A  |  A  |  A
Uw zoekacties: Charters betreffende Zeeland [1]
x231 Charters betreffende Zeeland [1] ( Zeeuws Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

231 Charters betreffende Zeeland [1] ( Zeeuws Archief )
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
In 1971 droeg de Stichting Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) een verzameling charters over aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1971.80). Deze overdracht vond plaats, nadat drs. H. Bordewijk - destijds chartermeester bij het Rijksarchief in Zuid-Holland - een inventaris had opgemaakt van de omvangrijke charterverzameling van het CBG. Gezien het diverse karakter van deze collectie besloot het bestuur van het CBG de charters volgens het geografische principe in bewaring te geven aan de verschillende archiefdiensten. Eigendom van de instellingen zouden de charters pas worden nadat er een regestenlijst was opgemaakt.
Bij de overdracht aan het Rijksarchief in Zeeland werd een voorlopige inventaris opgesteld op basis van de nummering van Bordewijk. Deze voorlopige lijst probeerde nog enig recht te doen aan de samenhang, die bestond tussen enkele afzonderlijke groepen charters binnen dit in het algemeen zeer uiteenlopende materiaal (zie bijvoorbeeld bijlage II no. 8, met 37 charters van de aan elkaar verwante families Van Orleans, De Witte en De Huibert). Deze voorlopige nummering kwam de duidelijkheid niet ten goede, nog afgezien van het feit dat het verband tussen de verschillende charters dubieus is. Om problemen bij de raadpleging te voorkomen werd nu gekozen voor een ontsluiting, ordening en berging volgens regestnunmer, omdat er geen oorspronkelijke orde te herstellen viel. Wel werd een concordans samengesteld (zie bijlage), met daarin opgenomen de regestnummers, de nummers van de voorlopige inventaris en van Bordewijk.
Het inv.nr 6 (Bordewijk nr 325) droeg men destijds niet over aan het Rijksarchief in Zeeland, aangezien deze charters betrekking hadden op plaatsen in Zuid-Holland. De anonieme aantekening over de Middelburgse wisselbank (1 stuk, inv.nr 13, Bordewijk nr 437) werd opgenomen in de handschriftenverzameling van het Rijksarchief in Zeeland, inv.nr 900 (stukken betreffende de wisselbank van Middelburg). Het onder inv.nr 17 (Bordewijk nr 379) genoemde stuk is niet aangetroffen. In plaats daarvan werd de aanstelling van de kadet Cornelis de Gijselaar als vaandrig door de Gecommitteerde Raden van Holland gevonden. Dit stuk is niet in de huidige regestenlijst opgenomen, maar weer overgedragen aan het CBG. Wat de regesten zelf betreft werd gekozen voor uitgebreide regesten, met daarin opgenomen alle voorkomende toponymen. Alleen bij nog steeds bestaande plaatsen en gemeenten werden de namen aangepast aan de moderne spelling. Daarnaast vindt men in de regesten de namen van de personen die met de rechtshandeling te maken hadden. Niet opgenomen werden de namen van de eigenaren of bewoners van de belendende percelen. De transfixen werden opgeborgen op het jongste nummer. Dit houdt in dat men de reg.nrs 2, 4, 5 en 6 aan moet vragen via reg.nr 7 en reg.nr 63 via reg.nr 64.
Bijlage: Concordantie
Regestenlijst
68 1708 april 20
Burgemeester en schepenen van de stad en het ambacht van Axel en Terneuzen verklaren, dat voor hen verschijnt Gulliaame Alvarez, griffier van Terneuzen, als procurator en uitvoerder van twee notariële minuten. In de eerste d.d. 1 maart 1708 verklaart Johannes Zu-necq, notaris en residerende te Bergen op Zoom, dat juffrouw Madaleena Stavenisse, weduwe van heer Cornelis Steenput, wonende te Steenbergen, gemachtigd heeft heer Alvaris, griffier te Terneuzen om namens haar voor de schepenen van Terneuzen aan mr. Pieter van Gelre, oud-burgemeester van Zierikzee, alle tienden te verkopen die ze daar heeft met haar zuster juffrouw Joanna Stavenisse, gelegen in verschillende polders bij Terneuzen voor de som van 1000 pond Vlaams. Getuigen zijn : Cristiaen Brede en Jan de Get, burgers van Bergen op Zoom.
In de tweede d.d. 13 maart 1708 verklaart notaris Cornelis Hayman, residerende te Zierikzee, dat Joanna Stavenisse, ongehuwd minderjarig dochter en wonende te Steenbergen, gemachtigd heeft heer Alvaris, griffier te Terneuzen, om namens haar aan mr. Pieter van Gelre, oud-burgemeester van Zierikzee, de tienden te verkopen, die ze samen met haar zuster Magdaleena bezit in Terneuzen, gelegen in de Willemskerkepolder, de Vlooswijkpolder, de Selippenpolder, de Catspolder en in het"Kerckenhoeckje". Getuigen : Steven Danen en Heijndrich Woutelaer.Na betaling van de koopsom neemt mr.Pieter van Gelre de voornoemde tienden in eigendom.
- Oorspr., het zegel van de oorkonder is verloren.
Kenmerken
Datering:
1489-1789
Andere namen:
Verzameling charters betreffende Zeeland, afkomstig van het Centraal Bureau voor Genealogie
Toegankelijk:
Regestenlijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
89 charters
Jaar bewerking:
1982
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Vindplaats:
Categorie: