswinnaars van den Radio-luistcrwedstrjjd „Man over boord” ten bate ran Neder-lands ( Nederlands ) Volksherstel, bevinden zich eenige iJersonen uit ons gebi
Zaandam. Arbeiders van Bruynzeel’s Fineerfabriek deden een dezer dagen een wel zeer vreemde ontdekking. In een hol. te van een boom. die bestemd was gefineerd te worden, vond men een slang. Een glad bruin reptiel, met zwarte vlekken, dat op onverklaarbare wijze in de boomholte aangevoerd was. Het dier. dat een lengte had van zestig centimeter werd omzich-tig ( omzichtig ) in een bus gedaan en door een der arbeiders naar Artis te Amsterdam gebracht. Dr. F. Por_ tielje. de directeur van Artis on. derzoekt thans waar de slang vandaan kan komen. Het schijnt echter vast te staan, dat het reptiel van Europeeschen oor-sprong ( oorsprong ) is. Arbeidsbureau krijgt eigen woning Zaandam. Naar wij van be-voegde ( bevoegde ) zijde vernemen zal het Gewestelijk Arbeidsbureau eer-lang ( eerlang ) een eigen woning betrek-ken. ( betrekken. ) Voor dit doel wordt het huis van wijlen dr. Eisendrath aan de Bootenmakersstraat grondig verbouwd. Dit huis is rijkseigendom, maar het zal wel begin 1947 worden voor alles gereeds is en de fa. Pieter Schoen de bovenverdieping van haar kantoor weer voor eigen werkzaamheden in gebruik kar. nemen.. POLITIE GAAT VOETBALLEN Zaandam. Mocht de dienst hei toelaten. dan zal Zaterdag het voetbalelftal van onze politie aan een politie-voetbnl-tournooi te Bussum deelnemen. Geen soldaat, maar een burger gedood De relletjes In Amsterdam In tegenspraak met de mede- deeling, welke het A.N.P. giste-ren ( gisteren ) door de politie werd ver-strekt, ( verstrekt, ) deelt de politie thans mede, dat niet een militair, doch een burger is gedood bij de on-geregeldheden, ( ongeregeldheden, ) welke Zaterdag-avond ( Zaterdagavond ) in het centrum van Am-sterdam ( Amsterdam ) plaats vonden. Tijdens het aanhouden van een militair en het overgeven van de-zen ( dezen ) aan de M.P. werd geschoten, waarbij de 41-jarige P. Dobbe-laar ( Dobbelaar ) uit Amsterdam werd getrof-fen ( g
Gevonden alinea's: 12
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS